Tải bản đầy đủ

Hàm daverage trong excel hàm daverage tính giá trị trung bình với điều kiện cho trước

Hàm Daverage trong Excel - Hàm Daverage
tính giá trị trung bình với điều kiện cho trước
Các bạn thường xuyên sử dụng hàm Average để tính giá trị trung bình cho dữ liệu trong bảng tính
Excel. Nhưng nếu tính giá trị trung bình với điều kiện cho trước thì hàm Average không thể xử lý
được trừ khi các bạn kết hợp với hàm khác nữa. Hàm Daverage có thể giúp các bạn tính giá trị
trung bình với điều kiện cho trước, các bạn sẽ không phải kết hợp hàm nếu sử dụng Average.

Bài viết sau đây hướng dẫn cú pháp và cách sử dụng hàm Daverage để tính giá trị trung bình với
điều kiện cho trước.

Mô tả
Hàm Daverage là hàm tính giá trị trung bình với điều kiện cho trước.

Cú pháp
DAVERAGE(database, field, criteria)
Trong đó:
- database: là phạm vi ô, danh sách hoặc cơ sở dữ liệu bao gồm cả tiêu đề, là tham số bắt buộc.
- field: chỉ rõ cột được dùng trong hàm, ô chứa tiêu đề cột hoặc tên tiêu đề cột (các bạn cần nhập
tên tiêu đề cột đặt trong dấu ngoặc kép). Cũng có thể sử dụng một số để thể hiện vị trí cột, ví dụ cột
đầu tiên là 1, cột thứ hai là 2…
- criteria: phạm vi ô chứa điều kiện, các bạn có thể sử dụng bất kỳ phạm vi nào miễn sao phạm vi

đó chứa ít nhất một tiêu đề cột và ít nhất một ô chứa điều kiện dưới tiêu đề cột đó.

Ví dụ
Cho bảng dữ liệu như sau:


Yêu cầu tính trung bình số sản phẩm đã bán của các nhân viên Giới Tính là Nữ.
1. Các bạn có thể sử dụng công thức với tham số field là ô chứa tiêu đề cột:
=DAVERAGE(A8:F15, E8, D5:D6)


2. Hoặc sử dụng công thức với tham số field là tên tiêu đề cột:
=DAVERAGE(A7:F14,"Số sản phẩm đã bán", D4:D5)


3. Cũng có thể sử dụng công thức với tham số field là một số thể hiện vị trí cột:
=DAVERAGE(A7:F14,5,D4:D5)


Cả 3 cách đều cho kết quả giống nhau, các bạn có thể lựa chọn cách nhập tham số field theo ý
muốn.
Trong bài viết đã giới thiệu cú pháp và trình bày ví dụ về sử dụng hàm Daverage để tính giá trị trung
bình với điều kiện cho trước. Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho các bạnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x