Tải bản đầy đủ

De ly lop 10 (so 2)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI
KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
NĂM HỌC 2013 - 2014

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ LỚP 10
Thời gian 180 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 19/04/2014
(Đề thi có 01 trang)

Câu 1 (4 điểm):
Một tấm gỗ dán mỏng phẳng rơi trong không gian. Ở một thời điểm nào đó vận tốc của hai điểmA và B trên tấm gỗ là v A = v B = v và nằm trong mặt phẳng của tấm gỗ. Một điểm C trên tấm gỗ
sao cho AB = AC = BC = a có vận tốc 2v. Hỏi những điểm trên tấm gỗ có vận tốc là 3v nằm ở cách
đường thẳng AB là bao nhiêu?

F


M
m

Câu 2 (4 điểm):
Một tấm gỗ có khối lượng M = 8 kg, chiều dài l = 5 m đặt trên mặt sàn nằm ngang. Một vật nhỏ
có khối lượng m = 2 kg đặt trên tấm gỗ ở sát một đầu. Lực F = 20 N tác dụng lên tấm gỗ theo
phương nằm ngang. Ban dầu hệ đứng yên. Tính thời gian vật m trượt trên tấm gỗ trong các
trường hợp sau:
1. Bỏ qua ma sát ở các mặt tiếp xúc.
2. Hệ số ma sát trượt giữa vật m và tấm gỗ là µ1 = 0,1 , ma sát giữa tấm gỗ và sàn nhà bỏ qua.
3. Hệ số ma sát trượt giữa vật m và tấm gỗ là µ1 = 0,1 , giữa tấm gỗ và sàn nhà là µ2 = 0, 08 .
B
A
m
l1
l2

THPT CHUYÊN
BẮC GIANG
ĐỀ ĐỀ XUẤT
C
Câu 3 (4 điểm):
Hai thanh cứng AB = l1 = 0,5 m và AC = l2 = 0,7 m được nối với nhau và với tường (đứng thẳng)
bằng các chốt. BC = d = 0,3 m, hình vẽ 3. Treo một vật có khối lượng m = 45 kg vào đầu A. Các
thanh có khối lượng không đáng kể. Tính lực mà mỗi thanh phải chịu, lực ấy là lực kéo hay nén ?
Lấy g = 10 m/s2.
O

m
m
2l
Câu 4 (4 điểm):
Trang 1


Hai vật có cùng khối lượng m được gắn vào hai đầu một thanh nhẹ hình thước thợ, với cạnh này
lớn gấp hai lần cạnh kia. Thanh có thể quay xung quanh một trục đi qua đỉnh và vuông góc với
mặt phẳng hình vẽ. Ban đầu thanh được giữ ở vị trí như hình vẽ, rồi sau đó buông ra. Hãy xác
định lực do thanh tác dụng lên trục quay ngay sau khi thanh được buông ra.

1
2
3
V
5p0
P0
3V0
7V0
p
Câu 5 (4 điểm):
Trong một động cơ nhiệt có n mol khí (với i=3) thực hiện một chu trình kín như hình vẽ. Các đại
lượng po; Vo đã biết. Hãy tìm.
+ Nhiệt độ và áp suất khí tại điểm 3
+ Công do chất khí thực hiện trong cả chu trình?
---HẾT---

Trang 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×