Tải bản đầy đủ

Mẫu đơn đăng ký tham gia thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------Đơn đăng ký tham gia thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất
Kính gửi: Uỷ ban Nhân dân xã..........
Tôi là: .................................................., sinh năm ........... là chủ hộ (hoặc đại diện cho hộ)
Nơi ở hiện nay: thôn (bản, ấp)...................., xã........................, huyện...............tỉnh............
Gia đình tôi đã được lựa chọn tham gia thực hiện kế hoạch năm ............ Từ nguồn hỗ trợ
của Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất;
Sau khi được hướng dẫn về nội dung hỗ trợ của dự án, điều kiện tham gia cũng như
quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia dự án, gia đình tôi đăng ký thực hiện như sau: (ghi cụ
thể nội dung, dự kiến kinh phí tham gia theo hướng dẫn của thôn)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của nhà nước và chính quyền địa phương trong
quá trình thực hiện các nội dung đã đăng ký.
............., ngày....tháng....năm....
Xác nhận của thôn
(Ký, họ tên)
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×