Tải bản đầy đủ

Excel vẽ biểu đồ hình cột có giá trị âm và dương

Excel - Vẽ biểu đồ hình cột có giá trị
âm và dƣơng
Trong bài viết trước, Taimienphi.vn đã hướng dẫn các bạn cách vẽ biểu
đồ hình cột trong excel. Ở bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn
cách vẽ biểu đồ có giá trị âm, dương trong Excel

HƢỚNG DẪN VẼ BIỂU ĐỒ CÓ GIÁ TRỊ ÂM VÀ DƢƠNG TRONG EXCEL
Việc vẽ bản đồ giá trị âm, dương trong Excel các phiên bản Office 2013,
Office 2010 hay Office 2007 đều giống nhau. Người dùng có
thể Download Office 2010 để sử dụng và vẽ bản đồ giá trị âm, dương
Bƣớc 1: Bạn mở bảng số liệu chứa giá trị cần tạo biểu đồ, ví dụ ta có
bảng số liệu cần tạo như bên dưới


Bƣớc 2: Bôi đen toàn bộ dữ liệu, chọn Insert --> Columm --> chọn kiểu
biểu đồ


Kết quả sẽ được như hình bên dưới

Bƣớc 3: Tiến hành chỉnh sửa biểu đồ

Bƣớc 3.1: Chỉnh sửa vị trí của các tháng.


Kích chuột vào vị trí các tháng, kích chuột phải chọn Fortmat Axis...

Xuất hiện hộp thoại: trong tab Axis Options, chọn Axis Labels và
chọn Low, sau đó chọn Close.


Kết quả:

Bƣớc 3.2: Chỉnh màu cho các cột giá trị âm dương
Bạn chọn vào cột và sau đó kích chuột phải, chọn Format Data Series...


Xuất hiện hộp thoại: trong tab Fill chọn Solid fill, chọn màu cho cột dương
trong mục Color.

Chọn màu cho cột âm: Tick chọn Invert if negative


Kết quả:

Bƣớc 3.3: Thay đổi tiêu đề


Bạn kích đúp chuột vào tiêu đề cho đổi tên cho tiêu đề: kết quả sẽ được
như hình bên dưới

Bƣớc 3.4: Chỉnh chú thích cho các cột âm dương
Bạn thêm vào bảng hai cột Âm, dương mang giá trị 0, sau đó kích chọn
biểu đồ, kích chuột phải chọn Select Data.

Bạn kéo thả chuột bảng dữ liệu khi đó giá trị Chart data range cũng thay
đổi theo, chọn OK.


Kết quả sẽ như hình bên dưới

Bạn kích vào chú thích “ Tiền” là delete. Kết quả bạn sẽ được bảng biểu

như yêu cầu đề bài đặt raTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x