Tải bản đầy đủ

Hàm HOUR hàm chuyển đổi một số sê ri thành một giờ trong excel

Hàm HOUR - Hàm chuyển đổi một số sê-ri
thành một giờ trong Excel
Mô tả: Hàm trả về giá trị giờ trong giá trị thời gian giờ phút giây hoặc giá trị ngày có chứa giờ.
Cú pháp: HOUR(Serial-number).
Trong đó:
Serial-number: Là giá trị thời gian muốn lấy riêng giá trị giờ, là tham số bắt buộc.
Ví dụ:
Tính giờ trong các giá trị thời gian sau:

Để tính giá trị thời gian 8:45:25 nhập công thức: =HOUR(D6).


Nhấn Enter kết quả thời gian đó là 8 giờ. Do thời gian đó không quy định cụ thể là AM hay PM nên
mặc định hàm trả về giá trị thời gian dựa theo thời gian ban đầu cần tính.

Tương tự với giá trị thời gian ngày có chứa giờ và giá trị thời gian đổi sang số thập phân đều được
tính đổi thông qua hàm HOUR.


Trên đây là cách sử dụng cũng như những trường hợp hay sử dụng tới hàm HOUR.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x