Tải bản đầy đủ

Hàm NPER, sử dụng hàm tính số kỳ của một khoản đầu tư trong excel

Hàm NPER, sử dụng hàm tính số kỳ
của một khoản đầu tư trong Excel
Hàm NPER trong Excel là hàm tính số kỳ của một khoản đầu tư dựa trên
cơ sở các khoản thanh toán bằng nhau định kỳ và lãi suất không đổi. Để
hiểu rõ hơn về cú pháp cũng như cách sử dụng của hàm NPER trong
khi học Excel, mời các bạn theo dõi bài viết sau.

Ví dụ hàm NPER
HÀM NPER, SỬ DỤNG HÀM TÍNH SỐ KỲ CỦA MỘT KHOẢN ĐẦU TƯ
TRONG EXCEL
Cú Pháp: NPER(rate,pmt,pv,[fv],[type])
Trong Đó:
Rate: Lãi
suất
theo
kỳ
hạn,
tham
số
bắt
buộc

- pmt: Khoản thanh toán cho mỗi kỳ, tham số bắt buộc
Pv: Giá
trị
hiện
tại,
tham
số
bắt
buộc
- Fv: Giá trị tương lai. Nếu bỏ qua thì mặc định là 0
- Type: Thời điểm thanh toán khi đến hạn
+
Type
=
0: Thanh
toán
cuối
kỳ
+ Type = 1: Thanh toán đầu kỳ
Xét Ví dụ:
Cho bảng dữ liệu trong Excel 2013 dưới đây, các dữ liệu nhập vào tương
ứng với các tham số của hàm NPER trong Excel 2013
Yêu cầu:
Tính
số
kỳ
của
khoản
đầu

- Tính số kỳ của khoản đầu tư, trừ các khoản thanh toán lúc đầu kỳ
- Tính số kỳ của khoản đầu tư trừ khi giá trị tương lai = 0


- Tính số kỳ của khoản đầu tư. Nhập công thức tại ô C11
=NPER(C6/12,C7,C8,C9,1). Ta có kết quả như hình dưới


- Tính số kỳ của khoản đầu tư, trừ các khoản thanh toán lúc đầu kỳ. Nhập
công thức tại ô C12 =NPER(C6/12,C7,C8,C9). Ta được kết quả như hình


dưới

- Tính số kỳ của khoản đầu tư trừ khi giá trị tương lai = 0. Nhập công thức
tại ô C13 =NPER(C6/12,C7,C8). Ta được kết quả như hình dưới


Trên đây, chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm NPER trong
Excel, bạn có thể áp dụng vào tính số kỳ của khoản đầu tư trên các số liệu
cụ thể của mình. Hàm NPER còn được sử dụng trên các phiên bản Office
2013, Office 2010, Office 2007 và Office 2003.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x