Tải bản đầy đủ

Hàm EFFECT hàm tính lãi suất thực tế hàng năm trong excel

Hàm EFFECT - Hàm tính lãi suất thực tế hàng
năm trong Excel
Mô tả: Hàm EFFECT giúp bạn tính lãi suất thực tế phải trả trong mỗi năm.
Cú pháp: EFFECT (nominal_rate, npery).
Trong đó:
- Nominal_rate: Lãi suất hàng năm trên danh nghĩa, là tham số bắt buộc.
- Npery: Số kỳ hạn tính lãi kép trong mỗi năm, là tham số bắt buộc.
Chú ý:
- Công thức tính của hàm EFFECT như sau:

- Các tham số phải là các giá trị số nếu không hàm báo lỗi #NUM!.
- Nếu 1 trong 2 tham số trên nhỏ hơn 0 => Hàm trả về giá trị lỗi #NUM!.
- Trường hợp Npery là số thập phân hàm sẽ lấy giá trị nguyên của Npery.
Ví dụ:
Với bảng dữ liệu sau, tính lãi suất phải trả cho các khoản đầu tư.

Tại ô cần tính nhập công thức sau: =EFFECT(D6,D7).


Sau khi nhấn Enter kết quả là:


Như vậy trên danh nghĩa bạn phải đóng với lãi suất 0.06 % nhưng thực tế bạn phải đóng lãi suất
hàng năm là 0.06090 => có phát sinh thêm.
Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm EFFECT hy vọng bạn tính toán chính xác và có
được khoản đầu tư với lãi suất thấp nhất.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x