Tải bản đầy đủ

Các hàm thống kê thông dụng trong excel

Các hàm thống kê thông dụng trong Excel

1. Hàm Count - Đếm dữ liệu kiểu số
- Cú pháp: Count(vùng dữ liệu cần đếm).
- Ý nghĩa: Dùng để đếm tổng số ô chứa giá trị kiểu số.
- Ví dụ:

2. Hàm Counta - Đếm tất cả các ô có chứa dữ
liệu (khác với count đếm ô dữ liệu kiểu số)
- Cú pháp: Counta(vùng dữ liệu cần đếm).
- Ví dụ:


3. Hàm Countif - Hàm đếm dữ liệu theo 1 điều
kiện
- Cú pháp: Countif (vùng dữ liệu chứa giá trị tìm kiếm, điều kiện tìm kiếm).
- Hàm có thể đếm tối đa với 127 điều kiện.
- Ví dụ: Tính tổng các mặt hàng đã bán trong ngày 18/4/2015.


4. Hàm Countifs

- Cú pháp: Countifs( vùng dữ liệu điều kiện 1, điều kiện 1, vùng dữ liệu điều kiện 2, điều kiện 2,
…..).
- Ví dụ: Tính tổng số mặt hàng đã bán trong ngày 18/4/2015 có đơn giá= 17000

5. Hàm Countblank - Đếm số ô rỗng trong
bảng (chú ý giá trị 0 không phải là giá trị rỗng)
- Cú pháp: Countblank (vùng dữ liệu cần đếm).
- Ví dụ:


6. Hàm Rank
- Ban muốn biết tổng điểm thi của mình đứng thứ mấy trong bảng xếp hạng các bạn hãy sử dụng
hàm rank nhé.
- Cú pháp: Rank(giá trị cần sắp xếp,vùng dữ liệu để sắp xếp, kiểu sắp xếp).
Trong đó:
Kiểu sắp xếp có 2 giá trị:
+ giá trị =0 sắp xếp theo kiểu giảm dần.
+ giá trị =1 sắp xếp theo kiểu tăng dần.
- Ví dụ: Tìm hiểu mặt hàng có mã HGSD bán chạy đứng thứ mấy trong các mặt hàng.
Phân tích đề:
+ Dựa vào số lượng đã bán được để tính mặt hàng bán chạy đứng thứ mấy trong các mặt hàng.
+ Kiểm tra giá trị bán được của mặt hàng "HGSD " bằng 7 đứng thứ mấy trong cột số lượng. Thứ tự
này chính là số thứ tự mặt hàng bán chạy.


7. Hàm Average - Hàm tính giá trị trung bình
- Cú pháp: Average(giá trị 1, giá trị 2, giá trị 3,…..).
- Ví dụ: Tính đơn giá trung bình của các mặt hàng.
- Phân tích đề: Tính đơn giá trung binh của các mặt hàng ta tính giá trị trung bình của các ô trong
cột đơn giá.


8. Hàm Column, Columns
Ứng dụng rất hữu ích trong file excel có chứa dữ liệu lớn.
- Hàm Column: Dùng để xác định xem ô dữ liệu này nằm ở cột thứ bao nhiêu trong bảng.
+ Cú pháp: Column(địa chỉ ô cần xác định thuộc cột nào).
+ Thứ tự cột được tính từ cột đầu tiên (cột A) trong excel.
+ Ví dụ:- Hàm Columns: Đếm tổng số cột trong một vùng dữ liệu.
+ Cú pháp: Columns(vùng dữ liệu cần xác định số cột).
+ Ví dụ:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×