Tải bản đầy đủ

Hàm coupdays tính số ngày trong kỳ phiếu lãi và có chứa ngày kết toán trong excel

Hàm Coupdays - Tính số ngày trong kỳ phiếu
lãi và có chứa ngày kết toán trong Excel
Ý nghĩa hàm: Hàm COUPDAYS tính số ngày trong kỳ phiếu lãi và có chứa ngày kết toán.
Cú pháp: COUPDAYS(settlement, maturity, frequency, [basis]).
Trong đó:
- settlement: Ngày thanh toán chứng khoán là ngày sau ngày chứng khoán được bán sau ngày
phát hành.
- maturity: Ngày đáo hạn hay hết hạn của chứng khoán.
- frequency: Số lần thanh toán phiếu lãi của chứng khoán theo năm. Có các giá trị sau:
+ frequency =1: Thanh toán hàng năm.
+ frequency =2: Thanh toán nửa năm.
+ frequency =4: Thanh toán theo quý.
- basis: Căn cứ để tính số ngày.
+ basis= 0 hoặc bỏ qua giá trị này: cơ sở đếm ngày 30/360 theo US.
+ basis= 1: tính số ngày thực tế / năm thực tế.
+ basis= 2: tháng thực tế/ 360 ngày/ năm.
+ basis= 3: tháng thực tế/ 365 ngày/ năm + basis= 4: 30/360 ngày theo chuẩn Châu Âu.
Ví dụ: Tính số ngày trong kỳ phiếu lãi có chứa ngày kết toán.

Tại ô cần tính nhập công thức sau: COUPDAYS(A17,B17,C17,D17).Chú ý: Ở ví dụ trên cơ sở mặc định không nhập tức ở kiểu mặc định có giá trị =0. Và khi nhập ngày
các bạn chú ý định dạng ngày phải phù hợp với cơ sở tính ngày. Trường hợp bạn nhập sai cơ sở
ngày => báo lỗi #NUM!:

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách sử dụng và ứng dụng hàm COUPDAYS hy vọng sẽ giúp ích cho
các bạn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x