Tải bản đầy đủ

Hàm NOW hàm trả về ngày và giờ hiện tại trong excel

Hàm NOW - Hàm trả về ngày và giờ hiện tại
trong Excel
Mô tả: Hàm thực hiện trả về ngày và thời gian hiện tại. Hàm NOW hữu ích khi bạn muốn hiển thị
ngày và giờ hiện tại. Hàm NOW không cập nhật liên tục nó chỉ cập nhật khi bạn có thao tác chỉnh
sửa trên vùng dữ liệu chứa nó.
Cú pháp: NOW().
Hàm NOW không chứa đối số nào.
Chú ý:
- Hàm NOW không cập nhật liên tục, nó chỉ thay đổi khi trang tính được tính toán hoặc macro chứa
nó được khởi chạy.
- Có thể sử dụng hàm NOW để tính toán ngày giờ trước đó hoặc trong tương lai. Ví dụ NOW() -0.5 > trả về thời gian là 12 giờ trước. Chú ý số bên trái dấu thập phân biểu thị ngày, bên phải biểu thị
thời gian.(Tùy phiên bản Excel sử dụng dấu chấm hay dấu phẩy).
Ví dụ:
Tính toán giá trị ngày và thời gian sử dụng hàm NOW().

Tại ô cần tính nhập công thức: NOW().


Nhấn Enter -> giá trị ngày giờ hiện tại là:

Bạn có thể tính thời gian hiện tại của 12 giờ trước đó. Nhập công thức: NOW()-0.5. ở đây của mình

phiên bản Excel 2013 nên sử dụng dấu thập phân là dấu chấm.


Nhấn Enter kết quả ngày giờ sau 12 giờ hiện tại là:

Tương tự bạn có thể tính ngày giờ hiện tại trong 7 ngày tới và thời gian 2 ngày và 6 giờ trước:


Ví dụ số seri 2.25 -> ngày =2 ngày, thời gian =1/4 của 24 giờ= 6 giờ.
Trên đây là cách sử dụng và một số chú ý khi sử dụng hàm hàm NOW().Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x