Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Chuyên đề tâm lý nông dân (Học viện Nông nghiệp Việt Nam)

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƢƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH ĐÀO TẠO: SƯ PHẠM KĨ THUẬT NÔNG NGHIỆP
ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Chuyên đề tâm lý nông dân (Theme Psychology of Farmers)
I. Thông tin về học phần
o Mã học phần: SN02037
o Số tín chỉ: 1 (1- 0 - 2)
o Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 15
+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 7
+ Làm bài tập trên lớp:
+ Thảo luận trên lớp: 8
+ Thực hành trong phòng thí nghiệm: 0
+ Thực tập thực tế ngoài trường: 0
+ Tự học: 30

o Đơn vị phụ trách học phần:
 Bộ môn: Tâm lý
 Khoa: Sư phạm và Ngoại ngữ
o Là học phần: Tự chọn
o Học phần học trước (chỉ 1 học phần): Tâm lý học đại cương
II. Thông tin về đội ngũ giảng viên:
1. Họ và tên: Đặng Thị Vân
- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ
- Địa chỉ liên hệ: BM Tâm lý - Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ - Tầng 2 nhà B1
- Điện thoại: 01687057575 Email: dtvan@vnua.edu.vn
2. Họ và tên: Trần Thị Hà Nghĩa
- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ
- Địa chỉ liên hệ: BM Tâm lý - Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ - Tầng 2 nhà B1
- Điện thoại: 0988.613975 Email: tthnghia@vnua.edu.vn
- Trợ giảng:
III. Mục tiêu học phần:
Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ đạt được:


- Về kiến thức: Phân tích được các đặc điểm tâm lý nổi bật của nông dân Việt Nam, xác
định rõ những nguyên nhân cơ bản hình thành những nét tâm lý điển hình của người nông dân.
- Về kỹ năng: Vận dụng tri thức về tâm lý nông dân trong công tác tư vấn, hướng dẫn,
chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp; hình thành và phát triển kỹ năng hợp tác, tuyên
truyền, thuyết phục, thương lượng với nông dân trong giao tiếp, trong chuyển giao, đàm phán.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu tham khảo
về tâm lý nông dân để trau dồi kiến thức tâm lý nhằm phát huy hiệu quả tương tác với đối
tượng này.
IV. Mô tả nội dung vắn tắt của học phần:
SN02037. Chuyên đề tâm lý nông dân (Theme Psychology of Farmers). (1TC: 1 - 0 - 2).
Đặc điểm tâm lý truyền thống của nông dân Việt Nam; Nguồn gốc hình thành các đặc điểm
tâm lý nông dân Việt Nam; Đặc điểm tâm lý nông dân trong thời kỳ Công nghiệp hóa - Hiện
đại hóa; Sự khác biệt trong tâm lý nông dân các vùng miền. Học phần học trước: Tâm lý học
đại cương
V. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp: Phải đọc và chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực tham gia các hoạt động học tập
trên lớp cùng giảng viên và các sinh viên khác trong lớp.
- Bài tập: Làm đầy đủ các bài tập, câu hỏi do giáo viên yêu cầu; Tham dự 100% giờ bài tập,
thảo luận trên lớp.
- Dụng cụ học tập: Có giáo trình do giảng viên yêu cầu, các tài liệu tham khảo, vở ghi chép,
giấy kiểm tra giữa kỳ…


VI. Tài liệu học tập:
- Bài giảng:
 Đặng Thị Vân (2013). Bài giảng tâm lý nông dân. Tủ sách Bộ môn Tâm lý,
Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ, ĐHNN HN.
- Các tài liệu khác:
 Các luận án, luận văn của các trường Đại học. Viện nghiên cứu có khoa Tâm lý
- giáo dục mà nội dung đề cập đến tâm lý nông dân.
 Các bài viết về tâm lý nông dân đăng trên tạp chí Tâm lý học, Khoa Tâm lý,
Học Viện Khoa học Xã hội.
VII. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
Đánh giá theo quy định chung của Học viện
VIII. Nội dung chi tiết học phần: (ghi tên chƣơng, mục, tiểu mục)
Bài 1. Đặc điểm tâm lý truyền thống của nông dân Việt Nam
1.1. Vai trò của việc nghiên cứu tâm lý nông dân
1.2. Một số đặc điểm tâm lý truyền thống của nông dân Việt Nam
Bài 2. Nguồn gốc hình thành tâm lý nông dân Việt Nam
2.1. Một vài nét về tình hình Kinh tế- Xã hội của Việt Nam ở giai đoạn trước đây.


2.2. Cơ sở hình thành tâm lý nông dân Việt Nam
2.2.1. Điều kiện tự nhiên
2.2.2. Điều kiện xã hội
Bài 3. Đặc điểm tâm lý nông dân trong thời kỳ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa
3.1. Những chuyển biến về Kinh tế - Xã hội trong thời kỳ CNH-HĐH
3.2. Một số đặc điểm tâm lý điển hình của nông dân trong thời kỳ CNH-HĐH
Bài 4. Sự khác biệt trong tâm lý nông dân các vùng miền
4.1. Tâm lý nông dân Miền núi
4.2. Tâm lý nông dân vùng Đồng bằng Bắc bộ
Nội dung Thảo luận
Số tiết
chuẩn

Số tiết
thực hiện

Địa điểm thảo luận

Bài 1: Nêu và phân tích một số đặc điểm
tâm lý nổi bật của nông dân Việt Nam.

2

2

Trên giảng đường theo
lịch của BQLĐT

Bài 2 : Nguồn gốc cơ bản dẫn đến những nét
tâm lý đặc thù của nông dân Việt Nam.

2

2

Trên giảng đường theo
lịch của BQLĐT

Bài 3 : Sự khác biệt về đời sống xã hội xưa
và nay; và Những nét tâm lý đặc thù của

2

2

Trên giảng đường theo
lịch của BQLĐT

Bài 4 : Nông dân miền núi và nông dân
vùng đồng bằng bắc bộ có những nét tâm lý
điển hình nào

2

2

Trên giảng đường theo
lịch của BQLĐT

Tổng

8

8

Nội dung thảo luận

nông dân trong thời đại mới

IX. Hình thức tổ chức dạy học:
Hình thức tổ chức dạy học học phần
Lên lớp

Nội dung

Bài 1
Bài 2
Kiểm tra
Bài 3
Bài 4
Tổng


thuyết
1.5
1
1
2
1.5
7

Bài tập

Thảo luận
2
2
2
2
8

Thực hành,
thí nghiệm,
điền dã

Tự học, tự
nghiên cứu

Tổng

0
0
0
0
0
0

7
6
2
8
7
30

10.5
9
3
12
10.5
45


X. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:
- Yêu cầu của giảng viên về điều kiện để tổ chức giảng dạy học phần: Giảng đường phải có
đầy đủ trang thiết bị dạy học như máy tính, máy chiếu, bảng, phấn….
- Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên: Phải dự đủ số tiết theo quy định mới được tham
gia thi hết học phần; Làm đầy đủ 100% bài tập, tiểu luận và nộp đúng thời hạn do giảng viên
yêu cầu; Tham gia thi hết học phần.
TRƢỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHỤ TRÁCH HỌC PHẦN
(Ký và ghi rõ họ tên)

TS. Đặng Thị Vân

ThS. Trần Thị Hà Nghĩa

TRƢỞNG KHOA
(Ký và ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký và ghi rõ họ tên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×