Tải bản đầy đủ

216 cau trac nghiem to hop xac suat

www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam

Facebook.com/mathvncom


www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam

Facebook.com/mathvncom


www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam

Facebook.com/mathvncom


www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam

Facebook.com/mathvncom


www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam


Facebook.com/mathvncom


www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam

Facebook.com/mathvncom


www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam

Facebook.com/mathvncom


www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam

Facebook.com/mathvncom


www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam

Facebook.com/mathvncom


www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam

Facebook.com/mathvncom


www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam

Facebook.com/mathvncom


www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam

Facebook.com/mathvncom


www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam


Facebook.com/mathvncom


www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam

Facebook.com/mathvncom


www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam

Facebook.com/mathvncom


www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam

Facebook.com/mathvncom


www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam

Facebook.com/mathvncom


www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam

Facebook.com/mathvncom


www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam

Facebook.com/mathvncom


www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam

Facebook.com/mathvncom


www.MATHVN.com - Tốn học Việt Nam

Câu 167. Nếu 2C2n = Cn3 thì n bằng bao nhiêu?
A. 7
B. 8
C. 6
D. 5
Câu 168. Nếu 2A2n = A3n thì n bằng bao nhiêu?
A. 6
B. 8
C. 4
D. 5
2
2
3
Câu 169. Nếu 2An = Cn −1 + Cn −1 thì n bằng bao nhiêu?
A. 16
B. 15
C. 13
D. 14
2
Câu 170. Nếu n! = An thì n bằng bao nhiêu?
A. 6
B. 7
C. 4
D. Một số khác
Câu 171. Có bao nhiêu số nguyên dương chia đúng cho 10 gồm có 3 số?
A. 9 × 10
B. 10 × 9 × 8
C. 103
D. Một số khác
Câu 172. Có bao nhiêu số nguyên dương chia đúng cho 5 gồm có 3 số tạo bởi các
con số 0, 1, 2, 4, 5
A. 53
B. 4 × 5 × 2
C. 5 × 4 × 3
D. Một số khác
Câu173. Có bao nhiêu số nguyên dương gồm có 4 số khác nhau lớn hơn 2000 và
nhỏ hơn 5000
A. 3A49
B. A104
C. 3 × 9 × 8 × 7
D. Một số khác
Câu 174. Xổ số ở một tỉnh có 5 loại: A, B, C, D, E. Trên mỗi vé số có ghi 6 con
số. Thí dụ: Loại A004786. Hỏi mỗi kỳ phát hành có tối đa bao nhiêu vé số?
A. 106
B. 5A106
C. 106 + 5
D. 5 × 106
Câu 175. Có bao nhiêu số chẵn dương gồm có 4 số tạo bởi các con số 1, 2, 3, 4, 5
B. 5 × 4 × 3 × 2
C. 5 3 × 2
D. Một số khác
A. 54
Câu 176. Có bao nhiêu số chẵn dương gồm có 4 số khác nhau tạo bởi các con số:
1, 2, 3, 4, 5?
A. 54
B. 5 3 × 2
C. 5 × 4 × 3 × 2
D. 2 2 × 4 × 3
Câu 177. Có bao nhiêu số nguyên dương gồm có ba số:
B. A103
C. C103
D. Một số khác
A. 9 × 102
Câu 178. Có bao nhiêu số nguyên dương gồm có ba số khác nhau?
A. 9 × 8
B. 9 2 × 8
C. 9 × 8 × 7
D. Một số khác
Câu 179. Cho tập hợp E = {1, 2 ,3 4}. Các dòng dưới đây, dòng nào đúng?
A. Bộ ba thứ tư (1, 2, 4) là một chỉnh hợp 3 vật lý 4
B. Bộ ba thứ tư (1, 1, 2) là một chỉnh hợp 4 vật lý 3
C. Chỉnh hợp (1, 2, 3) giống chỉnh hợp (2, 3, 1)
D. Cặp thứ tư (2, 4) là một chỉnh hợp 4 vật lý 2
Câu 180. Mệnh đề nào sai?
Facebook.com/mathvncom


www.MATHVN.com - Tốn học Việt Nam

A. Một chỉnh hợp n vật lấy p là một bộ p thứ tự mà các phần tử của bộ p thứ
tự này thuộc một tập hợp có n phần tử.
B. Một hoán vò n vật là một cách xếp đặt n vật khác nhau vào n chỗ khác
nhau
C. Một hoán vò n vật là một chỉnh hợp n vật lấy n.
D. Một tổ hợp n vật lấy p là một tập hợp con, có p phần tử của một tập hợp
có n phần tử.
Câu 181. Cho tập hợp E = {1, 2 , 3}. Các dòng sau đây dòng nào sai?
A. (1, 2, 3) là một hoán vò 3 vật
B. Mọi phần tử của E2 là một chỉnh hợp 3 vật lấy 2
C. {1, 2} là một tổ hợp 3 vật lấy 2.
D. (2, 3) là một chỉnh hợp 3 vật lấy 2.
Câu 182. Dòng nào sau đây đúng:
A. 0! = 0
B. 2! 4! = 8!
D. các dòng trên đều đúng.
C. (m + 3)! = (m + 2)(m + 3)
(m + 1)!

Câu 183. Nghiệm số của phương trình: n! = 30 (n – 2)! là:
A. 5
B. 4
C. 3
D. 6
Câu 184. Các dòng sau đây, dòng nào sai?
A. Apm = m(m − 1)(m − 2) ... (m − p + 1)
B. Amm = 1
C. Apm = p!Cpm
D. Các dòng sau đây, dòng nào sai?
Câu 185. Các dòng sau đây, dòng nào sai?
A. C37 = 7!
B. C07 = 1
C. C17 = 7
D. C77 = 1
3!5!

Câu 186. Nước A có 106 dân. Bầu Tổng thống và Phó Tổng thống thì có thể tối đa
bao nhiêu liên danh khác nhau?
A. 2.106
B. 106 (106 − 1)
C. 1 106 (106 − 1) D. Một kết quả khác
6

2

Câu 187. Nước B có 10 dân. Bầu Quốc hội. Mỗi liên danh có 10 người thì có thể
có tối đa bao nhiêu liên danh?
A. 106
B. A101000.000
C. C101000.000
D. Một số khác
Câu 188. Có 3 học sinh a, b, c và bốn phần thưởng nhất, nhì, ba, tư. Có bao nhiêu
cách chọn lựa phần thưởng cho 3 học sinh đó?
A. 3
B. 12
C. 6
D. 24
Câu 189. Apm = 120, Cpm = 20 thì p bằng:
A. 3
B. 4
C. 2
D. Một số khác
Facebook.com/mathvncom


www.MATHVN.com - Tốn học Việt Nam

Câu 190. C2m = 28 thì m bằng:
A. 9
B. 8
C. 7
D. Một số khác
Câu 191. Các dòng sau đây, dòng nào đúng?
A. C47 = C27
B. C47 = C17
C. C47 = C37
D. C47 = 4C17
Câu 192. Các dòng sau đây, dòng nào đúng?
A. C47 = C37 + C17 B. C47 = C67 + 2C63
C. C47 = 2C64 + C63 D. C47 = C64 + C36
Câu 193. Nghiệm số của phương trìh: C2x = 5 + C1x là:
A. 5
B. 4
C. 2
D. Một số khác
Câu 194. Có bao nhiêu vectơ nối n điểm?
A. n - 1
B. n(n – 1)
C. n
D. Một số khác
Câu 195. Apn = (n − 3)(n − 4)An3 thì p bằng:
A. 6
B. 4
C. 5
D. Một số khác
Câu 196. Cho 10 điểm sao cho 10 điểm đó không thẳng hàng. Hỏi ta có thể vẽ
được bao nhiêu đường thẳng qua 2 trong các điểm đó?
A. 20
B. 90
C. 10
D. 45.
Câu 197. Một đa giác có 12 cạnh, có bao nhiêu đường chéo?
A. 54
B. 66
C. 40
D. Một số khác
Câu 198. 20 đường thẳng có tối đa bao nhiêu giao điểm?
A. 20
B. 190
C. 200
D. Một số khác
Câu 199. Có thể vẽ được tối đa bao nhiêu tam giác có đỉnh là 10 điểm đã cho?
A. 30
B. 460
C. 120
D. Một số khác
n
Câu 200. Cho phép khai triển (a + b) , ta được bao nhiêu số hạng?
A. n
B. 2n + 1
C. 2n
D. n + 1
0
1
2
n n
Câu 201. Tổng số Cn + 2Cn + 4Cn + ... + 2 Cn bằng:
A. 3n
B. 2 n
C. 4n
D. Một số khác
6
2 4
Câu 202. Hệ só của x trong phép khai triển (1 – x ) bằng công thức Newton là:
A. C34
B. −C34
C. C24
D. Một số khác
6
Câu 203. Số hạng có chứa y trong phép khai triển (x – 2y2)4 là:
A. 32xy 6
B. 24x 2 y 6
C. −32xy 6
D. Một số khác
Câu 204. Có 5 bi xanh, 3 bi đỏ. Lấy 3 bi. Hỏi có bao nhiêu cách lấy được 3 bi đủ
hai màu?
A. 15
B. C83
C. 40
D. 45
Câu 205. Có 7 vé số, trong đó có 3 vé trúng. Một học sinh mua 3 vé. Hỏi có bao
nhiêu cách mua được ít nhất 1 vé trúng.
Facebook.com/mathvncom


www.MATHVN.com - Tốn học Việt Nam

A. 31
B. 29
C. C37
D. Một số khác
Câu 206.Có 4 trai, 3 gái bầu một ban đại diện ba người. Hỏi có bao nhiêu ban đại
diện có ít nhất 2 trai?
A. 18
B. 22
C. 35
D. Một số khác
Câu 207.Có 7 vé số, trong đó có 3 vé trúng. Một học sinh mua 3 vé. Hỏi có bao
nhiêu cách mua được 2 vé trúng.
A. 18
B. 3
C. 12
D. Một số khác
Câu 208.Một học sinh có 4 quyển sách toán, 3 quyển sách vật lý, 2 quyển sách
sinh vật. Muốn xếp những sách này thành một hàng ngang thì có bao nhiêu
cách?
A. 4! 3! 2!
B. 8!
C. 4. 3. 2.
D. 4! 3! 2! 3!
Câu 209.Có ba cặp vợ chồng (a; a’), (b; b’), (c; c’). Hỏi có bao nhiêu cách xếp 6
người này thành một vòng tròn sao cho vợ phải đứng cạnh chồng?
A. 2! 2! 2! 2! B. 2! 2! 2!
C. 2! 2! 2! 3!
D. Một kết quả khác
Câu 210.Chia 7 cái kẹo khác nhau cho hai anh em sao cho anh hơn em một cái
kẹo. Hỏi có bao nhiêu cách chia?
A. C47 .C37
B. C47
C. 4 . 3
D. Một số khác
Câu 211.Giải phương trình: A3x + Cxx − 2 = 14x
A. x = 4
B. x = 6
C. x = 5
D. Một số khác
k
k+1
k+ 2
Câu 212. Các số C14 ; C14 ; C14 lập thành một cấp số cộng. Tìm số tự nhiêu k?
A. k = 3, k = 9 B. k = 4, k = 5
C. k = 8, k = 7 D. k = 4, k = 8
Câu 213.Có 5 tem thư khác nhau và 6 bì thư cũng khác nhau. Người ta muốn chọn
từ đó ra 3 tem thư, 3 bì thư và dán 3 tem thư ấy lên 3 bì thư đã chọn, mỗi bì
thư chỉ dán 1 tem thư. Hỏi có bao nhiêu cách làm như vậy?
A. 1200
B. 1000
C. 1800
D. 200
Câu 214.Tìm số hạng thứ mấy không chứa x trong khai triển Newton của

1

x+ 
x


12

A. 8
B. 7
C. 6
D. Một số khác
Câu 215.Tìm số hạng thứ mấy không chứa ẩn x trong khai triển nhò thức Newton
12

1

 x + xA. 7
B. 8
C. 9
1
2 2
3 3
Câu 216.Tính tổng: S = 1 − 2Cn + 2 Cn − 2 Cn + ... + (−1)n 2 n Cnn
A. 1n
B. (−2)n
C. (−3)n
Facebook.com/mathvncom

D. Một số khác
D.

( −1)nTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×