Tải bản đầy đủ

Hàm SYD tính khấu hao cho một tài sản theo giá trị còn lại trong excel

Hàm SYD - Tính khấu hao cho một tài sản theo
giá trị còn lại trong Excel
Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cú pháp và cách sử dụng hàm SYD giúp các bạn hiểu và sử
dụng hợp lý trong mọi trường hợp.
Mô tả: Hàm thực hiện tính khấu hao của tài sản theo thời gian còn lại trong khoảng thời gian xác
định.
Cú pháp: = SYD(cost, salvage, life, per).
Trong đó:
- cost: Giá trị ban đầu của tài sản, tham số bắt buộc.
- salvage: Giá trị khấu hao của tài sản hay còn gọi là giá trị thu hồi của tài sản.
- life: Kỳ hạn của tài sản, tham số bắt buộc.
- per: Số kỳ tính khấu hao, bắt buộc có cùng đơn vị với kỳ hạn của tài sản, là tham số bắt buộc.
Chú ý:
- Công thức tính khấu hao:

Ví dụ:
Với tài sản đầu tư có thông số như sau. Hãy tính khấu hao của năm đầu tiên, khấu hao của năm
cuối cùng.

Tại ô cần tính nhập công thức: =SYD(B7,C7,D7,1).Nhấn Enter kết quả là:

Tính khấu hao của năm cuối cùng -> kì tính khấu hao có giá trị là 10.


Nhấn Enter giá trị khấu hao của tài sản sau 10 năm:

Trên đây là cách sử dụng và các trường hợp của hàm SYD.x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×