Tải bản đầy đủ

2014 2015 de thi tuyen sinh lop 10 mon ngu van chung

TRUING THPT NANG KHIEU
DAI HOC TAN TAO
DE CHiNH THeC

KI THI TUYEN SINH VAO LaP 10 NAM HQC 2014-2015
Mon thi: NGC VAN (CHUNG)
Ngay thi: 12 / 6 / 2014
Thdi gian: 120 philit (khong ke thol gian phcit cM)

Cau 1: (3,0 diem)
a) Xac dinh thanh phAn biet lap va goi ten thanh phAn biet lap do trong cac cau thd,
cau van sau day:
Bali ai thuong lay bi cling,
Tuy rang khac gi Ong, nhang chung mot gian.
(Ca dao)
- Trong gia phut cuefi cling, khong con du sac trong troi lai diew gi, hinh nhu chi có tinh
cha con la khong the chet daac, anh dua tay vao tai, moc cay luac, dua cho toi va nhin toi mot hoi
(Nguy6n Quang Sang, Chiec lu'ac nga)
b) Xac dinh va phan tich Men phap to tii (ngoai triT phep &Si ngir, ngoai trit pile") het
ke) trong hai cau doi sau day:
Nha caa de lcim than, con tha dai lay ai ren cap

Ca do danh bo be, va tre trung lam ke de loi.
(Nguy6n Ithuyen)
c) Van dung kie'n ante TA hoc v6 trtrang tit wing de phan tich cal hay trong each &mg
tir 8 bai thd sau:
Ao do em di giaa ph6 dong
City xanh nha cling anh theo hang
Em di laa chay trong bao melt
Anh clang thanh tro, em biet khong?
QuAn Phudng, Ao do)
Cau 2: (2,0 diem)
a) Truyen Nhang ngoi sao xa xoi dia. Le Minh Khue dirdc trail thuat tit nhan vat nao,
ngoi nao? Viec chon vai ke nhu vay co tac dung gi doi vdi skr the hien not dung truyen?
b) Anh (Chi) hay vie't mot doan van ngAn (khoang 7 - 10 cau) trinh bay suy nghi cua anh
(chi) v6 nhan de truyen nga'n Nhli'ng ngoi sao xa xoi (Le Minh Khue).
Cau 3: (5,0 diem)
Vii Thi Thiel (Vu Nudng) la nhan vat chinh trong tac phdin Chuyen ngttai con gai Nam
Xu'ang (trich Truy'jn ki man luc) cua Nguy6n
Nudng).
Anh (CM) hay phan tich nhan vat Vu TM Thiel
- HE T -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×