Tải bản đầy đủ

Giấy xác nhận sinh viên trường (trường đại học sân khấu điện ảnh TP.HCM)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH TP. HCM
PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - QUẢN LÝ HSSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hanh phúc

GIẤY XÁC NHẬN
Cấp cho sinh viên: ………………………………………………….....................................
Mã sốsinhviên:………………...................................
Lớp :………………….………Khóa:………..… năm học 20..... – 20……........................
Lý do: ……………………………………………………………………………...............
………………………………………………………………………………………...........
Ngày ......... tháng ......... năm 20……
P. TRƯỞNG PHÒNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH TP. HCM
PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - QUẢN LÝ HSSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hanh phúc


GIẤY XÁC NHẬN
Cấp cho sinh viên: ………………………………………………….....................................
Mã sốsinhviên:………………...................................
Lớp :………………….………Khóa:………..… năm học 20..... – 20……........................
Lý do: ……………………………………………………………………………...............
………………………………………………………………………………………...........
Ngày ......... tháng ......... năm 20……
P. TRƯỞNG PHÒNGx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×