Tải bản đầy đủ

Bài 10: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ

TUẦN
TIẾT
TÊN BÀI HỌC NGÀY SOẠN
13 13
Bài 10: GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG
TỐT ĐẸP CỦA GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ
I ) MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1) Kiến thức: Giúp HS hiểu được thế nào là Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của
gia đình, dòng họ . ý nghóa của việc Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng
họ. Bổn phận và trách nhiệm của mỗi người trong việc Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp
của gia đình, dòng họ.
2) Thái độ : Có tình cảm trân trọng, tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ, biết ơn thế
hệ đi trước, mong muốn tiếp tục phát huy truyền thống đó.
3) Kỹ năng: HS biết kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp và xoá bỏ tập tục hủ lậu, bảo
thủ. Phân biệt hành vi đúng, sai đối với truyền thống gia đình, dòng họ. Tự đánh và thực hiện tốt
bổn phậncủa bản thân để Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
II ) CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS :
GV: - SGK và SGV GDCD 7
-Giấy khổ to, bảng phụ, bút lông, phiếu học tập, đèn chiếu
4) Sưu tầm ca dao, tục ngữ nói về gia đình, BT tình huống.
HS : - Sách GDCD 7, vở ghi chép, vở BT, giấy khổ to…

III ) TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
1) Ổn đònh tổ chức: Kiểm diện HS, cho HS ngồi xuống. (1’)
2) Kiểm tra bài cũ: (3’)
Theo em những gia đình sau đây có ảnh hưởng đến con cái như thế nào?
+ Bố mẹ ly hôn
+ Gia đình nghèo
+ Gia đình có cha mẹ làm ăn bất chính, nghiện hút, số đề…
3) Giảng bài mới:
a) Giới thiệu bài học: (3’)
GV đưa đưa lên máy chiếu tấm ảnh trong SGK trang 31
? Em hãy cho biết bức ảnh trên nói lên điều gì?
- HS trả lời, GVNX, bổ sung và chuyển ý giới thiệu nội dung của bài mới.
b) Giảng bài mới:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG
CỦA HS
GHI BẢNG
10’
HĐ1: Phân tích truyện nhằm giúp HS bước đầu hiểu thế
nào là Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia
đình, dòng họ
- Cho HS đọc truyện: Chuyện kể từ trang trại, tổ chức HS
thảo luận cả lớp theo các câu hỏi sau:
1. Sự lao động cần cù và quyết tâmvượt khó của mọi
người trong gia đình thể hiện qua những tình tiết nào?
2. Kết quả tốt đẹp mà gia đình đó đạt được là gì?
3. Những việc làm nào chứng tỏ nhân vật tôi đã Giữ gìn
và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?
- Chốt lại và kết luận: Sự LĐ mệt mỏi của các thành viên
trong gia đình trong truyện là tấm gương sáng để chúng
- Đọc truyện
SGK
- Thảo luận
cả lớp theo
câu hỏi
- Trả lời cá
nhân
- Cả lớp quan
sát, NX bổ
sung
- Giữ gìn và
phát huy
truyền
thống tốt
đẹp của gia
đình, dòng
họ là tiếp
nối, phát
triển và làm
rạng rỡ
thêm truyền
8’
9’
10’
ta hiểu rằng không bao giờ được ỷ lại hay chờ vào người
khác mà phải đi lên bằng sức LĐ của chính mình.
HĐ2: HS kể về truyền thống của gia đình, dòng họ mình
nhằm phát triển nhận thức và thái độ về truyền thống gia
đình, dòng họ
- Cho HS liên hệ trả lời nhanh các câu hỏi sau:
1. Em hãy kể lại những truyền thống tốt đẹp của gia đình
mình?
2. Khi nói về truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ
của mình em có cảm xúc gì?
- HDHS rút ra kết luận:
+ Nhiều GĐ, DH có truyền thống tốt đẹp cần được giữ
gìn và phát huy.
+ Muốn phát huy truyền thống GĐ,DH, trước hết phải
hiểu truyền thống đó.
HĐ3: Thảo luận nhóm nhằm giúp HS hiểu ý nghóa của
truyền thống và cách Giữ gìn và phát huy truyền thống
tốt đẹp của gia đình, dòng họ
- Chia HS thành 9 nhóm yêu cầu các nhóm thảo luận 1
trong các câu hỏi sau:
1. Truyền thống GĐ,DH có ảnh hưởng đến mỗi con
người trong GĐ,DH như thế nào?
2. Vì sao phải Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp
của gia đình, dòng họ ?
3. Cần phải làm gì và không nên làm gì để Giữ gìn và
phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ ?
- Yêu cầu HS tự liên hệ bản thân đã làm gì để Giữ gìn và
phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ mình
và nêu lên những dự kiến sẽ làm gì của mình.
- HDHS rút ra kết kuận về ý nghóa của việc Giữ gìn và
phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ và
phê phán những biểu hiện lẹch lạc như coi thường những
truyền thống tốt đẹp của GĐ, DH mình hoặc không kiên
trì học tập tiếp thu.
HĐ4: Rút ra bài học, luyện tập, củng cố:
- HDHS đọc mục NDBH trong SGK, tóm tắt những ý
chính, ghi bảng cho Hs ghi nhớ.
- Cho HS làm BT c trong SGK.
* Tổng kết toàn bài: Nêu mục tiêu bài học.
- Trả lời các
câu hỏi
+ Phát biểu ý
kiến, tự nêu
cảm xúc của
mình.
+ Tham gia
bổ sung ý
kiến
- Mỗi nhóm 2
bàn quay mặt
lại thảo luận .
- Các nhóm
lần lượt lên
báo cáo. Tất
cả các bạn
trong lớp NX,
bổ sung
- Tự liên hệ
bản thân
- Nêu ý nghóa
- Đọc NDBH
- Ghi nhớ vào
vở
- Làm BT c
thống ấy.
- Giữ gìn và
phát huy
truyền
thống tốt
đẹp của gia
đình, dòng
họ giúp ta
có thêm
kinh nghiệm
và sức
mạnh trong
cuộc sống ,
góp phần
làm phong
phú truyền
thống , bane
sắc dân tộc
Việt Nam.
- Chúng ta
phải trân
trọng, tự
hào phát
huy truyền
thống tốt
đẹp cảu
GĐ,DH.
4) DẶN DÒ: 1’
- Học kỹ NDBH, làm các BT còn lại trong SGK
- Sưu tầm tục ngữ, ca dao nói về truyền thống GĐ,DH
- Chuẩn bò trước bài 11
IV) RÚT KINH NGHIỆM-BỔ SUNG

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×