Tải bản đầy đủ

Excel hàm DB, hàm tính khấu hao của tài sản với kỳ hạn cụ thể

Excel - Hàm DB, Hàm tính khấu hao
của tài sản với kỳ hạn cụ thể
Hàm DB trong Excel là hàm tính khấu hao của tài sản với kỳ hạn cụ thể
bằng cách dùng phương pháp số dư giảm dần theo mức cố định. Bạn có
thể sử dụng hàm DB trên các phiên bản Office 2013, Office 2010, Office
2007 và Office 2003. Dưới đây là cú pháp cũng như cách sử dụng của
hàm DB, mời các bạn theo dõi.

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG HÀM DB TRONG EXCEL - VÍ DỤ MINH HỌA

Pháp: DB(cost,
salvage,
life,
period,
[month])
Trong

Đó:

- Cost: Chi phí ban đầu của sản phẩm, tham số bắt buộc
- Salvage: Giá trị sau khi khấu hao (giá trị thu hồi của tài sản), tham số bắt

buộc
Life: Số
kỳ
khấu
hao,
tham
số
bắt
buộc
Period: Kỳ
muốn
khấu
hao,
tham
số
bắt
buộc
- Month: Số tháng của năm đầu tiên. Nếu bỏ qua thì mặc định là 12
Xét Ví dụ:
Cho bảng tính như hình dưới, với các dữ liệu được nhập vào tương đương
với các tham số của hàm DB trong Excel. Yêu cầu: Tính khấu hao trong
năm thứ nhất, Tính khấu hao trong năm thứ hai và tính khấu hao trong
năm thứ 6 tính trong 7 tháng


Để tính khấu hao trong năm thứ nhất. Nhập công thức tại ô C9
=DB(C6,C7,C8,1). Ta được kết quả như hình dưới


Để tính khấu hao trong năm thứ hai. Nhập công
ô C10 =DB(C6,C7,C8,2). Ta được kết quả như hình dưới

thức

tại

Tính khấu hao trong năm thứ 6, tính trong 7 tháng. Nhập công thức tại ô
C11=DB(C6,C7,C8,6,7). Ta được kết quả như hình dưới

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x