Tải bản đầy đủ

Excel hàm COUPNCD, hàm trả về ngày phiếu lãi kế tiếp

Excel - Hàm COUPNCD, Hàm trả về
ngày phiếu lãi kế tiếp
Hàm COUPNCD trong Excel là hàm trả về ngày phiếu lãi kế tiếp sau ngày
kết toán, bạn có thể áp dụng hàm này trên các phiên bản Office
2013, Office 2010, Office 2007 và Office 2003. Qua bài viết dưới đây, bạn
sẽ hiểu hơn về hàm COUPNCD và giúp việc học Excel của mình tốt hơn.

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG HÀM COUPNCD TRONG EXCEL - VÍ DỤ
MINH HỌA
Cú Pháp: COUPNCD(settlement, maturity, frequency, [basis])
Trong Đó:
- Settlement: Ngày kết toán chứng khoán (Là ngày chứng khoán được
bán
cho
người
mua
sau
khi
phát
hành)
- Maturity: Ngày đáo hạn của chứng khoán (Là ngày chứng khoán hết

hạn)
- Frequency: Số lần thanh toán lãi suất hàng năm
+
Frequency
=
1: Thanh
toán
từng
năm
một
+
Frequency
=
2: Thanh
toán
nửa
năm
một
+ Frequency = 4: Thanh toán theo quý
- Basis: Cơ sở đếm ngày
+
Basis
=
0
hoặc
bỏ
qua: US
(NASD)
30/360
+
Basis
=
1: Thực
tế/thực
tế
+
Basis
=
2: Thực
tế/360


+
Basis
=
3: Thực
tế/365
+ Basis = 4: Châu Âu 30/360
Xét Ví dụ
Cho bảng tính dưới, các giá trị được nhập vào tương ứng với các tham số
của hàm trong Excel


Tìm ngày phiếu lãi kế tiếp sau ngày kết toán chứng khoán. Nhập công thức
tại ôTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x