Tải bản đầy đủ

Các hàm chuyển đổi kiểu chữ LOWER, UPPER và PROPER trong excel

Các hàm chuyển đổi kiểu chữ LOWER, UPPER
và PROPER trong Excel
Trong nhóm hàm văn bản (text functions) thì các hàm chuyển đổi kiểu chữ trong văn bản là những
hàm khá cần thiết và thường được sử dụng khi thao tác, xử lý văn bản và chuỗi.
Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn ba hàm chuyển đổi kiểu chữ: hàm LOWER(), hàm UPPER()
và hàm PROPER().

1. LOWER.
Mô tả
Hàm LOWER() chuyển tất cả các ký tự trong chuỗi văn bản (text) thành chữ thường, giúp các bạn
định dạng lại chuỗi văn bản.

Cú pháp
=LOWER(text)
Trong đó:
text là chuỗi văn bản mà các bạn muốn chuyển đổi thành chữ thường. Text có thể là tham chiếu đến
một chuỗi văn bản hoặc một chuỗi văn bản.

Ví dụ2. UPPER.
Mô tả
Hàm UPPER() giúp các bạn chuyển đổi tất cả các ký tự trong một chuỗi văn bản (text) thành chữ
hoa.

Cú pháp
=UPPER(text)
Trong đó:
text là một chuỗi văn bản các bạn muốn chuyển tất cả các ký tự sang chữ hoa. Text có thể là một
tham chiếu đến chuỗi hoặc một chuỗi.

Ví dụ


3. PROPER.
Mô tả
Hàm PROPER() giúp viết hoa chữ thứ nhất trong một chuỗi văn bản nếu trước nó là một ký tự
không phải chữ (ví dụ khoảng trắng) và chuyển đổi tất cả các chữ khác thành chữ thường.

Cú pháp
=PROPER(text)
Trong đó:
text là chuỗi văn bản cần viết hoa chữ thứ nhất và là tham số bắt buộc. text có thể là chuỗi văn bản,
một công thức trả về văn bản hoặc tham chiếu ô tới chuỗi văn bản cần viết hoa chữ cái đầu.

Ví dụ


Như vậy, khi gặp những trường hợp yêu cầu các bạn phải chuyển đổi kiểu chữ theo một kiểu nào
đó thì các bạn có thể nhanh chóng áp dụng các hàm chuyển đổi này một cách phù hợp. Chúc các
bạn thành công!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x