Tải bản đầy đủ

PHIẾU đáp án THI THỬ đại học lần 2

PHIẾU ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 – 2014
Mã đề
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

132

209

357

485

B
D
C
A
B
C
B
B
C
D
C
C
B
C
D
C
D
A
D

A
B
D
C
D
D
B
B
A
A
A

B
C
A
B
D
B
D
C
D
C
D
B
C
C
B
A
A
D
C
D
D
A
D
B
D
C
A
A
B
B

B
B
D
D
A
C
D
C
D
A
D
B
B
B
D
B
C
C
D
C
D
A
A
A
D
A
A
C
B
C

A
B
A
B
B
B
D
D
C
D
B
A
A
D
B
C
C
D
C
A
A
A
C
B
D
D
A
B
D
C

Mã đề
Câu
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

132

209

357

485

B
D
A
A
C
B
D
C
A
A
C
C
B
D
D
B
D
A
A
B
D
C
D
A
C
B
A
A
C
B

C
A
A
A
B
D
C
A
B
C
C
B
D
B
A
D
A
D
C
B
A
A
C
D
D
C
A
B
A
B

A
B
C
B
B
A
C
D
C
A
A
A
B
A
D
C
B
C
D
A
A
D
A
C
A
C
D
A
B
B

B
C
B
D
A
C
C
A
D
C
A
C
D
B
C
B
C
D
A
A
D
C
D
A
D
D
A
B
B
CTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×