Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Tâm lý phát triển (Học viện Nông nghiệp Việt Nam)

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƢƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH ĐÀO TẠO: SƯ PHẠM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP
ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Tâm lý học phát triển (Developmental Psychology)
I. Thông tin về học phần
o Mã học phần: SN01028
o Số tín chỉ: 2 (2-0-4)
o Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 30
+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 22
+ Làm bài tập trên lớp: 5
+ Thảo luận trên lớp: 3
+ Thực hành trong phòng thí nghiệm: 0
+ Thực tập thực tế ngoài trường: 0

+ Tự học: 60
o Đơn vị phụ trách học phần:
 Bộ môn: Tâm lý
 Khoa: Sư phạm và ngoại ngữ
o Là học phần: Bắt buộc
o Học phần học trước (chỉ 1 học phần): Tâm lý học đại cương
II. Thông tin về đội ngũ giảng viên:
1. Họ và tên: Nguyễn Huyền Thương
- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ
- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Tâm lý - Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ - Tầng 2 nhà B1
- Điện thoại: 0912597358 Email: nhthuong@vnua.edu.vn
2. Họ và tên: Lý Thanh Hiền
- Chức danh, học hàm, học vị: Cử nhân
- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Tâm lý - Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ - Tầng 2 nhà B1
- Điện thoại: 01689770082 Email: lthien@vnua.edu.vn
III. Mục tiêu học phần:


Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ đạt được:
- Về kiến thức: Xác định được đặc điểm phát triển tâm lý của các lứa tuổi từ sơ sinh đến
tuổi già; Phân biệt được các đặc trưng cơ bản và sự khác biệt tâm lý của các lứa tuổi từ sơ sinh
đến tuổi già.
- Về kỹ năng: Vận dụng được các kiến thức lý thuyết vào xử lý được các bài tập tình
huống trong cuốn Tình huống Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm và trong quá trình giao
tiếp, ứng xử, học tập của bản thân và trong thực tập nghề nghiệp.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Hình thành được thái độ học tập tích cực ở cả trên
lớp và ở nhà. Sẵn sàng, chủ động áp dụng các kiến thức của học phần vào giải quyết các nhiệm
vụ của thực tập nghề nghiệp và nghề nghiệp tương lai.
IV. Mô tả nội dung vắn tắt của học phần:
PSN010228. Tâm lý học phát triển (Developmental Psychology). (2TC: 2-0-4). Những vấn
đề chung của Tâm lý học phát triển; Sự phát triển tâm lý của trẻ em từ 0 đến 6 tuổi; Đặc điểm
phát triển tâm lý ở lứa tuổi học sinh Tiểu học; Đặc điểm phát triển tâm lý của lứa tuổi học sinh
trung học cơ sở; Đặc điểm phát triển tâm lý của lứa tuổi học sinh trung học phổ thông; Đặc điểm
phát triển tâm lý cơ bản của sinh viên; Những nét tâm lý đặc trưng của người trưởng thành, trung
niên và người già. Học phần học trước: Tâm lý học nghề nghiệp.
V. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp: Phải đọc và chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực tham gia các hoạt động học
tập trên lớp cùng giảng viên và các sinh viên khác trong lớp.
- Bài tập: Làm đầy đủ các bài tập, câu hỏi do giáo viên yêu cầu; tham dự 100% giờ bài
tập, thảo luận trên lớp.

- Dụng cụ học tập: Có giáo trình do giảng viên yêu cầu, các tài liệu tham khảo, vở ghi...
VI. Tài liệu học tập:
- Giáo trình/bài giảng:
* Vũ Thị Nho (2003). Tâm lý học phát triển. NXB đại học Quốc Gia Hà Nội.
- Các tài liệu khác:
* Đỗ Thị Châu (2005). Tình huống Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm. NXB
Giáo dục.
* Phạm Minh Hạc (1989). Tâm lý học. NXB Giáo dục.
* Lê Văn Hồng (1998). Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm. NXB Giáo dục.
* Nguyễn Huyền Thương và Nguyễn Thị Ngọc Thuý (2011). Tâm lý học lứa tuổi và tâm
lý học sư phạm. NXB Lao động xã hội.
* Hà Thị Thư (2007). Tâm lý học phát triển. NXB Lao động xã hội.
VII. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
Đánh giá theo quy định của Học viện


VIII. Nội dung chi tiết học phần: (ghi tên chƣơng, mục, tiểu mục)
Chƣơng 1. Những vấn đề chung của tâm lý học phát triển
1.1. Đối tượng, nhiệm vụ của Tâm lý học phát triển
1.1.1. Đối tượng của Tâm lý học phát triển
1.1.2. Nhiệm vụ của Tâm lý học phát triển
1.2. Lý luận về sự phát triển tâm lý
1.2.1. Khái niệm phát triển tâm lý
1.2.2. Quy luật chung của sự phát triển tâm lý
1.2.3. Các quan điểm về nguồn gốc của sự phát triển tâm lý
1.3. Giáo dục và sự phát triển tâm lý
1.3.1. Khái niệm giáo dục
1.3.2. Mối quan hệ giữa giáo dục và sự phát triển tâm lý
1.4. Sự phân chia các giai đoạn phát triển tâm lý
1.4.1. Khái niệm giai đoạn phát triển tâm lý
1.4.2. Các giai đoạn phát triển tâm lý
Chƣơng 2. Sự phát triển tâm lý của trẻ em từ 0 đến 6 tuổi
2.1. Sự phát triển tâm lý của tuổi sơ sinh
2.1.1. Sự phát triển nhận thức cảm tính
2.1.2. Sự phát triển nhu cầu giao lưu
2.1.3. Sự phát triển ngôn ngữ
2.2. Sự phát triển tâm lý của tuổi nhà trẻ
2.2.1. Sự phát triển sinh lý
2.2.2. Sự phát triển tâm lý
2.3. Sự phát triển tâm lý của tuổi mẫu giáo
2.3.1. Sự phát triển sinh lý
2.3.2. Sự phát triển tâm lý
Chƣơng 3. Sự phát triển tâm lý của lứa tuổi học sinh tiểu học
3.1. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển tâm lý của học sinh tiểu học

3.1.1. Sự phát triển về thể chất
3.1.2. Điều kiện xã hội
3.2. Hoạt động học tập và sự phát triển tâm lý của sinh tiểu học
3.2.1. Hoạt động học tập
3.2.2. Sự phát triển tâm lý
3.3. Sự phát triển nhân cách của học sinh tiểu học
3.3.1. Sự phát triển tính cách
3.3.2. Sự phát triển tình cảm
Chƣơng 4. Những đặc điểm phát triển tâm lý của lứa tuổi học sinh trung học cơ sở
4.1.Vị trí, ý nghĩa của lứa tuổi học sinh trung học cơ sở.
4.1.1. Vị trí


4.1.2. ý nghĩa
4.2. Những điều kiện phát triển tâm lý ở lứa tuổi học sinh trung học cơ sở
4.2.1. Sự phát triển về mặt sinh lý
4.2.2. Sự thay đổi điều kiện sống
4.3. Hoạt động học tập và sự phát triển tâm lý của học sinh trung học cơ sở.
4.3.1. Đặc điểm hoạt động học tập
4.3.2. Sự phát triển tâm lý
4.4. Sự phát triển hoạt động giao tiếp của lứa tuổi học sinh trung học cơ sở.
4.4.1. Giao tiếp với người lớn
4.4.2. Giao tiếp với bạn bè
4.5. Sự phát triển nhân cách của lứa tuổi học sinh trung học cơ sở
4.5.1. Sự hình thành và phát triển tự ý thức
4.5.2. Đời sống tình cảm
Chƣơng 5. Đặc điểm phát triển tâm lý của lứa tuổi học sinh trung học phổ thông
5.1. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của lứa tuổi học sinh trung
học phổ thông
5.1.1 Khái niệm tuổi thanh niên
5.1.2. Đặc điểm cơ thể
5.1.3. Điều kiện xã hội của sự phát triển
5.2. Hoạt động học tập và sự phát triển tâm lý của lứa tuổi học sinh trung học phổ thông

5.2.1. Đặc điểm hoạt động học tập
5.2.2. Sự phát triển tâm lý
5.3. Đặc điểm phát triển nhân cách của lứa tuổi học sinh trung học phổ thông
5.3.1. Sự phát triển tự ý thức
5.3.2. Sự hình thành thế giới quan
5.4. Sự phát triển giao tiếp và đời sống tình cảm của lứa tuổi học sinh THPT
5.4.1. Giao tiếp trong nhóm bạn
5.4.2. Đời sống tình cảm
5.5. Kế hoạch cuộc đời và sự lựa chọn nghề nghiệp của lứa tuổi học sinh THPT
Chƣơng 6. Đặc điểm phát triển tâm lý cơ bản của sinh viên
6.1. Những điều kiện phát triển của sinh viên
6.1.1. Sự phát triển về mặt sinh lý
6.1.2. Sự phát triển về mặt xã hội
6.2. Những đặc điểm phát triển tâm lý cơ bản của sinh viên
6.2.1. Sự thích nghi của sinh viên với cuộc sống và hoạt động mới
6.2.2. Sự phát triển nhận thức, trí tuệ của sinh viên
6.2.3. Sự phát triển động cơ học tập của sinh viên
6.2.4. Đời sống xúc cảm, tình cảm của sinh viên
6.2.5. Sự phát triển một số phẩm chất nhân cách của sinh viên


Chƣơng 7. Những nét tâm lý đặc trƣng của ngƣời trƣởng thành, trung niên và ngƣời già
7.1. Một vài đặc điểm tâm lý cơ bản của người trưởng thành.
7.1.1. Sự phát triển của hoạt động nghề nghiệp
7.1.2. Đời sống tình cảm và sinh hoạt gia đình
7.2. Một vài đặc điểm tâm lý cơ bản của người trung niên
7.2.1. Sự phát triển của hoạt động nghề nghiệp
7.2.2. Đời sống tình cảm và sinh hoạt gia đình
7.3. Một vài đặc điểm tâm lý cơ bản của người già
7.3.1. Đời sống trí tuệ
7.3.2. Đời sống xã hội
7.3.3. Đời sống tình cảm
Nội dung thảo luận
Số tiết
Số tiết
Địa điểm thảo luận
chuẩn
thực hiện
Bài 1: Những đặc điểm phát triển tâm lý của
lứa tuổi học sinh trung học cơ sở
- Nội dung: Sự phát triển hoạt động chủ đạo của
1
1
Trên giảng đường
lứa tuổi học sinh THCS
theo lịch của BĐT
Bài 2: Đặc điểm phát triển tâm lý của lứa tuổi
học sinh trung học phổ thông
- Nội dung : Những đặc điểm phát triển tâm lý nổi
1
1
Trên giảng đường
bật của của lứa tuổi học sinh THPT trong giai
theo lịch của BĐT
đoạn hiện nay.
Bài 3 : Đặc điểm phát triển tâm lý cơ bản của
sinh viên
Nội dung: Đặc điểm phát triển tâm lý cơ bản của
1
1
Trên giảng đường
sinh viên Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam
theo lịch của BĐT
Tổng
3
3
IX. Hình thức tổ chức dạy học:
Lịch trình chung: (ghi tổng số giờ tín chỉ cho mỗi cột)
Hình thức tổ chức dạy học học phần
Lên lớp
Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

Thực hành,
thí nghiệm,
điền dã

2
2
2
5.5
5.5
3
2
22

0
0.5
0.5
1.5
1
1.5
0
5

0
0
0
1
1
1
0
3

0
0
0
0
0
0
0
0

Nội dung

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Tổng

X. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

Tự học, tự
nghiên cứu

Tổng

5
5
5
14
15
11
5
60

7
7.5
7.5
22
22.5
16.5
7
90


- Yêu cầu của giảng viên về điều kiện để tổ chức giảng dạy học phần: Giảng đường phải
có đầy đủ trang thiết bị dạy học như máy tính, máy chiếu, bảng, phấn, micro….
- Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên: Sinh viên phải dự đủ số tiết theo quy định
mới được tham gia thi hết học phần; Làm đầy đủ 100% bài tập, tiểu luận và nộp đúng thời hạn
do giảng viên yêu cầu; Tham gia thi hết học phần
TRƢỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHỤ TRÁCH HỌC PHẦN
(Ký và ghi rõ họ tên)

TS. Đặng Thị Vân

ThS. Nguyễn Huyền Thương

TRƢỞNG KHOA
(Ký và ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký và ghi rõ họ tên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×