Tải bản đầy đủ

2014 2015 de thi tuyen sinh lop 10 mon hoa chuyen

TRIfONG THPT NANG KHIEU Ki THI TUYEN SINH LOP 10 NAM HOC 2014-2015
BAI HOC TAN TAO
Mon thi: HOA HOC (CHUYEN)
Ngay thi: 13/06/2014
TWA gian: 120 phiit (khong ke thai gian phat de)
BE CHINH THtfC
Cau l: (2,0 die'm)
a) Trinh bay phuang phap hod hoc de tinh ch6 khi CO2 tir 116n hop khi CO2, HC1, hai mac. Vik cac
phuang trinh hod hoc xay ra.
b) Tir qu'Ong pirit sat (thanh phan chinh la FeS2), ntroc, khong khi va cac chat vo co can thi6t khdc.
- neu co).
Hay vik cac phuang trinh hod hoc,dieu the axit sunfuric (ghi rO
hop
chat
khi
\Tad
hidro,
trong do R chiem 87,5%
dugc
Nguyen
to

R
c6
hod
tri
IV.
Biet
rang
R
tao
c)
ve kh6i luting. Hay xdc dinh ten dm nguyen to R va cong thirc hop chat khi \Tad hidro.
Can 2: (2,0 &int)
tao
a) Dan khi, clo vao 6ng nghim dung dung dich NaOH. Sau do nh6 1 den 2 giot dung dich
thanh vao mau giay qui tim. Du dodn hien tugng, giai thich, vik phuang trinh hod hoc xay ra va goi
ten dung dich tao thanh.
b) Nung nong mot hlin hop A g6m MgCO3 va Ca(HCO3)2 den kh6i luting khong d6i thi thu dugc
1-16n hop ran B. Xdc dinh cac chat c6 trong B va viat cac phuang trinh hod hoc xay ra.
c) Viet cac phuang trinh hod hoc thuc hien nhang chuyen doi hod hoc sau (ghi ro dieu kin- neu
co).
11 >
- FeS 04
[31 > FeAS 04)3
Fe—E11
---+ Fe3O4 121 > Fe
Can 3: (2,0 dini)
a)vik cac phuang trinh hod hoc theo so d6 sau day:
C + H2O
B + 02
A + H2O —> B
CH4 E
CaO, nung ming
D + NaOH
C + NaOH —> D + H2O
b) Bang phuang phap hod hoc,, hay neu cdch nhan biet cac chat long sau:, nrou etylic, axit axetic,
benzen va dung dich glucoza. Viet cac phucmg trinh hoa hoc xay ra (ghi rO diet' kien - neu co).
c) Co 500 ml luau 90°. Neu pha them V lit nu& thi dugc nrgu 30°. Tinh V.
Call 4: (2,0 diim)
Co hai dung dich H2SO4 va NaOH. Bie't rang 25m1 dung dich H2SO4 tdc dung vira du voi 75m1 dung
dich NaOH. M4t khdc, cho 25m1 dung dich H2SO4 tren tac dung vai 5,91 gam BaCO3, thay thodt ra V

lit khi CO2 (dktc), de trong hoa luting H2SO4 du sau phan irng, to can 15m1 dung dich NaOH not tren.
a) Tinh nong d'6 mo1/1 cua hai dung dich tren.
b) Dan V lit khi CO2 6. teen vao 50m1 dung dich NaOH c6 nong d6 nhu teen. Vi6t cac phuang trinh
hod hoc xay ra va tinh khoi luting mu6i tao thanh sau phan
;
Cau 5: (2,0 didm)
Hiin hop khi A g6m ba hidrocacbon Cnll2n+2, CmH2m, CpH2p_2. D6t chay hoan toan 2,016 lit (dktc)
hon hop A, sau phan *rig an 11.6n hop san pham ran Fuca qua binh 1 dung H2SO4 dlac va binh 2 dung
dung dich KOH ac, thay kh6i luting binh 1 tang 3,78 gam va binh 2 tang 10,56 gam.
a) Vie't phuang trinh hod hoc dm cac phan frng dot chay tren.
b) Biet trong hon hop A, th6 tich hidrocacbon CpH2p_2 gap ba ran the tich hidrocacbon Cji2n4.2. Tinh
thanh phan phan tram theo the tich cua h6n hop A.
Hay
xac dinh cong thirc phan tir cua ba hidrocacbon tren, neu bik them trong hon hop A c6 hai
c)
hidrocacbon c6 so nguyen to cacbon bang nhau va bang 1/2 so nguyen tir cacbon cua hidrocacbon con
lai.
Cho biet: H = 1; C = 12; Si = 28; 0 = 16; K = 39; S = 32; Na = 23; Ca= 40; Ba = 137.
Luu Thi sinh khong duvc sir dung bang he thong tunhoan cac nguyen to hod hoc.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×