Tải bản đầy đủ

Hàm AVEDEV hàm trả về trung bình độ lệch tuyệt đối của các điểm dữ liệu từ điểm giữa của chúng trong excel

Hàm AVEDEV - Hàm trả về trung bình độ lệch
tuyệt đối của các điểm dữ liệu từ điểm giữa
của chúng trong Excel
Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Hàm AVEDEV, hàm tính trung bình độ lệch tuyệt
đối trong Excel.

Mô tả: Hàm trả về trung bình độ lệch tuyệt đối giữa các điểm dữ liệu cho trước với giá trị trung bình
của tập hợp. Hàm là phép đo sự biến thiên của tập số liệu.
Cú pháp: AVEDEV(number1, [number2], ...).
Trong đó:
- number1, number2,..: Là các đối số cần tính độ lệch chuẩn, trong đó number1 là tham số bắt
buộc, các tham số tiếp theo tùy chọn và số lượng tham số nằm trong khoảng từ 1 đến 255 tham số.
Chú ý:
- Hàm AVEDEV phụ thuộc vào đơn vị dữ liệu đầu vào.
- Các đối số phải là số, tên hoặc mảng tham chiếu có chứa giá trị số.
- Trường hợp tham số là giá trị logic hoặc trình bày số dưới dạng văn bản muốn không bị lỗi bạn
nên gõ trực tiếp vào danh sách các đối số.
- Những đối số tham chiếu có chứa giá trị logic, văn bản, ô trống bị bỏ qua, tuy nhiên những ô có giá
trị bằng 0 vẫn được tính.
- Phương trình hàm AVEDEV:


Ví dụ:
Đánh giá mức học đều các môn của học sinh thông qua điểm các môn học.


Tại ô cần tính độ lệch tuyệt đối giữa các môn học nhập công thức: =AVEDEV(E7:G7).

Nhấn Enter -> kết quả độ lệch tuyệt đối giữa 3 môn học của học sinh là:


Tương tự sao chép công thức cho các ô dữ liệu còn lại được kết quả:


Ở đây độ lệch tuyệt đối giữa các môn càng nhỏ chứng tỏ em học sinh học rất đều 3 môn toán, lý,
hóa ví như em Hoàng, Mạnh. Độ lệch tuyệt đối càng lớn chứng tỏ em học các môn chưa đều ví như
em Hoàng, Vân Anh.
Trên đây là cách sử dụng và trường hợp hay sử dụng hàm AVEDEVTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x