Tải bản đầy đủ

Hàm MINVERSE, hàm trả về ma trận nghịch đảo của một ma trận cho trước

Hàm MINVERSE, hàm trả về ma trận
nghịch đảo của một ma trận cho
trước
Hàm MINVERSE trong Excel dùng để tìm ma trận nghịch đảo của một
ma trận cho trước. Thông thường muốn tìm một ma trận nghịch đảo
thủ công sẽ phải thực hiện nhiều phép tính và rất dễ xảy ra nhầm lẫn.
Nếu chúng ta sử dụng hàm MINVERSE trong excel sẽ rất nhanh và
chính xác.

Cú pháp
MINVERSE(array)
Trong Đó:
Array Mảng có số dòng và số cột bằng nhau ( phần bắt buộc)
Ví dụ minh họa: Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận sau { 1,2,1;3,4,1;0,2,0}
Bước 1: Mở phần mềm excel rồi nhập ma trận cho {1,2,1;3,4,-1;0,2,0} như
hình:

Bước 2: Tại ô B13 nhập công thức: = MINVERSE(B7:D9)


Bước 3: Nhấn Enter tại ô B13 trả về giá trị “ 0.25” như hình


Bước 4: Tại ô B13 chọn vùng giữ liệu B13: D15 rồi nhấn F2


Bước 5: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+Enter ta sẽ được kết quả như hình:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×