Tải bản đầy đủ

Hàm IF, hàm điều kiện trong excel

Hàm IF, hàm điều kiện trong Excel
Excel là ứng dụng văn phòng hữu ích và cần thiết với những ai thường
xuyên thao tác trên bảng tính. Đặc biệt là sử dụng hàm IF trong Excel để
thực hiện các công việc tính toán được chính xác và hiệu quả. Tùy vào cài
đặt của từng máy mà dấu phân cách giữa các giá trị trong cú pháp hàm IF
có thể là “,” hoặc là “;” các bạn nhé!

Ví dụ hàm IF trong Excel
HÀM IF, HÀM ĐIỀU KIỆN TRONG EXCEL
Cú Pháp: IF (điều kiện, giá trị 1, giá trị 2)
Ý Nghĩa: Nếu như “điều kiện” đúng thì kết quả hàm trả về là “giá trị 1”,
ngược lại trả về “giá trị 2”.
Ví dụ : Cho bảng điểm của học sinh, xét kết quả để biết học sinh đó đỗ hay
phải thi lại
Với bảng dữ liệu sau:
Điểm Trung bình >=5: Đỗ
Điểm Trung bình <5: Thi lại


Ta sử dụng công thức cho ô D6 là : =IF(C6>=5,"Đỗ","Thi lại")
Các bạn đã có kết quả của các học sinh đỗ hay thi lại


Với các ví dụ khá cụ thể trên đây, chắc hẳn các bạn đã hiểu rõ hơn về cú
pháp và cách sử dụng hàm IF trong Excel. Sử dụng hàm IF, hàm điều kiện
giúp bạn dễ dàng thao tác, thống kê dữ liệu trên bảng tính Excel. Ngoài ra
các bạn có thể tham khảo bài viết Hàm COUNTIFS - Hàm thống kê có điều
kiện trong Excel để nâng cao kiến thức của mình hơn.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x