Tải bản đầy đủ

Phẫu thuật thực hành cơ bản cần thiết cho mọi PTV

KỸTHUẬTCẮTĐOẠNRUỘT
KỸTHUẬTNỐIRUỘT
Phẫut
huậtđượct
i
ếnhànhkhir
uộtbịđứt
,t
ổnt
hươngnhi
ều(
vídụnhư
hoạit
ửr
uộtdoxoắnr
uột
,
l
ồngr
uột
.

.
.
)
1.Kỹt
huậtcắtđoạnr
uột

1.
1.Nguyênt
ắccắtđoạnr
uột
Cắtxachỗbịt
ổnt
hương,
nhưngphảit
i
ếtki
ệm bảot
ồnt
ốiđa.
Phảiđảm bảosaukhicắthaiđầur
uộtđủmáunuôidưỡng.
Xácđị
nhr
anhgi
ớigi
ữađoạnr
uộtl
ànhvàđoạnr
uộthoạit

Vùnghoạit

-Ruộtxám đen
-Ruộtmấtnhuđộng
-Mạchmạct
r
eokhôngđập
-Thanhmạct
hôcứng


Vùngl
ành
-Ruộthồngt
uơi
-Ruộtcònnhuđộng
-Mạchmạct
r
eođậpr
õ
-Thanhmạct
r
ơnl
ángbóng

1.
2.Chỉđị
nhcắtđoạnr
uột
Thủngr
uột
:
-Lỗt
hủngnhỏnhưngnằm ởbờmạct
r
eo,cót
ổnt
hươngmạchmạc

t
r
eo.

-Nhi
ềul
ỗt
hủngnhỏnhưnggầnnhau.
-Đườngkí
nhl
ỗt
hủngl
ớnhơn1/
2khẩukí
nhđoạnr
uộtt
ạivịt
r
ít
ổn
t
hương.
-Bờl
ỗt
hủngnham nhở.
Hoạit
ửr
uộtdo:xoắnr
uột
,
l
ồngr
uột
,
t
ổnt
hươngmạct
r
eo.
Khốiuởr
uộthoặcởmạct
r
eor
uột
.
Mộtsốt
r
ườnghợpt
ắcr
uộtkhác.

1.
3.Kỹt
huật
1.
3.
1.ĐặtCl
ampr
uộtđị
nhvịđoạnr
uộtphảicắt
Kéođoạnr
uộtr
angoài
,
cáchl
yvớiổbụng(
dùnggạchoặckhănl
ớn
chènxungquanhvớimụcđí
chkhôngchodị
chcủaốngt
i
êuhoáchảyvàoổ
bụng)
.
DùnghaiđôiCl
ampr
uột(
haiCl
ampcứngvàhaiCl
ampmềm)
:
-Mụcđí
ch:Chặndị
chvàcầm máut
ạm t
hời
.
-Kỹt
huật
:
P
hảikẹpCl
ampvuônggócvớit
r
ụccủar
uột(
chi
ềunhuđộngcủar
uột
)
;
 Đầ
uCl
ampđếnsátbờmạct
r
eocủar
uột
,
khôngkẹpvàomạct
r
eo.
 Ha
i
Cl
ampởmỗiđầur
uộtcáchnhaukhoảng3cm.
T
r
ướckhikẹpCl
amp,dùnghaingónt
ayvuốtdị
chởđoạnr
uộtđị
nh

1


cắtvềhaiphí
acủađoạnr
uộtl
ành.
 Nế
unốir
uộtt
ận-t
ận,Cl
ampmềm đặtởphí
ar
uộtđểl
ại
,Cl
ampcứng
đặtởphí
ar
uộtbỏđi
.
 Nế
uđóngk
í
nđầur
uộtquanhCl
amp,
t
hìCl
ampcứngđặtởphí
ar
uộtđể
l
ại
.
Nếuđóngk
í
nđầur
uộtngoài
Cl
amp,
t

Cl
ampmềmđặtởphí
ar
uộtđểl
ại
.
X
ácđị
nhđoạnr
uộtphảicắtphụt
huộcv
àocảhaiy
ếut
ố:mứcđột
ổn
t
hươngv
àhì
nht
hái
mạchmáunuôi
dưỡngcủađầuđoạnr
uộtđểl
ại
.

H9.
1.Xácđị
nhđườngcắtvàđặtcl
ampr
uột

1.
3.
2.Cầm máumạct
r
eovàcắtmạct
r
eo

H9.
2.Cầm máuvàcắtmạct
r
eor
uột

Nếuđoạnr
uộtcắtbỏngắnt
hìcắtmạct
r
eosongsongvớibờr
uột
.
Nếuđoạnr
uộtcắtbỏdài
,
mạct
r
eomỏng,
nhì
nr
õmạchmáut

:

2


-Cắtmạct
r
eohì
nht
am gi
ácmàđáyvềphí
ar
uột
.
-Chi
ềudàiđoạnmạct
r
eocắtbỏbaogi
ờcũngngắnhơnchi
ềudàiđoạn
r
uộtcắtđểđảm bảomáuđếnnuôidưỡngchohaiđầur
uộtđượct
ốt
.
 Nế
uđoạnr
uộtcắtbỏdài
,mạct
r
eodày,khôngnhì
nr
õmạchmáut

phảicắtmạct
r
eosongsongvớibờr
uột
.
C
ầm máumạct
r
eobằnghaicách:
-Khâubuộccầm máumộtnútphí
at
r
ungt
âm vàmộtnútphí
angoạivi
,
sauđócắtmạchmáugi
ữahainútchỉbuộc.
-DùngkẹpKochercặp,
cắtmạchmáuvàbuộccácmạchmáuđó.

1.
3.
3.Cắtr
uột
Tr
ườnghợpcắtr
uộtxaCl
amp:Dùngkéot
hẳngcắtgi
ữahaiCl
amp,
vuônggócvớit
r
ụccủar
uột
,
hoặccắtchếchsaochobờt
ựdongắnhơnbờ
mạct
r
eocủar
uột(
ápdụngt
r
ongt
r
ườnghợpkhẩukí
nhđoạnr
uộtnhỏhoặc
đểđảm bảođầuđoạnr
uộtsaukhicắtkhôngbịt
hi
ếumáunuôidưỡng)
Tr
ườnghợpcắtr
uộtsátCl
amp:Dùngdaocắtr
uộtsátCl
ampcứng.

H9.
3.Cắtr
uột
A.Cắtr
uộtsátcl
amp
B.Cắtr
uộtxacl
amp
2.Kỹt
huậtđóngkí
nđầur
uột
Saukhicắtđoạnr
uột
,
nếut
i
ếnhànhnốir
uộtt
ậnt
ậnt
hìkhôngcầnđóng

nđầur
uột
,nếunốir
uộtbênbênhoặct
ậnbênt
hìphảit
i
ếnhànhđóngkí
n
đầur
uột(
mộtđầuhoặccảhaiđầu)t
r
ướckhit
i
ếnhànhkhâunối
.

2.
1.Đóngkí
nđầur
uộthail
ớp
2.
1.
1.Đóngđầur
uộtt
r
ênCl
amp(
quanhCl
amp)
Tr
ườnghợpnày,khicắtđoạnr
uộtphảiđặtCl
ampcứngởphí
ar
uột
đểl
ại
.Cắtr
uộtsátCl
ampcứng.
Khâuvắtt
oànt
hểquanhCl
amp,t
háoCl
amp,căngnhẹhaiđầusợi
chỉ
,
buộchaiđầusợichỉ
.

3


Khâumũit
úit
hanhcơcáchđầ
ur
uộ
tkhoảng1cm (
bắ
tđầ
u
khâut
ừ
bờ
mạct
r
eocủamặ
tr
uộ
tbênnàyđế
nbờ
mạct
r
eocủa
mặ
tr
uộ
tbênki
a)đểvùiđườngkhâuvắtt
oànt
hể(
chúýkhôngcắtchỉcủa
mũit
úinàymàdùngl
àm chỉt
ựađểt
i
ếnhànhnốir
uột
)
.

2.
1.
2.Đóngđầur
uộtngoàiCl
amp(
xaCl
amp)

Tr
ườnghợpnày,khicắtđoạnr
uộtphảiđặtCl
ampmềm ởphí
ar
uột
đểl
ại
.Cắtr
uộtxaCl
ampmềm 1,
5cm -2cm.
Khâuhaimũichỉt
ựat
oànt
hểởbờt
ựdovàbờmạct
r
eođểcănghai
mépr
uột
.
Khâul
ớpt
oànt
hể 
bằngmũir
ờihoặcmũivắtđểđóngkí
nđầur
uột
.
Khâuhaimũichỉt
ựat
hanhcơởbờt
ựdovàbờmạct
r
eot
haycho
haimũichỉt
ựat
oànt
hể.
Khâul
ớpt
hanhcơđểvùil
ớpt
oànt
hể,cót
hểkhâumũit
úi
,mũir
ời
hoặcmũivắt(
chúýkhôngcắtchỉcủal
ớpnàymàdùngl
àm chỉt
ựađểt
i
ến
hànhnốir
uột
)
.

2.
2.Đóngkí
nđầur
uộtmộtl
ớp

H9.
4.Đóngkí
nđầur
uộtmộtl
ớpngoàiCl
amp

4


H9.
5.Đóngkí
nđầur
uộthail
ớpt
r
ênCl
amp

5


Tr
ườnghợpnày,khicắtđoạnr
uộtphảiđặtCl
ampmềm ởphí
ar
uột
đểl
ại
.Cắtr
uộtxaCl
ampmềm 1,
5cm -2cm (
khôngápdụngt
r
ongt
r
ường
hợpđóngkí
nđầur
uộtquanhCl
amp)
.
Khâuhaimũichỉt
ựat
oànt
hểởbờt
ựdovàbờmạct
r
eođểcănghai
mépr
uột
.
Khâucầm máuhaimépr
uộtbằngcácmũichữ X t
oànt
hể,nới
Cl
ampki
ểm t
r
asựcầm máu.
Khâuhaimũichỉt
ựat
hanhcơởbờt
ựdovàbờmạct
r
eot
haycho
haimũichỉt
ựat
oànt
hể.
Khâumũir
ờit
hanhcơđểđóngkí
nđầur
uột
,khôngxuyênki
mt
ới
l
ớpni
êm mạc,
chỉxuyênki
mt
ớihếtl
ớpcơ,
khikhâut
r
ánht
ạot
hànhsừngở
đầur
uột(
chúýkhôngcắtchỉcủal
ớpnàymàdùngl
àm chỉt
ựađểt
i
ếnhành
nốir
uột
)
.
3.Kỹt
huậtnốir
uột

3.
1.Chỉđị
nh
Nốiđoạnr
uộtnhằm mụcđí
chphụchồisựl
ưut
hôngcủaốngt
i
êuhoá,
phẫut
huậtđượcápdụngt
r
ongnhữngt
r
ườnghợp:
Nhữngt
r
ườnghợpkhôngcắtbỏđoạnr
uột(
doukhôngt
hểcắtbỏ
đoạnr
uộtđược,docácquair
uộtdí
nhvàonhaut
hànhkhối
.
.
.
)
.Những
t
r
ườnghợpnàyphảit
i
ếnhànhnốit
ắt
.
Nhữngt
r
ườnghợpđãcắtđoạnr
uột
.Tr
ườnghợpnàycót
hểáp
dụng:
-NốiBênBên:Đóngkí
nhaiđầur
uộtnốihaimặtbênvớinhau.
-NốiTậnTận:Nốihaimặtcắtvớinhau.
-NốiTậnBên:Nốimặtbêncủađoạnnàyvớimặtcắtcủađoạnki
a.

3.
2.Yêucầumi
ệngnối
Kí
n,
đảm bảodị
chvàhơikhôngxìr
angoài
.
Chắcchắn.
Cầm máut
ốt
.
Khôngl
àm hẹpkhẩukí
nhốngt
i
êuhoá.

Đểđảm bảonhữngyêucầut
r
ên,
vềkỹt
huậtphảiđảm bảo:
-Ruộtphảiđượcdi
nhdưỡngt
ốt
.
-Khôngđểc
honi
ê
mmạcc
uộnr
angoài
đườngk
hâu,
phải
c
ól
ớpt
hanhmạc
phủl
ê
n.

3.
3.Cácphươngphápnối
3.
3.
1.Nốir
uộtbên-bên
3.
3.
1.
1.Chỉđị
nh
Phươngphápđượcápdụngt
r
ongt
r
ườnghợpsauđây:
Lậpl
ạil
ưut
hôngđườngt
i
êuhoáquakhốiumàkhôngcắtđoạn
r
uột
,
nhưnốihồiđạit
r
àng,
nốivịt
r
àng.
Saucắtđoạnr
uộtmàphảiđóngkí
nhaiđầumặtcắt
,nốihaimặt
bêncủađầur
uộtvớinhau,
vídụnhưnốihồi-hồit
r
àng,
hồi-đạit
r
àng.

6


Tr
ongt
r
ườnghợpkhẩukí
nhhaiđầur
uộtkhôngt
ươngđươnghoặc
quánhỏ
3.
3.
1.
2.Ưuđi
ểm củaphươngpháp
Chắcchắn,
í
tbụcđườngkhâu.
Mi
ệngnốir
ộngr
ãit
uỳý,
í
tcónguycơhẹpmi
ệngnối
.
Di
nhdưỡngcủami
ệngnốit
ốt
.
Mi
ệngnốiđượcbaophủbởit
hànhr
uộtcót
hanhmạcphủnêndễ

nh,
í
tbịbục,
r
ò.
Vìvậyphươngphápnàyt
hườngđượcápdụngt
r
ongcấpcứu,t
r
ường
hợpphẫut
huậtvi
êní
tcóki
nhnghi
ệm vềkhâunốiđườngt
i
êuhoá.
3.
3.
1.
3.Nhượcđi
ểm củaphươngpháp
Vềl
âudàidễt
ạot
hànht
úicùng.Phátsi
nhhộichứngt
úicùng.
Lưut
hôngmi
ệngnốikhôngsi
nhl
ý(
khôngbì
nht
hường)
.
Làm l
âumấtnhi
ềut
hờigi
an.
3.
3.
1.
4.Kĩt
huậtkhâunối
 
r
uộtbênbênhail
ớpbằngmũikhâuvắt

A

C

B

D

7


H9.
5.Cácbướct
i
ếnhànhnốir
uộtbên-bênhail
ớpbằngmũikhâuvắt
A.
Khâuhai
mũi
chỉ
t
ựat
hanhcơdầuAvàB,
sauđókhâut
hanhcơmépsaubằng
đườngkhâuvắt
,
sauđót
i
ếnhànhmởr
uột
B.Khâut
oànt
hểmépsaubằngđườngkhâuvắt
C.Khâut
oànt
hểmépt
r
ước(
khâut
r
ongr
angoàivào,r
útchỉt
r
ongl
òng
r
uột
)
D.Khâut
hanhcơmépt
r
ước,
sauđókhâuđóngkí
nl
ỗmạct
r
eo
Gi
ónghaiquair
uộtđị
nhnốivớinhaut
heochi
ềunhuđộngr
uột
.
Khâuhaimũichỉt
ựat
hanhcơAvàB(
Al
àphí
angườiphụ,
Bl
àphí
a
ngườimổchí
nh)
,hơichếchvềphí
abờmạct
r
eođểmi
ệngnốiđúngvàobờ
t
ựdo,chi
ềudàiABkhoảng68cm,AvàBcáchđầur
uộtđãđượcđóngkí
n
1cm.
DùnghaiCl
ampmềm kẹpt
heochi
ềudọccủar
uột
,mụcđí
chđể
cầm máut
ạm t
hời
,
chặndị
ch,
khâusẽt
huậnl
ợihơn.
Khâut
hanhcơmépsaut
ừA đếnBbằngmũichỉvắt
,khiđếnB,
buộccốđị
nh,
dùnggạcbọcsợichỉđól
ạiđểkhâumépt
r
ước.
Mởr
uột
:Đườngr
ạchcáchAvàBl
à0,
5cm,cáchchânchỉl
à0,
5cm.
Dùngdaor
ạcht
hanhcơ,
dùngkéocắtcácl
ớpcònl
ại
.
Khâut
oànt
hểmépsaut
ừAđếnBbằngmũichỉvắt
.KhiđếnBt
i
ếp
t
ụcvòngl
ênkhâut
oànt
hểmépt
r
ướct
ừBđếnA.Thắtchỉt
ạiA(
chúý:phải
khâut
ừt
r
ongr
avàngoàivào,
r
útchỉt
r
ongl
òngr
uột
.Mụcđí
chl
àđểchoni
êm
mạccuộnvàot
r
ong)
.
Khâut
hanhcơmépt
r
ướct
ừBđếnAbằngmũichỉvắt(
dùngsợichỉ
bọcgạcởt
hìt
r
ước)
.
Khâut
hanhcơt
ăngcườngởđầuAvàđầuBbằnghaimũichỉr
ời
(
nơiyếunhấtcủađườngkhâunày)
.
Ki
ểm t
r
asựl
ưut
hôngcủami
ệngnối
.
Đóngkí
nl
ỗmạct
r
eobằngcácmũichỉr
ời
,
cảmặtt
r
ướcvàmặtsau,
đểt
r
ánhcácquai
r
uộtchui
v
ào.
Chúýk
hâuv
àov
ùngv
ômạchcủamạct
r
eo.
3.
3.
1.
5.Kỹt
huậtnốir
uộtbênbênhail
ớpbằngmũikhâur
ời
Gi
ónghaiquair
uộtđị
nhnốivớinhaut
heochi
ềunhuđộngr
uột
.
Khâuhaimũichỉt
ựat
hanhcơAvàB(
Al
àphí
angườiphụ,
Bl
àphí
a
ngườimổchí
nh)
,hơichếchvềphí
abờmạct
r
eođểmi
ệngnốiđúngvàobờ
t
ựdo,chi
ềudàiABkhoảng68cm,AvàBcáchđầur
uộtđãđượcđóngkí
n
1cm.
DùnghaiCl
ampmềm kẹpt
heochi
ềudọccủar
uột
,mụcđí
chđể
cầm máut
ạm t
hời
,
chặndị
ch,
khâusẽt
huậnl
ợihơn.
Khâut
hanhcơmépsaut
ừAđếnBbằngmũichỉr
ời
,chưacắtchỉ
ngaymàcặpt
oànbột
hànhmộtt
úm.
Mởr
uột
:Đườngr
ạchcáchAvàBl
à0,
5cm,cáchchânchỉl
à0,
5cm.
Dùngdaor
ạcht
hanhcơ,dùngkéocắtcácl
ớpcònl
ại
.Cắtchỉt
hanhcơ
mépsau.

8


Khâut
oànt
hểmépsaut
ừAđếnBbằngmũichỉr
ời
.Cắtchỉt
oànt
hể
mépsau.
Khâut
oànt
hểmépt
r
ướct
ừBđếnAbằngmũichỉr
ời(
chúý:phải
khâut
ừt
r
ongr
avàngoàivào,cắtvàt
hắtchỉt
r
ongl
òngr
uộtđểni
êm mạc
cuộnvàot
r
ong,
khibuộcnútchỉsaut
hìcắtchỉcủanútbuộct
r
ướcđó)
.
Khâut
hanhcơmépt
r
ướct
ừBđếnAbằngmũichỉr
ời
.
Khâut
hanhcơt
ăngcườngởđầuAvàđầuBbằnghaimũichỉr
ời
(
nơiyếunhấtcủađườngkhâunày)
.
Ki
ểm t
r
asựl
ưut
hôngcủami
ệngnối
.
Đóngkí
nl
ỗmạct
r
eobằngcácmũichỉr
ời
,
cảmặtt
r
ướcvàmặtsau,
đểt
r
ánhcácquair
uộtchuivào.Chúýkhâuvàovùngvômạchcủamạc
t
r
eo.

9


3.
3.
1.
6.Kĩt
huậtkhâunối
 
r
uộtbênbênmộtl
ớpbằngmũikhâur
ời

H9.
7.Cácbướct
i
ếnhànhnốir
uộtbên-bênmộtl
ớpmũikhâur
ời
A.Khâuhaimũichỉt
ựat
hanhcơdầuAvàB,sauđókhâut
hanhcơmép
saubằngmũichỉr
ời
B.Rạcht
hanhcơ(
khôngr
ạcht
hủngni
êm mạc)
,sauđókhâumũichỉchữ
Ul
ớpni
êm mạcvàdướini
êm t
heođườngr
ạcht
hanhcơ
C.Rạchl
ớpni
êm mạcvàdướini
êm mạc,khâut
ăngcườngmépsau,sau
đókhâut
hanhcơmépt
r
ước
D.Khâut
ăngcườngmi
ệngnốiởhaiđầuAvàB,sauđóđóngkí
nl
ỗmạc
t
r
eo.

Gi
ónghaiquair
uộtđị
nhnốivớinhaut
heochi
ềunhuđộngr
uột
.
Khâuhaimũichỉt
ựat
hanhcơAvàB(
Al
àphí
angườiphụ,
Bl
àphí
a
ngườimổchí
nh)
,hơichếchvềphí
abờmạct
r
eođểmi
ệngnốiđúngvàobờ
t
ựdo,chi
ềudàiABkhoảng68cm,AvàBcáchđầur
uộtđãđượcđóngkí
n
1cm.
DùnghaiCl
ampmềm kẹpt
heochi
ềudọccủar
uột
,mụcđí
chđể
cầm máut
ạm t
hời
,
chặndị
ch,
khâusẽt
huậnl
ợihơn.
Khâut
hanhcơmépsaut
ừAđếnBbằngmũichỉr
ời
,chưacắtchỉ

10


ngaymàcặpt
oànbột
hànhmộtt
úm.
Dùngdaor
ạcht
hanhcơhaiquair
uột(
khôngr
ạcht
hủngni
êm mạc)
,
đườngr
ạchcáchAvàBl
à0,
5cm,
cáchchânchỉl
à0,
5cm.
Khâucầm máucảbốnmépcắtbằngcácmũichữUt
oànt
hể,
không
cắtchỉmàkẹpt
hànhbốnt
úm.Rạchnốtl
ớpni
êm mạcởgi
ữahaiđường
khâucầm máu.NớiCl
amp,ki
ểm t
r
acácmépcắt
,nếucònchảymáut

khâut
ăngcườngbằngmũikhâuchữX.Cắtchỉcácmũikhâucầm máu.Cắt
chỉcácmũikhâut
hanhcơmépsau(
khôngcắtchỉt
ựat
hanhcơ)
.Tr
ong
t
r
ườnghợpcódaođi
ệnt
hìkhôngphảikhâucầm máumàdùngdaođi
ệnđể
cầm máu.
Khâut
hanhcơmépt
r
ướct
ừBđếnAbằngmũichỉr
ời
.
Khâut
hanhcơt
ăngcườngởđầuAvàđầuBbằnghaimũichỉr
ời
(
nơiyếunhấtcủađườngkhâunày)
.
Đóngkí
nl
ỗmạct
r
eobằngcácmũichỉr
ời
,
cảmặtt
r
ướcvàmặtsau,
đểt
r
ánhcácquair
uộtchuivào.Chúýkhâuvàovùngvômạchcủamạc
t
r
eo.

3.
3.
2.Nốir
uộtt
ận-t
ận
3.
3.
2.
1.Ưuđi
ểm củaphươngpháp
Hì
nht
háicủar
uộtphụchồit
ốthơn.
Lưut
hôngcủar
uộtphụchồisi
nhl
ýhơn.
3.
3.
2.
2.Nhượcđi
ểm củaphươngpháp:
Khól
àm mi
ệngnối
.
Dễbịhẹpmi
ệngnối
.
Cómộtđi
ểm yếul
ànguycơr
ò-bụct
ạibờmạct
r
eo.
3.
3.
2.
3.Đi
ềuki
ệncủaphươngpháp
Haiđầur
uộtphảiđượcnuôidưỡngt
ốt
.
Thanhmạct
ốt
,
đủchephủmi
ệngnối(
đâyl
àđi
ềuki
ệncơbản)
.
Khẩukí
nhhaiđầur
uộtphảit
ươngđươngnhauvàđủr
ộngđểđảm
bảosựl
ưut
hôngt
i
êuhóa.
Phẫut
huậtvi
ênphảicóki
nhnghi
ệm vềkhâunốiđườngt
i
êuhoá.
3.
3.
2.
3.Kĩt
huậtkhâunối
 
r
uộtt
ậnt
ậnhail
ớpbằngmũikhâur
ời
Khâut
ựat
oànt
hể:gi
ónghaiđầur
uột
,khâumũichỉt
ựat
oànt
hểhai
đầur
uộtởbờt
ựdovàbờmạct
r
eo(
t
r
ườnghợpnàykhicắtr
uộtphảicắtxa
Cl
amp1,
5cm -2cm,
Cl
ampmềm đặtởphí
ar
uộtđểl
ại
)
.
Khâul
ớpt
oànt
hểmépsau:bằngcácmũichỉr
ời
,
cắtchỉt
oànt
hểmép
sau,
khôngcắtchỉt
ựa.
Khâul
ớpt
oànt
hểmépt
r
ước:bằngcácmũichỉr
ời
,khâut
r
ongr
a
ngoàivào,cắtvàt
hắtchỉt
r
ongl
òngr
uộtđểni
êm mạccuộnvàot
r
ong,khi
buộcnútchỉsaut
hìcắtchỉcủanútbuộct
r
ướcđó.
Khâut
ựat
hanhcơ:khâuhaimũichỉt
ựat
hanhcơởbờt
ựdovàbờ

11


mạct
r
eot
haychochỉt
ựat
oànt
hể.
Khâul
ớpt
hanhcơmépt
r
ước:khâut
hanhcơmépt
r
ướcbằngcácmũi
chỉr
ời
,
cắtchỉt
hanhcơmépt
r
ước,
khôngcắtchỉt
ựa.
Khâul
ớpt
hanhcơmépsau:l
ậtquair
uộtchuyểnmépsaut
hànhmép
t
r
ước,t
i
ếpt
ụckhâut
hanhcơmépsaubằngcácmũichỉr
ời
,cắtchỉt
hanhcơ
mépsau.
Ki
ểm t
r
asựl
ưut
hôngcủami
ệngnối
.
Khâut
hanhcơt
ăngcườngmi
ệngnốibằngmũichỉr
ờiphí
abờmạc
t
r
eo(
đi
ểm yếucủami
ệngnốil
àbờmạct
r
eo)
.
Đóngkí
nl
ỗmạct
r
eobằngcácmũichỉr
ờiđểt
r
ánhcácquair
uộtchui
vào.Chúýkhâuvàovùngvômạchcủamạct
r
eo.

H9.
8.Nốir
uộtt
ận-t
ậnhail
ớpbằngmũikhâur
ời
A.Gi
ónghaiđầur
uột
,
khâumũichỉt
ựat
oànt
hể,
khâut
oànt
hểmépsau
B.Khâut
oànt
hểmépt
r
ước(
khâut
r
ongr
angoàivào,t
hắtchỉt
r
ongl
òng
r
uột
)
C.Khâut
hanhcơmépt
r
ước.
D.Khâut
hanhcơmépsau.

12


13


3.
3.
2.
4.Kĩt
huậtkhâunối
 
r
uộtt
ậnt
ậnmộtl
ớpbằngmũikhâur
ời
Khâucầm máumépcắt
:
-Tr
ườnghợpnày,
khicắtđoạnr
uộtphảiđặtCl
ampmềm ởphí
ar
uộtđể
l
ại
.Cắtr
uộtxaCl
ampmềm 1,
5cm -2cm.
-Khâuhaimũichỉt
ựat
oànt
hểởbờt
ựdovàbờmạct
r
eođểcănghai
mépr
uột
.
-Khâucầm máucả4mépcắtbằngmũikhâuchữXt
oànt
hể.Nới
Cl
amp,
ki
ểm t
r
anếucònvịt
r
ínàochảymáut
hìkhâut
ăngcường.Cắtcácnút
chỉkhâucầm máu(
chúýkhôngcắtchỉt
ựa)
.
Khâunối
:

H9.
9.Nốir
uộtt
ận-t
ậnmộtl
ớp.
A.Khâucầm máumặtcắtbằngcácmũichỉchữX,sauđógi
ónghai
đầur
uột
,
khâumũichỉt
ựat
hanhcơ
B.Khâut
hanhcơmépt
r
ước,sauđól
uồnchỉt
ựaqual
ỗmạct
r
eođể
chuyểnmépsaut
hànhmépt
r
ước
14


C.Khâut
hanhcơmépsau,saukhiđãchuyểnmépsaut
hànhmép

t
r
ước

D.Khâut
ăngcườngmi
ệngnốiphí
abờmạct
r
eo,sauđókhâu kí
nl


mạct
r
eo

15


-Khâut
ựat
hanhcơ:gi
ónghaiđầur
uột
,khâuhaimũichỉt
ựat
hanhcơ
ởbờt
ựdovàbờmạct
r
eot
haychochỉt
ựat
oànt
hể.
-Khâul
ớpt
hanhcơmépt
r
ước:khâut
hanhcơmépt
r
ướcbằngcácmũi
chỉr
ời
,
cắtchỉt
hanhcơmépt
r
ước,
khôngcắtchỉt
ựa.
-Khâul
ớpt
hanhcơmépsau:l
ậtquair
uộtchuyểnmépsaut
hànhmép
t
r
ước,t
i
ếpt
ụckhâut
hanhcơmépsaubằngcácmũichỉr
ời
,cắtchỉt
hanhcơ
mépsau.
-Ki
ểm t
r
asựl
ưut
hôngcủami
ệngnối
.
-Khâut
hanhcơt
ăngcườngmi
ệngnốibằngmũichỉr
ờiphí
abờmạc
t
r
eo(
đi
ểm yếucủami
ệngnốil
àbờmạct
r
eo)
.
-Đóngkí
nl
ỗmạct
r
eobằngcácmũichỉr
ờiđểt
r
ánhcácquair
uộtchui
vào.Chúýkhâuvàovùngvômạchcủamạct
r
eo.

H9.
10.Ki
ểm t
r
al
ưut
hôngr
uộtvàđóngl
ỗmạct
r
eor
uột

3.
3.
3.Nốir
uộtTận-Bên
Làphươngphápkhâunốiđầut
ậncủađoạnr
uộtnàyvớimặtbên
củađoạnr
uộtkhác.Phươngphápkhót
hựchi
ện,
đòihỏiphẫut
huậtvi
êncó
nhi
ềuki
nhnghi
ệm vềphẫut
huậtt
i
êuhóa,t
hườngđượcápdụngnốiHồiĐạit
r
àng(
nếucầnchuyểnt
hànhnốiBên-Bên)
.
Đi
ểm yếucủađườngkhâul
àởhaigóc.

16


KỸTHUẬTMỞTHÔNGDẠDÀY
1.Đị
nhnghĩ
a
Kháini
ệm:Mởt
hôngdạdàyl
àt
ạosựt
hôngt
hươnggi
ữadạdàyvàbên
ngoàiổbụngnhằm mụcđí
chchoănhoặcđểgi
ảm áp.Mởt
hôngdạdàycó
t
hểt
ạm t
hờihoặcvĩ
nhvi
ễn.
2.Chỉđị
nhVàNguyênt
ắc

2.
1.Chỉđị
nh
Bệnhnhânt
ắcnghẽnđườngt
i
êuhoát
r
êndoungt
hưt
hựcquảnhay
t
âm vị
,bỏngt
hựcquản,uchènépvàot
hựcquản,chấnt
hươngt
hựcquản,
vếtt
hươnghầuhọng(
đểchoăn)
.
Mổt
ắcr
uộtcóchướngbụngnhi
ềuđặcbi
ệtởt
r
ẻem l
àm t
hủt
huật
hútchốngchướng(
đểgi
ảm áp)
.

2.
2.Nguyênt
ắc
Mangt
í
nhchấtcấpcứuphảiđảm bảo2yêucầu:
Thựchi
ệnnhanhchóng,
đơngi
ản.
Tạomộtđườnghầm nhânt
ạot
ừdạdàyr
angoài
,chỉđưat
hứcăn
vàomàkhôngbịt
r
àongượcr
a.
3.Chuẩnbị
Nângcaot
hểt
r
ạngngườibệnh:Bồiphụnước,
đi
ệngi
ải
,
t
r
uyềnđạm,
máu,
si
nht
ố.
.
.
Tưt
hếbệnhnhânnằm ngửa,
đầuhơicao.
Phẫut
huậtvi
ênđứngbênphải
.Ngườiphụđứngđốidi
ện
Tr
ừđaubằnggâyt
êt
ạichỗhoặcgâymê.
4.Cáckỹt
huậtmởt
hôngdạdày

4.
1.Thủt
huậtWi
t
zel-Ger
ner
4.
1.
1.Yêucầu
ĐặtSondevàodạdày.
Tạođượcđườnghầm ởmặtt
r
ướcdạdày.
Cốđị
nhsondekhôngbịt
uộtt
r
ongvòng10ngàyđầu.

4.
1.
2.Cáct
hìphẫut
huật
4.
1.
2.
1.ThìI
 
:Mởt
hànhbụng
Mởt
hànhbụngt
heođườngFont
an
-Rạchdavàt
ổchứcmỡdướidabênt
r
ái
,cáchđườngt
r
ắnggi
ữa2cm,
dài8cm,
bắtđầut
ừbờsườnt
r
ái
.
-Rạchl
át
r
ướcbaocơt
hẳngt
o.
-Tácht
hớcơt
hẳngt
osanghaibên.
-Mởphúcmạc(
mởl
ásaubaocơt
hẳngt
o)
.

17


Ngoàir
acót
hểmởt
hànhbụngt
heođườngt
r
ắnggi
ữat
r
ênr
ốn

H10.
1.ĐườngFont
an

H10.
2.Đườngt
r
ắnggi
ữa

4.
1.
2.
2.ThìI
I
:ChoSondevàodạdày.
Kéodạdàyxuốngdướivàsangphảit
ì
m mặtt
r
ướcphì
nhvịl
ớndạ
dày.
Dùng3kẹpChaputkẹp3vịt
r
íởmặtt
r
ướcphì
nhvịl
ớndạdàyt
heo

nht
am gi
ác(
cót
hểdùng3mũichỉt
hanhcơt
haycho3kẹpChaput
)
.
Làm đườngkhâut
úit
hanhcơt
r
ongt
am gi
áccóđườngkí
nh2cm.
Dùngdaohoặckéomởl
ỗt
hủnggi
ữat
úiđó,
qual
ỗt
hủngchoSonde
vàodạdày.LoạiSondecót
hểdùngl
àMal
ecot
,
Pezzer
,
Nel
at
on.

18


H10.
3.Đặtsondevàodạdàyvàt
hắtmũichỉkhâut
úi

19


4.
1.
2.
3.ThìI
I
I
:Cốđị
nhSondevàodạdày.

H10.
4.Tạođườnghầm Wi
t
zen
Thắtnútchỉmũit
úisaochoni
êm mạcphảil
ộnvàot
r
ong(
bằng
cáchđườngkí
nhcủasondephảit
ohơnl
ỗmởởdạdày)
.
Cấut
ạođườnghầm Wi
t
zelt
r
ênmặtdạdàyđểt
ạovan:
-ĐặtépSondevàomặtt
r
ướcdạdàysongsongvàcáchbờcongl
ớn
dạdày2cm,
đầusondequayl
ênt
r
ên.
-Làm đườngkhâuvắthainếpt
hanhcơmặtt
r
ướcdạdàyphủl
ên
Sondet
ạot
hànhđườnghầm dàikhoảng610cm.
4.
1.
2.
4.ThìI
V:Cốđị
nhđườnghầm vàot
hànhbụngvàđóngt
hànhbụng.
-Đí
nhdạdàyvàot
hànhbụngbằngcácmũichỉr
ời
.Mũichỉt
r
ênởphí
a
t
r
ênchỗmởdạdày,
mũichỉdướiởphí
adướiđườnghầm (
đểdị
chkhôngt
r
ào
vàoổbụngnếubịr
òr

)
,t
hêm cácmũichỉởgi
ữađườnghầm.Mụcđí
chbi
ến
dạdàyt
ừt
r
ongổbụngr
angoàiổbụngcáchbi
ệtđườnghầm vớiổbụng.
-Đóngvếtmổ:Khâul
át
r
ướcbaocơt
hẳngbụng.Khâuda.Cốđị
nh
sonder
angoàida.

4.
2.Thủt
huậtFont
an
4.
2.
1.Yêucầu:Tạovanhì
nhnónởdạdày
4.
2.
2.Cácbướct
i
ếnhành
4.
2.
1.
1.ThìI
:Mởt
hànhbụng.
Mở t
hành bụng t
heo đường Font
an hoặc mở t
hành bụng t
heo
đườngSedi
l
ot
Labl
e(
songsongbờsườnt
r
ái
,
cáchbờsườngt
r
ái2cm,
cách
mũiức4cm,dài68cm.Đườngr
ạchnàygâyt
ổnt
hươngnhi
ều,nhưngdễ
t
ì
m phì
nhvịl
ớndạdàyvàl
àm đượcmi
ệngnốicao)
.

20


H10.
5.ĐườngFont
an

H10.
6.Đườngdướisườnt
r
ái

4.
2.
1.
2.ThìI
I
:Tì
m vàkéodạdày

m vùngphì
nhvịl
ớndạdày,
sauđódùngChaputkéodạdàychỗđị
nh
mởt
hôngr
akhỏit
hànhbụngt
ạot
hànhhì
nhnóncao45cm.
4.
2.
1.
3.ThìI
I
I
:Cốđị
nhdạdàyvàot
hànhbụng
Khâut
hanhcơdạdàyởchânhì
nhnónvớiphúcmạct
hànhbụngt
ạihai
mépvếtmổđểcốđị
nhvàcáchl
yphầnhì
nhnóndạdàyvớiổbụng.
4.
2.
1.
4.ThìI
V:Chuẩnbịl
àm van
Xuy
ênsẵn2sợichỉởgầnhaigócv
ếtmổ:Quada,
l
át
r
ướcbaocơt
hẳng
bụnghai
mépv
ếtmổv
ới
t
hanhcơdạdàyđểcốđị
nhnóndạdàyv
àodaởt

sau.
4.
2.
1.
5.ThìV:Chosondevàodạdày
Khâumũit
úit
hanhcơquanhđỉ
nhnóndạdày.
Làm t
hủngdạdàyởđỉ
nhnón,đưasondevàodạdày,t
hắtnútchỉ
mũit
úiđểgi
ữsondesaochoni
êm mạccuộnvàot
r
ong.
Cót
hểl
àm t
i
ếp23đườngkhâut
úinữađểcuộnt
hêm mépdạdày
vàot
r
ongôm quanhl
ấysonde,nhưvậyt
oànbộhì
nhnóndạdàyl
ộnngược
vàot
r
ong.
4.
2.
1.
6.ThìVI
:Đóngbụng.
Khâuphụchồil
át
r
ướcbaocơt
hẳngbụng.
Khâudavàbuộchaimũichỉxuyêndavàt
hanhcơdạdày(
đặtởt

I
V)đểcốđị
nhdạdàyvàoda.
Cốđị
nhsonde.

4.
3.Thủt
huậtSt
amm
4.
3.
1.ThìI
:Mởt
hànhbụng.
Mởbụngt
heo1t
r
ong3đườngsau
Mởt
hànhbụngt
heođườngt
r
ắnggi
ữat
r
ênr
ốn
Đườngdướisườnt
r
ái
Đườngbờngoàicơt
hẳngbụngt
r
ái

4.
3.
2.ThìI
I
:Đặtốngt
hôngvàodạdày
v

l
ớn

Tì
mv
ùngphì
nhv
ịl
ớndạdày
,
dùng3k
ẹpr
ăngchuộtk
ẹp3v
ịt
r
íởphì
nh

21


Khâumũit
úit
hanhcơdạdàynộit
i
ếpt
r
ongt
am gi
áct
ạobởi3kẹp
r
ăngchuột
Làm t
hủngdạdàyởchí
nhgi
ữađườngkhâut
úi
ĐặtmộtsondePezzer(
24Ch)
;Nél
at
on(
16Ch)hoặcFol
ey(
21Ch)
vàodạdàyvàt
hắtmũichỉkhâut
úi
Khâu23mũit
úit
hanhcơđểvùisondevàot
r
ongl
òngdạdày

4.
3.
3.ThìI
I
I
:Cốđị
nhdạdàyvàot
hànhbụng
Mởmộtl
ỗcạnhvếtmổđểđưasonder
angoài
Khâucốđị
nhdạdàyvàophúcmạct
hànhbụngbằng4mũichỉt
i
êu
chậm xungquanhsonde.

4.
3.
4.ThìV:Đóngbụng:
Đóngt
hànhbụngt
heocácl
ớpgi
ảiphẫu
Cốđị
nhsondevàot
hànhbụng
4.
4.Kỹt
huậtmởt
hôngdạdàyr
adabằngnộisoiđườngt
i
êuhóat
r
ên.
Mởt
hôngdạdàyr
adabằngnộisoiđườngt
i
êuhóat
r
ênđãđược
PonskyvàGauder
ermôt
ảvàonhữngnăm 1980.Từđót
ớinaykỹt
huật
nàycàngngàycànghoànt
hi
ệnhơn.Hi
ệnt
ạiđãcónhi
ềuBệnhvi
ệnt
hực
hi
ệnkỹt
huậtnàyt
hayt
hếchokỹt
huậtmổmởđãnêuởt
r
ên.
Kỹt
huậtđượcchỉđị
nht
hựchi
ệnchonhữngbệnhnhânkhôngcòn
nuốtđượct
hứcăn(
nhưngchứcnăngt
i
êuhoávẫnđảm bảo)
.Tuynhi
ên
nhữngbệnhnhânnàykhôngbịcácbệnhl
ýnhư:Thànhbụngkhôngt
hểáp
sátvàomặtt
r
ướcdạdày,t
ắcnghẽnhoànt
oàndocơhọct
ạit
hựcquản,
hầuhọng,
dạdàybịt
hâm nhi
ễm,
r
ốil
oạnđôngmáu.
Tr
ướckhit
hựchi
ệnt
hủt
huậtbệnhnhânphảinhị
năn6-12gi
ờ,và
ki
ểm t
r
akỹt
ì
nht
r
ạngt
oànt
hân.
Bệnhnhânnằm ngửa,
hoặccót
hểnghi
êngt
r
ái
.
Gi
ảm đaubằngt
huốcant
hầnvàgâymê.
Dụngcụbaogồm:máysoidạdàyt
hôngt
hườngvớikênht
hủt
huật
2,
8mm;bộdụngcụđểmởt
hôngdạdàyr
adaquanộisoiđườngt
i
êuhoá
t
r
ên.
Kỹt
huậtt
i
ếnhành:

22


H10.
7.Nộisoimởt
hôngdạdày
-Soidạdàyxácđị
nhvùngt
hânvịđểchọcTr
ocar
tvàodạdày:
-ChọcTr
ocar
tt
ừt
hànhbụngvàovùngt
hânvịdạdày:
-Đặtốngt
hôngvàodạdày:
Taibi
ếnvàbi
ếnchứng:
Ngoài
nhữngt
ai
bi
ếnvàbi
ếnchứngcót
hểgặpnhưphươngphápmổmở,
phẫut
huậtnộisoicòncómộtsốt
aibi
ến,bi
ếnchứngđặct
hùnhư:Chảymáu
dot
ổnt
hươngvàocácmạchmáu,
gâyt
hủngt
ạngr
ỗngkhác,
di
l
ệchốngt
hông.
4.
5.Taibi
ếnvàbi
ếnchứngsaumổ
Taibi
ếnt
r
ongmổkhôngđángngại
.
Tuộtsondequásớm t
r
ongnhữngngàyđầukhichưahì
nht
hành
đườnghầm.Xửt
r
íđặtl
ạikhókhăn,dị
cht
r
àovàoổbụnggâyvi
êm phúc
mạc.
Dị
chvàt
hứcănt
r
àor
angoàit
hànhbụnggâyl
ởl
oétdomi
ệng
đườnghầm khôngkí
n.
Đườnghầm bịhẹp.
4.
6.Chăm sócsaumổ
Choănquasonde48hsaumổ:Nướccháo,nướct
hị
t
,sauănbơm
r
ửasondevàkẹpl
ại
,
ngườibệnhnằm đầucao.
Sau7-10ngàycót
hểr
útsonde,khiănt
hìl
uồnl
ạihoặcbị
tkí
nl
ại
đểt
ựl
i
ềnkhiđãănđược.
Lởl
oétdadodị
chdạdàyt
hìbôiOxi
tkẽm.

23


KỸTHUẬTMỞTHÔNGHỖNGTRÀNG

1.Đị
nhnghĩ
a
Mởt
hônghỗngt
r
àngl
àt
hủt
huậtt
ạosựl
ưut
hôngnhânt
ạogi
ữahỗng
t
r
àngvàbênngoàinhằm mụcđí
chđểnuôidưỡnghoặcgi
ảm áp.
2.Chỉđị
nh
Ungt
hưdạdàyt
hựcquảnkhôngcònkhảnăngphẫut
huật
Bỏngdạdàyt
hựquảnl
anr
ộngđangt
i
ếnt
r
i
ển
Chuẩnbịchophẫut
huậtl
ớnởdạdàyt
hựcquảnmàcầngi
ữl
ạisự
nguyênvẹncủadạdày.
Ròt
i
êuhóa:r
òdạdàyt
hựcquảnhoặct
hựcquảnhỗngt
r
àng,
r
òmỏm
t
át
r
àng
Tổnt
hươngnặngvùngt
át
r
àngđầut
ụydochấnt
hươnghoặcvi
êm t
ụy
hoạit

Thấtbạihoặckhókhănt
r
ongvi
ệcnuôidưỡngđườngt
ĩ
nhmạch.
3.Chuẩnbị
Bệnhnhânnằm ngửa,phẫut
huậtvi
ênđứngbênphải
,ngườiphụ
đứngbênđốidi
ện.
Bộdụngcụphẫut
huậtổbụng,
sondepl
ast
i
que1216Ch
Tr
ừđau:gâymêhoặcgâyt
ê
4.Kỹt
huậtmởt
hônghỗngt
r
àng

4.
1.Thì1:Mởt
hànhbụng:
Đườngt
r
ắnggi
ữat
r
ênr
ốn
Đườngbờngoài
cơt
hẳngbụngbênt
r
ái

4.
2.Thì2:Tì
m quaihỗngt
r
àngđầut
i
ên:
Banhr
ộngvếtmổ,căngngangđạit
r
àngngang,đisátphí
adướimạc
t
r
eođạit
r
àngngang,phí
abênt
r
áicủacộtsống,đếnr
ễmạct
r
eođạit
r
àng
ngang,
dướiđól
àquaihỗngt
r
àngkhikéol
ênt
hấymộtđầucốđị
nhvàot
hành
bụngvìcómạcTr
ess.Khâumũit
úit
hanhcơởhỗngt
r
àngcáchgóct
áhỗng
t
r
àng25cm bằngchỉt
i
êuchậm,
đườngkí
nhđườngkhâut
úikhoảng1cm.

4.
3.Thì3:Đặtsondevàohỗngt
r
àngvàt
ạođườnghầm
Làm t
hủnghỗngt
r
àngởgi
ữađườngk
hâumũit
úi
,cầm máuk
ỹni
êm
mạcv
àdướini
êm mạc.Đưa1sondepl
ast
i
que1216Frv
àohỗngt
r
àngv
ềphí
a
dướit
heochi
ềunhuđộngr
uộtsâuk
hoảng810cm.Thắtsợichỉk
hâut
úiđểôm
l
ấyốngsondesaochoni
êm mạccuộnv
àot
r
ong(
l
ỗmởphảinhỏhơnđường
k
í
nhsonde)
.
Làm đườngkhâuvắtt
hanhcơhỗngt
r
ànghaibênsondeđểvùi

24


sondet
ạot
hànhđườnghầm Wi
t
zendàikhoảng10cm (
đườnghầm bắtđầu
t
ừchỗđưasondevàohỗngt
r
àng)
.

H11.
1.Khâumũit
úiởhỗngt
r
àng

H11.
2.Đặtsondevàohỗngt
r
àng

H11.
3.Tạođườnghầm Wi
t
zen

H11.
4.Cốđị
nhhỗngt
r
àngvàot
hành
bụng

4.
4.Thì4:Cốđị
nhquair
uộtvàđóngbụng
Mở1l
ỗởt
hànhbụngđểđưasonder
angoài
Khâucốđị
nhhỗngt
r
àngởcuốiđườnghầm v
àophúcmạct
hànhbụng
bằngchỉ
k
hôngt
i
êu.
Thườngk
hâu34mũi
chỉ
r
ời
.
Cốđị
nhsondev
àoda
Đóngt
hànhbụngt
heogi
ải
phẫu

4.
5.Bi
ếnchứng
Nhi
ễmt
r
ùngchânốngsondedor
òdị
cht
i
êuhóa
Rối
l
oạnt
i
êuhóa:
dot
hứcănk
hôngđảmbảohoặcquál
ạnh,
quánhi
ều
4.
6.Chăm sóc
Sauphẫut
huật1224gi
ờbơm t
hứcănđãđượcnghi
ềnnátquasonde
v
àohỗngt
r
àngđểnuôidưỡngbệnhnhân.Thứcănt
hườngdùngl
àsữahoặc
cháođượcnghi
ềnnát
.Sauchoăndùngnướcmuốisi
nhl
ýbơm đểr
ửasạch

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×