Tải bản đầy đủ

DeDia10 2011 CT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN
Năm học 2011 - 2012
Khóa thi: ngày 30 tháng 6 năm 2011
Môn ĐỊA LÍ
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (2,0 điểm)
Dựa vào bảng số liệu:
Cơ cấu dân số nước ta phân theo nhóm tuổi (Đơn vị: %)
Nhóm tuổi
1989
1999
2009
39,0
33,5
25,0
0- 14

53,8
58,4
66,0
15 – 59
7,2
8,1
9,0
Trên 60
1. Hãy nhận xét về sự thay đổi cơ cấu dân số theo độ tuổi và tỉ lệ dân số phụ thuộc ở
nước ta trong giai đoạn 1989 - 2009.
2. Phân tích những thuận lợi và khó khăn của cơ cấu dân số trên đối với sự phát triển
kinh tế-xã hội. Nêu giải pháp để khắc phục những khó khăn do cơ cấu dân số trên gây ra?
Câu 2: (2,0 điểm)
Cho bảng số liệu sau:
Sản lượng thủy sản nước ta thời kỳ 1990 - 2008 (Đơn vị: nghìn tấn)
Chia ra
Năm
Tổng số
Khai thác
Nuôi trồng
890,6
728,5
162,1
1990
1782,0
1357,0
425,0
1998
4602,0
2136,4
2465,6
2008
1. Hãy lập bảng số liệu thể hiện cơ cấu sản lượng thủy sản nước ta thời kỳ 1990 - 2008 (Đơn vị: %).
2.Từ bảng số liệu đã tính, nêu nhận xét về sự thay đổi cơ cấu sản lượng thủy sản và xu
hướng phát triển của ngành thủy sản nước ta.
Câu 3: (2,0 điểm)
Nêu những thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên và dân cư, xã hội để phát triển kinh tế xã hội ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 4: (2,5 điểm)
Phát triển tổng hợp kinh tế biển có ý nghĩa như thế nào đối với việc phát triển kinh tế
và bảo vệ an ninh quốc phòng của nước ta? Trình bày những phương hướng chính để bảo vệ

tài nguyên và môi trường biển - đảo của nước ta.
Câu 5: (1,5 điểm)
Dựa vào bảng số liệu sau:
Cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế của tỉnh Quảng Nam (Đơn vị: %)
Ngành
1997
2001
2006
2009
47,7
40,1
29,0
23,0
- Nông, lâm, ngư nghiệp
19,6
26,9
35,5
38,6
- Công nghiệp - xây dựng
32,7
33,0
35,5
38,4
- Dịch vụ
1. Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế của tỉnh Quảng
Nam trong thời kì 1997 - 2009.
2. Nêu nhận xét về sự thay đổi cơ cấu GDP của tỉnh Quảng Nam. Sự thay đổi trên phản ánh điều gì ?
---------- HẾT --------Họ và tên thí sinh: ............................................................... Số báo danh: ....................................

Giám thị 1: ...................................................... Giám thị 2:................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×