Tải bản đầy đủ

Hàm MINVERSE hàm trả về ma trận nghịch đảo của một ma trận cho trước trong excel

Hàm MINVERSE - Hàm trả về ma trận nghịch
đảo của một ma trận cho trước trong Excel
Thông thường trong quá trình tính ma trận nghịch đảo của một ma trận cho trước rất hay nhầm lẫn
và cách tính toán thủ công mất nhiều thời gian. Bài viết dưới đây hướng dẫn cách sử dụng hàm
MINVERSE trong Excel, đây là hàm trả về ma trận nghịch đảo của một ma trận cho trước.
Mô tả: Hàm trả về ma trận nghịch đảo của ma trận cho trước.
Cú pháp: MINVERSE (array).
Trong đó:
- array là mảng có số hàng và số cột bằng nhau.
Ví dụ: Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận sau:

Bước 1: Tại ô cần tính ma trận nghịch đảo nhập công thức: MINVERSE(D6:D8).


Bước 2: Sau khi nhập công thức xong nhấn phím Enter được kết quả:

Bước 3: Bôi đen vùng dữ liệu từ D11: F13 (chú ý số dòng và cột bôi đen phụ thuộc kích thước ban
đầu của ma trận) -> Nhấn phím F2 được kết quả như hình vẽ:


Bước 4: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter được kết quả:


Như vậy chỉ với thao tác đơn giản bạn có thể tìm ra ngay ma trận nghịch đảo của ma trận cho trước.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x