Tải bản đầy đủ

Excel hàm COUPPCD, hàm trả về ngày phiếu lãi trước đó trước ngày kết toán

Excel - Hàm COUPPCD, Hàm trả về
ngày phiếu lãi trước đó trước ngày
kết toán
Hàm COUPPCD trong Excel là hàm trả về ngày phiếu lãi trước đó trước
ngày kết toán của chứng khoán. Để hiểu hơn về cú pháp cũng như cách
sử dụng của hàm COUPPCD, mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây. Bài
hướng dẫn dưới đây thuộc trong chương trình học Excel nâng cao của
Taimienphi.vn.

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG HÀM COUPPCD TRONG EXCEL - VÍ DỤ
MINH HỌA
Cú Pháp: COUPPCD(settlement, maturity, frequency, [basis])
Trong Đó:
- Settlement: Ngày kết toán chứng khoán (Là ngày chứng khoán được
bán
cho
người
mua
sau
khi
phát

hành)
- Maturity: Ngày đáo hạn của chứng khoán (Là ngày chứng khoán hết
hạn)
- Frequency: Số lần thanh toán lãi suất hàng năm
+
Frequency
=
1: Thanh
toán
từng
năm
một
+
Frequency
=
2: Thanh
toán
nửa
năm
một
+ Frequency = 4: Thanh toán theo quý
- Basis: Cơ sở đếm ngày
+
Basis
=
0
hoặc
bỏ
qua: US
(NASD)
30/360
+
Basis
=
1: Thực
tế/thực
tế
+
Basis
=


2: Thực
tế/360


+
Basis
+ Basis = 4: Châu Âu 30/360
Xét Ví dụ:

=

3: Thực

tế/365

Cho bảng tính dưới, các giá trị được nhập vào tương ứng với các tham số
của hàm COUPPCD trong Excel. Ví dụ dưới đây Taimienphi.vn hướng dẫn
sử dụng hàm COUPPCD trên phiên bản Office 2007. Các phiên bản Office
2013, Office 2010 và Office 2003các bạn thực hiện tương tự.

Tìm ngày phiếu lãi trước đó trước ngày kết toán của chứng khoán. Nhập
công thức tại ô C10 =COUPPCD(C6,C7,C8,C9). Ta được kết quả như
hình dưới.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x