Tải bản đầy đủ

Hàm INTRATE, sử dụng hàm tính lãi suất của chứng khoán đã đầu tư trong excel

Hàm INTRATE, sử dụng hàm tính lãi
suất của chứng khoán đã đầu tư
trong Excel
Hàm INTRATE trong Excel là hàm trả về lãi suất của chứng khoán đã đầu
tư, hàm này được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực chứng khoán. Tuy
nhiên không phải ai học excel cũng hiểu rõ cú pháp cũng như biết cách
vận dụng hàm INTRATE hiệu quả.

Ví dụ hàm INTRATE
HÀM INTRATE, SỬ DỤNG HÀM TÍNH LÃI SUẤT CỦA CHỨNG KHOÁN
ĐÃ ĐẦU TƯ TRONG EXCEL
Tải Excel 2013
Cú Pháp: INTRATE(settlement, maturity, investment, redemption,
[basis])
Trong Đó:
- Settlement: Ngày thanh toán chứng khoán, tham số bắt buộc
- maturity: Ngày đáo hạn của chứng khoán, tham số bắt buộc
- Investment: Số tiền đã đầu tư vào chứng khoán, tham số bắt buộc
- Redemption: Số tiền nhận được khi đáo hạn, tham số bắt buộc
- Basis: Cơ sở đếm ngày, tùy chọn
+

Basis
=
0
hoặc
bỏ
qua: US
(NASD)
30/360
+
Basis
=
1: Thực
tế/thực
tế
+
Basis
=
2: Thực
tế/360
+
Basis
=
3: Thực
tế/365
+ Basis = 4: Châu Âu 30/360
Xét Ví dụ:


Cho bảng tính dưới đây, các dữ liệu được nhập vào tương ứng với các
tham số của hàm INTRATE trong Excel. Hàm này được sử dụng trên các
phiên bản Office 2013, Office 2010, Office 2007 và Office 2003

Để tính lãi suất chứng khoán đã đầu tư. Nhập công thức tại ô C11
=INTRATE(C6,C7,C8,C9,C10). Ta được kết quả như hình dưới


Qua bài viết trên đây, bạn đã hiểu rõ hơn về cú pháp cũng như cách sử
dụng của hàm INTRATE trong Excel. Nhờ đó việc tính lãi suất chứng
khoán đã đầu tư hoàn toàn nằm trong tầm tay của bạn.
Bên cạnh hàm INTRATE, bạn cũng nên học Hàm IPMT. Khi nắm rõ

được hàm IMPT, bạn sẽ sử dụng hàm tài chính trong Excel một cách tốt
nhất để phục vụ cho công việc của mình.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x