Tải bản đầy đủ

Excel hàm COUPNUM trong excel, ví dụ và cách dùng

Excel - Hàm COUPNUM trong Excel,
Ví dụ và cách dùng
Hàm COUPNUM trong Excel là hàm trả về số phiếu lãi phải trả giữa ngày
kết toán và ngày đáo hạn của chứng khoán, và sẽ được làm tròn đến phiếu
lãi tròn gần nhất. Hãy cùng Taimienphi.vn tìm hiểu hàm này qua các Ví dụ
để giúp việc học Excel của bạn tốt hơn.

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG HÀM COUPNUM TRONG EXCEL - VÍ DỤ
MINH HỌA
*
Tải Excel
2013
*
Tải
Excel
2010
*
Tải
Office
2007
* Tải Office 2003

Cú Pháp: COUPNUM(settlement, maturity, frequency, [basis])
Trong Đó:
- Settlement: Ngày kết toán chứng khoán (Là ngày chứng khoán được
bán
cho
người
mua
sau
khi
phát
hành)
- Maturity: Ngày đáo hạn của chứng khoán (Là ngày chứng khoán hết
hạn)
- Frequency: Số lần thanh toán lãi suất hàng năm
+
Frequency
=
1: Thanh
toán
từng
năm
một
+
Frequency
=
2: Thanh
toán
nửa
năm
một
+ Frequency = 4: Thanh toán theo quý
- Basis: Cơ sở đếm ngày
+
Basis
=
0
hoặc
bỏ
qua: US
(NASD)


30/360
+
Basis
=
1: Thực
tế/thực
tế
+
Basis
=
2: Thực
tế/360


+
Basis
+ Basis = 4: Châu Âu 30/360
Xét Ví dụ:

=

3: Thực

tế/365

Cho bảng tính dưới, các giá trị được nhập vào tương ứng với các tham số
của hàm trong Excel

Số các khoản thanh toán phiếu lãi cho chứng khoán dựa vào bảng dữ liệu
trên. Nhập công thức tại ô C10=COUPNUM(C6,C7,C8,C9).Ta có kết quả
như hình dưới
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x