Tải bản đầy đủ

Excel hàm CUMPRINC trong excel, ví dụ và cách dùng

Excel - Hàm CUMPRINC trong Excel,
Ví dụ và cách dùng
Hàm CUMPRINC trong Excel là hàm tính số tiền gốc dồn tích trả cho
khoản vay từ kỳ đầu đến kỳ cuối. Hàm CUMPRINC được giới thiệu dưới
đây áp dụng trên các phiên bản Office 2013, Office 2010, Office
2007 và Office 2003.

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG HÀM CUMPRINC TRONG EXCEL - VÍ DỤ
MINH HỌA
Cú Pháp: CUMPRINC(rate, nper, pv, start_period, end_period, type
Trong
-

Đó:

Rate: Lãi
suất,
tham
số
bắt
Nper: Tổng số kỳ phải thanh toán, tham số bắt

Pv: Giá
trị
hiện
tại,
tham
số
bắt
Start_period: Kỳ
đầu
tiên,
tham
số
bắt
End_period: Kỳ
cuối
cùng,
tham
số
bắt
Type: Thời
hạn
thanh
toán,
tham
số
bắt

+
Type
=
0: Thanh
+ Type = 1: Thanh toán đầu kỳ
Xét Ví dụ:

toán

cuối

buộc
buộc

buộc
buộc
buộc
buộc
kỳ

Cho bảng tính dưới, các giá trị được nhập vào tương ứng với các tham số
của hàm trong Excel. Yêu cầu tính tổng nợ gốc phải trả của khoản vay từ
kỳ 9 đến kỳ 16 và tính nợ gốc phải trả trong tháng thứ nhất.


- Để tính tổng nợ gốc phải trả của khoản vay từ kỳ 9 đến kỳ 16. Nhập công
thức tại ô C9 =CUMPRINC(C6/12,C7*12,C8,9,16,0). Ta được kết quả như
hình dưới.
+ Ở đây bạn cần chia lãi suất cho 12 để ra lãi suất từng tháng; Nhân số
năm phải trả lãi với 12 để có số lần thanh toán


- Để tính nợ gốc phải trả trong tháng thứ nhất. Nhập công thức tại ô C10
=CUMPRINC(C6/12,C7*12,C8,1,1,0). Ta được kết quả như hình dướiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x