Tải bản đầy đủ

Lao động thương binh và xã hội

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
Lĩnh vực: Lao động, Thương binh và Xã hội
(Sử dụng cho kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2012)

STT

Tên loại
văn bản

Số/Ký hiệu

Ngày ban
hành

Trích yếu nội dung
Luật Lao động, Chương II: Việc làm, Chương V Thỏa ước lao động tập thể, Chương VI:

1

Luật Lao động


26/6/1994

Tiền lương, Chương VII: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, Chương VIII: Kỷ luật lao
động, trách nhiệm vật chất, Mục V: Lao động cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam,
người nước ngoài lao động tại Việt Nam;Chương IX: An toàn Lao động

2

Luật Lao động

35/2002/QH10

02/04/2002

Sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động

3

Luật Lao động

84/2007/QH11

02/4/2007

Sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động

4

Nghị định

44/2003/NĐ-CP

09/5/2003

Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ Luật Lao động về Hợp đồng lao động

71/2006/QH11

29/6/2006


Luật bảo hiểm xã hội

152/2006/NĐ-CP

22/12/2006

Hướng dẫn một số điều của Bộ luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc

5

Luật Bảo hiểm
xã hội

6

Nghị định

7

Thông tư

8
9
10

Thông tư
Nghị định
Thông tư

03/2007/TTBLĐTBXH
19/2008/TTBLĐTBXH
127/2008/NĐ-CP
32/2010/TTBLĐTBXH

30/01/2007

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của
Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 về hướng dẫn một

23/09/2008

số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một
số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

12/12/2008

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của

25/10/2010

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo hiểm xã hội về
bảo hiểm thất nghiệp


11

Nghị định

06/1995/NĐ-CP

20/01/1995

12

Nghị định

110/2002/NĐ-CP

27/12/2002

13

Luật

76/2006/QH11

29/11/2006

Luật Dạy nghề

14

Nghị định

70/2009/NĐ-CP

21/08/2009

Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về dạy nghề

15

Pháp lệnh

29/06/2005

Ưu đãi Người có công

16

26/2005/PLUBTVQH11

Thông tư liên

10/2008/TTLT-

tịch

BLĐTBXH-BNV

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn, vệ sinh lao động

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn
10/07/2008

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của ủy ban nhân
dân cấp xã về lao động, người có công và xã hội

17

Nghị định

67/2007/NĐ-CP

13/04/2007

18

Nghị định

13/2010/NĐ-CP

27/2/2011

19

Thông tư

20

Luật

21

04/2011/TT-

Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn, vệ sinh lao động

Chính sách trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xã hội
Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 về Chính
sách trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xã hội

25/02/2011

Quy định tiêu chuẩn chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội

25/2004/QH11

15/06/2004

Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Nghị định

71/2011/NĐ-CP

22/02/2011

22

Luật

73/2006/QH11

29/11/2006

Luật Bình đẳng giới

23

Nghị định

70/2008/NĐ-CP

04/06/2008

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới

24

Quyết định

25

Thông tư

26

Thông tư

BLĐTBXH

688/2009/QĐUBND
24/2011/TTBLĐTBXH
29/2011/TTBLĐTBXH

22/04/2009
21/9/2011
24/10/2011

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục
trẻ em

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động –
Thương binh và xã hội thành phố Hải Phòng
Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sát nhập, giải thể Trường cao đẳng
nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề
Quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề


27

Pháp lệnh

04/2012/UBTVQ
H13

16/7/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi Người có côngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×