Tải bản đầy đủ

Hàm PRICE, PRICEDISC, PRICEMAT tính giá trị của chứng khoán trong excel

Hàm PRICE, PRICEDISC, PRICEMAT - Tính giá
trị của chứng khoán trong Excel
Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết ý nghĩa và cách sử dụng các hàm PRICE, PRICEDISC,
PRICEMAT - Tính giá trị của chứng khoán trong excel.

1. Hàm PRICE
Mô tả: Trả về giá trị trên mỗi 100 $ của một chứng khoán thanh toán lợi tức theo chu kỳ.
Cú pháp: = PRICE(settlement, maturity, rate, yld, redemption, frequency, basis).
Trong đó:
- settlement: Ngày kết toán chứng khoán là ngày sau ngày phát hành chứng khoán được bán cho
người mua, là tham số bắt buộc.
- maturity: Ngày đáo hạn hay hết hạn của chứng khoán, là tham số bắt buộc.
- rate: Lãi suất hàng năm của chứng khoán.
- yld: Lợi nhuận hàng năm của chứng khoán.
- redemption: Giá trị hoàn lại của chứng khoán tính theo đơn vị 100$.
- frequency: Số lần trả lãi trên năm, frequency=1 -> trả mỗi năm 1 lần, frequency =2 -> trả lãi mỗi
năm 2 lần,frequency =4 -> trả lãi mỗi năm 4 lần.
- basis: Cơ sở dùng để đếm ngày, có các giá trị sau:
+ basis =0 hoặc bỏ qua: Một tháng có 30 ngày, một năm có 360 ngày dựa trên chuẩn US.
+ basis =1: Số ngày trên tháng = số ngày thực tế trên tháng, số ngày trên năm bằng số ngày thực tế
trên năm.

+ basis =2: Số ngày trên tháng = số ngày thực tế trên tháng, số ngày trên năm là 360 ngày.
+ basis =3: Số ngày trên tháng = số ngày thực tế mỗi tháng, số ngày trên năm = 365 ngày.
+ basis =4: Số ngày trên tháng =30 ngày, số ngày trên năm 360 ngày theo chuẩn châu Âu.
Chú ý:
- Nếu settlement, maturity, frequency là số thập phân hàm lấy giá trị nguyên của các tham số đó.
- Trường hợp nhập dữ liệu ngày không hợp lệ hàm trả về lỗi #NUM!
- Nếu yld < 0 hoặc rate < 0 hoặc frequency < 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!
- Nếu giá trị của frequency không nằm trong tập {1, 2, 4} hoặc giá trị basis không nằm trong tập {0,
1, 2, 3, 4} hàm trả về giá trị lỗi.
- Trường hợp settlement > maturity hàm trả về giá trị lỗi #NUM!
Ví dụ:


Tính giá trị của chứng khoán (dựa trên $100) biết ngày kết toán chứng khoán là 3/12/2016, ngày hết
hạn chứng khoán là 2/19/2020, lãi suất hàng năm là 12.6%, lợi nhuận hàng năm là 5.9%, một năm
trả lãi 2 lần, cơ sở để tính ngày là số ngày thực tế trên mỗi tháng và số ngày thực tế trên năm.
Tại ô cần tính nhập công thức: =PRICE(B8, C8, D8, E8, 100,F8,1).

Nhấn Enter -> giá trị chứng khoán theo mệnh giá 100$ là:


2. Hàm PRICEDISC
Mô tả: Hàm thực hiện tính giá trị mệnh giá 100$ của một chứng khoán đã chiết khấu.
Cú pháp: = PRICEDISC(settlement, maturity, discount, redemption, basis).
Trong đó:
- settlement: Ngày kết toán chứng khoán là ngày sau ngày phát hành chứng khoán được bán cho
người mua, là tham số bắt buộc.
- maturity: Ngày đáo hạn hay hết hạn của chứng khoán, là tham số bắt buộc.
- discount: Tỷ lệ chiết khấu của chứng khoán.
- redemption: Giá trị hoàn lại của chứng khoán, tính theo đơn vị 100$.
- basis: Cơ sở dùng để đếm ngày, có các giá trị sau:
+ basis =0 hoặc bỏ qua: Một tháng có 30 ngày, một năm có 360 ngày dựa trên chuẩn US.
+ basis =1: Số ngày trên tháng = số ngày thực tế trên tháng, số ngày trên năm bằng số ngày thực tế
trên năm.
+ basis =2: Số ngày trên tháng = số ngày thực tế trên tháng, số ngày trên năm là 360 ngày.
+ basis =3: Số ngày trên tháng = số ngày thực tế mỗi tháng, số ngày trên năm = 365 ngày.
+ basis =4: Số ngày trên tháng =30 ngày, số ngày trên năm 360 ngày theo chuẩn châu Âu.
Chú ý:
- Hàm được tính bằng công thức:


- Nếu settlement, maturity, frequency là số thập phân hàm lấy giá trị nguyên của các tham số đó.
- Trường hợp nhập dữ liệu ngày không hợp lệ hàm trả về lỗi #NUM!
- Nếu yld < 0 hoặc rate < 0 hoặc frequency < 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!
- Nếu giá trị của frequency không nằm trong tập {1, 2, 4} hoặc giá trị basis không nằm trong tập {0,
1, 2, 3, 4} hàm trả về giá trị lỗi.
- Trường hợp settlement > maturity hàm trả về giá trị lỗi #NUM!
Ví dụ:
Tính giá trị của chứng khoán (dựa trên $100) biết ngày kết toán chứng khoán là 3/12/2016, ngày hết
hạn chứng khoán là 2/19/2020, tỷ lệ chiết khấu là 4.66% cơ sở để tính ngày là số ngày thực tế trên
mỗi tháng và số ngày thực tế trên năm.


Tại ô cần tính nhập công thức:

Nhấn Enter kết quả trả về:


3. Hàm PRICEMAT
Mô tả: Hàm thực hiện tính giá trị dựa trên mệnh giá 100$ của một chứng khoán thanh toán lãi vào
ngày đáo hạn hay hết hạn của chứng khoán.
Cú pháp: = PRICEMAT(settlement, maturity, issue, rate, yld, basis).
Trong đó:
- settlement: Ngày kết toán chứng khoán là ngày sau ngày phát hành chứng khoán được bán cho
người mua, là tham số bắt buộc.
- maturity: Ngày đáo hạn hay hết hạn của chứng khoán, là tham số bắt buộc.
- issue: Ngày phát hành chứng khoán, là tham số bắt buộc.
- rate: Lãi suất hàng năm của chứng khoán.
- yld: Lợi nhuận hàng năm của chứng khoán.
- basis: Cơ sở dùng để đếm ngày, có các giá trị sau:
+ basis =0 hoặc bỏ qua: Một tháng có 30 ngày, một năm có 360 ngày dựa trên chuẩn US.
+ basis =1: Số ngày trên tháng = số ngày thực tế trên tháng, số ngày trên năm bằng số ngày thực tế
trên năm.
+ basis =2: Số ngày trên tháng = số ngày thực tế trên tháng, số ngày trên năm là 360 ngày.
+ basis =3: Số ngày trên tháng = số ngày thực tế mỗi tháng, số ngày trên năm = 365 ngày.
+ basis =4: Số ngày trên tháng =30 ngày, số ngày trên năm 360 ngày theo chuẩn châu Âu.
Chú ý:
- Công thức tính của hàm:


- Nếu settlement, maturity, frequency là số thập phân hàm lấy giá trị nguyên của các tham số đó.
- Trường hợp nhập dữ liệu ngày không hợp lệ hàm trả về lỗi #NUM!
- Nếu yld < 0 hoặc rate < 0 hoặc frequency < 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!
- Nếu giá trị của frequency không nằm trong tập {1, 2, 4} hoặc giá trị basis không nằm trong tập {0,
1, 2, 3, 4} hàm trả về giá trị lỗi.
- Trường hợp settlement > maturity hàm trả về giá trị lỗi #NUM!
Ví dụ:
Tính giá trị của chứng khoán biết ngày kết toán chứng khoán là 3/12/2016, ngày hết hạn chứng
khoán là 2/19/2020, ngày phát hành là 2/19/2014, lãi suất hàng năm là 12.8%, lợi nhuận hàng năm
thu được là 6.9% cơ sở để tính ngày là số ngày thực tế trên mỗi tháng và số ngày thực tế trên năm.

Tại ô cần tính nhập công thức: =PRICEMAT(B8,C8,D8,E8,F8,G8).


Nhấn Enter kết quả trả về:

Trên đây là hướng dẫn chi tiết ý nghĩa và cách sử dụng các hàm tính giá trị chứng khoán.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x