Tải bản đầy đủ

2014 2015 de thi tuyen sinh lop 10 mon ngu van chuyen

TRU'OiNG THPT NANG KHIgU
DAI HOC TAN TAO
DE CHINH THeC

Kt THI TUYEN SINH VAO LaP 10 NAM HOC 2014-2015
Mon thi: NGIJ VAN (CHUYEN)
Ngay thi: 13 / 6 / 2014
Thdi gian: 150 phut (khong kd thdi gian phat do
DE' BA I

CAU I: (4,0 diem)
Doc bai thd sau:
QUAN HANG PHU THUY
K.Badijadro Pradip
M'Ot pha thuj,
Mo' quan hang nho nha
"Mal veto day
Ai mu'O'n mua gi cang co!"
Toi la khach dau tien
Ta ben trong
Pha thug 16 ra nhin

"Anh muo'n gi?"
"Toi muo'n mua firth yeu,
Mua hanh phut, sr! binh yen, tinh ban"
"Hang chang toi chi ban cay non
COn qua chin, anh phai trong,
Khong ban!"
(Thai Ba Tan dich)
Anh (Chi) c6 suy nghi gl ve Y nghia dia bai thd teen trong cuOc so-rig ciia cluing ta? Hay
binh Juan Y nghia ciia bai thd.
(Yeu cAu thi sinh viet melt bai van tai thieu 600 di)
CAU 2: (6,0 diem)
Gad su Tithi si VII Du'dng Quy c6 nhan xet v6 bai thd Meta xuan nho nho dia nha thd
Thanh Hai trong bao Giao duc vet thol dcti thang 2 nam 1993 nhir sau:
"Meta xuan nho nho c6 nhiing dac tinh chan chat, binh di, don hau, chan thanh ke't hdp
nhudn nhuye'n gitta not dung Ira ngh'e thuat, net tai hoa clia ngoi but vet philt thang hoa ciia tam
h8n, dat toi ye dep thd dich thiic".
Anh (Chi) hay phan tich bai thd Mita xuan nho nha ciia nha thd Thanh Hai dd cluing minh
nhan xet tren ciia Gido sii Tien si Vu Dirdng Quy .

- HET -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×