Tải bản đầy đủ

Tổng hợp bài tập Nguyên hàm Tích phân và Ứng dụng

Tổng hợp bài tập
Nguyên hàm – Tích phân & Ứng dụng
Phương pháp đổi biến tính tích phân
Câu 1. Tính các tích phân sau
1

1)

ln 2

5
 (3x  2)

7)

0

ln 2

5
3 6

 x (1  x ) dx

8)

0

1

x
 xe dx
2

9)

0

e x  1dx

3

10)

2 x23

0

x 1
dx
x 1

1

11)

dx


1  x3

0

1x2
) dx
2  x3

1

2 x
 x e dx

1

5)

(
0

1

4)


0

1

3)

ex 1

0

1

2)

dxx 2 dx2x  1

0

2

6)

x4  x 1
0 x 4  1 dx

Câu 2. Tính các tích phân sau
1

2
2

1)

5)

2

x dx1 x2

0

x 2 dx
0 (1  x 2 )3
1

1

2)

x

dx
2

3

1
2

3)3dx
(1  x 2 )5

4

x
3

1

dx
2

2

x
7

dx
8)

3

x

4  3x 2 dx

0

4  x2

7)

0

4)

6)

x 2 dx
x2  9
dx

 (1  3x
0

(2  x 2 )3

2

9)

x
0

1

2 2

)

dx
x2 1


2

10)

1

dx11)

x x2 1

2

x 2 dxx2  4

0

3

Câu 3. Tính các tích phân sau


1)

9)

 x ln 4 x dx

 cos x

3

sin x dx

 sn xtgx dx

xdx3

0

4

12)

2  ln x
1 x dx

 tg

3

xdx


4

(1  ln x) 2
1 x

e

x

0

e

x

3e

e2

 cos
0

sin x
dx
3
1  cos xdx

4

11)7)

5

2

0

6)

 cos
0

3

5)

ln 2 x

2

10)4)

10

3)

1  ln x
dx
x

8)

2

2)

e 3

etgx
0 cos2 x dx
4

13)

dx
4
x

 tg
0

dx
1  ln x

Câu 4. Tính các tích phân sau


1)

 sin

22 x cos xdx

3

5)

0

03

6)cos x  sin x
 2  sin 2 x dx ;
0

4)


0

dx


 cos x.

tgx
1  cos 2 x


3

7)


2

6 cos x  2

4

4

3)

2 sin 2 x  3 sin xsin 3 x
0 sin x  cos x dx;
2

2)


dx
sin 5 x cos 3 x

4

sin 2 x  sin x
1  3 cos xdx ;

2

8)

0

2

dx

 cos x  2 sin x  3

dx


tg x
0 cos 2 x dx

9)

 1  cos

14)

0
3

2

4

sin x
0 sin 3 x  cos 3 x dx

10)

 Ln(1  tgx )dx

15)

0x sin x
0 1  cos 2 x dx

11)x sin x  sin 2 x
0 4  cos 2 x dx.

12) x sin x cos

13)

x  sin x
dx
2
x

2

3

6

2008

cos x  sin x
dx
2  sin 2 x

16)17)

 sin 2 x  2 sin x

dx

xdx .

0

Câu 5. Tính các tích phân sau


1)

1  cos 2 x
dx
ex 1

5)2)

x4
 2 x  1dx

6)
1
3

3)

7)

  2x

dx

2

0

 1 x 2  1

4)
Câu 6. Tính các tích phân sau
e

1)

2

 x.ln xdx

7)

1

2)

x

1

3

1

ln xdx

8)

ln x
dx
x2
19)

ln x
1 x5 dx

2

 x  1 dx

e

10)

 x ln(3  x ) dx

  x ln x 

2

dx

1

2

2

1

11)

2

6)

 x ln  x
0

3

5)

dx

2

1

2

4)

ln x  1

 ( x  2)
0

2

3)

 ln 1  x  dx

 (2 x  1) ln x dx

  x  1
1
2

1

3

ln x

2

dx


5

12)

x

2

e2

ln( x  1) dx

15)

2

13) ln

x dx

1
4

1

ln x
dx
x

3

16)x ln xdx
x2 1

1
e

14)

 ln

3

1

xdx

17)

1

 ln(

x 2  a 2  x)dx

1

Câu 7. Tính các tích phân sau
1)

5 x
 x e dx

5)

 x.e

x

dx

x

dx

2

6)

0

 (x

2

 1)e x dx

1

1

3)

 ( x  1) e
0

1

2)

1

2

e

2x

xdx

1

7)

0

 1  x 

2

e2 x dx

0

1

4)

xe

3x

dx

1

8)

0xe x dx
ex 1

0

Câu 8. Tính các tích phân sau2

1)

7)

 x cos x dx

cos x dx9)

 sin

10)

 x sin

0

x

2

cos x dx

0xdx
xdx2

 x sin x dx

6

2

11)

0

2

x2

 x cos

2

2

xdx

12)

0

xdx
2
x


 sn
4x

xdx

 cos
02

6)

e

 x sin 3x dx

8)

0

5)

x

2

2

4)

sin x dx

3)

x

0

0

2)

e

2

 1 sin xdx

13)

0

4

x cos x
dx
2
x

 sin


2

2

xdx
0 1  sin 2 x

14)

 cos x ln 1  cos x  dx

19)

0

ee

20)

0

ln sin x 
 cos 2 x dx
3

16)

x sin x

 1  cos

 cos(ln x)dx

15)

2

dx

x

x 2 sin 2 x
0 cos 4 x dx
4

21)

6

Câu 9. Tính các tích phân sau
0

cos 3 x
0 cos 4 x  3 cos 2 x  3 dx

e22

 ( x  sin 2 x).e

1)

2

x

6)

dx

1  x 2 ln x
e 1  cos x dx

2)

2

1  sin x

 1  cos x e

7)

x

dx.

0


23)

0

x  sin 3x
dx
1  cos x

1

 (2 x

8)4)

0

2

x cos x  tgx
dx
1  cos 2 x

 ln x
2
1  x 1  ln x  ln  2 cos

9)

2

dx

0

e2


x dx


 1

  ln

10)

2

e

x

x

 x cos x .e sin x dx
2
1 
dx
ln x 

Câu 10. Tính các tích phân sau
2

1

x2 1
6)  4 dx.
1 x 1

2x  3
1)  2
dx
0 x  4x  4
1

 x 1
2)  2
dx
0 x  2x  5

7)

x

x

(1  ln x)dx

1

x3
3)  2
dx
0 x  4x  5

8)

x2 1
dx.
4)  4
x  3x 2  1

9)

1

 x ln(1  x

3

)dx

01


2

 x sin x cos 2 xdx
0

1

5)

 x 1


4

e

5)

2

0


4

 x  1)e x

2

1 x4
0 1  x 6 dx

Câu 11. Tính các tích phân sau
5


e2 x  4
0 e x  2 dx
1

1)

17)

e

2)
3)

4)
5)

ln x
1 x dx

18)

19)

20)

21)

 x 4  xdx

4

 1

x

ln 3

dx
2

e

x22)

1  x dxx

1  x2

3

7
3

2

dx

x3dx

0

3

x

dx
x 1

7

0

7)0

cos x
dx
1  4sin x

3

4

1

x4  2
 x3  x dx

5

6)

sin xdx
5  cos x

0

 x x  2dx

x 1
dx
3x  1

3

0

0

1

1

8)

23)

2

x
0 x  1 dx

0

1

9)

x

xdx
2x 11  xdx

 x  x 1  x  dx

24)25)

x

26)

x

27)28)

x

3

x

0

1

10)

x3
0 x  1 dx
3

11)

x

3

2

0

x
dx
 2x 1

12)13)

dx
 e x  4e x

14)

e x  e x  2dx

1

x2
 x  x  3 dx

29)

15)
16)

x4  2 x2  x  2
 x2  x  1 dx

dx
2x  9
xdx
1  x2
2

2x  3
dx
 3x  5

2x

 1 x

2

dx

0

2

1
x

1
 e x 2 dx

xdx
2
2

30)

dx

 x(1  x )
4

1

1
2

31)

6

x4
0 x 2  1 dx


ln 2

32)


0

1  ex
dx
1  ex

34)

x 2  3x  2
0 x  3 dx

35)

ln x. 3 1  ln 2 x
dx
1
x

13)1

2

33)

e

2
3
 x x  1dx
0

Câu 12. Tính các tích phân sau
1

1)x 2  1dx

0

ln 3

1

2)

e

dx
 ex

x
715)

dx

3

x 9

1  e2 x

x

17)

x 6  x5  x 4  2
 x6  1 dx

18)

1  x2
1 1  x 4 dx

19)

x2  1
1 x 4  1 dx

20)21)

 1  sin

x4
 1  x2 dx
1  x 2 dx9  x 2 dx

x 2  3dx

1

x 2 dx
0 9  x 2
x 2 dx
0 4  x 2
2
2

10)

1  x2

0

11)
12)

x3

22)2

2

  1  x

2

0

1
2

x2cos x

1

1

9)

(a  0)

2

1
2

3

8)

2

2

3

7)

dx
 a2

16)
dx

1

6)

4  x2
dx
x2

1  e 

0

5)

ex  1

0

x 2

1

dx


2

4

4)

14)

2x

0

3)

a 2  x 2 dx

23)

dx

 1

  x

2

x


 e x dx
2
2

1
dx
 x5

1

24)


0

1  x dx
2

7

dx

dx
x2  4


 dx
1  x2 
3


1
2

25)1 x  x
2

1  x2

0

dx1 x
dx
1 x

128)

5

26)

x2 1
 x 4  3x 2  1 dx.

27)

4

x 2  9dx

0

3

Câu 13. Tính các tích phân sau
2

2

1)

 | x  1| dx

9)

2

| x

2

1

 1| dx

10)

3dx
x  x 1

2

dx
x 1  x 1

0

2

3)

x

2

 x dx

11)

0
3

4)

I   x  3x  2 dx .

2

12)

  x2  x2

1

3

13)


J   1  cos 2 x dx .
07)x
dx
x 1

1
1

3

6)1
2

0

5)

1  sin xdx

0

3

2)14)

x30x

x 1
21

 dx
2x  1  2x 1 

  tgx 

1  cos 2xdx

08)

 cos x

sin xdx

0
1

15)

1

5
3
 x 1  x  dx
6

16)

0

 x 1  x 

19

0

Câu 14. Tính các tích phân sau
1)

 cos 3xdx

4
3

4)

 4x

2 10  sin  x  dx
2

2)

3

5)

2

e

dx
x
sin
2

3)
cos x

.sin xdx

 sin
0

0

8

2

dx

3x dx

dx


0

sin 3 x
0 cos2 x

3

21)

sin 3 x
0 cos4 xdx

22)2

6)

7)

4

2
 cos 4x dx

20)

3

3
 sin x dx
0


2

8)

 sin

5

x dx

0

2

2

9)

 cos

5

23)

x dx

2

24)

2

 sin

2

x cos3 xdx

0

cos3 x
0 cos x  1 dx
2

25)

2
 cos x cos 4 xdx
0 sin x sin 2 x cos5xdx

2

12)
13)

sin 3x sin 4 x
 tgx  cot g 2 x dx

26)


2

27)

 cos 2 x  sin

x  cos x  dx

2

4


228)

3

 cos


6

29)
3

30)

  cos

3

x  sin 3 x  dx

2

4

x  cos

4

sin

6

x  cos x  dx
6

31)

19)


0


2

sin x cos3 x
0 1  cos2 x dx


0

 sin

cos x dx
1  2sin x2

18)


0

x cos3xdx17)

2 cos x

 3  2sin x dx
0

dx
 2 2
 sin x.cos x
6

16)

sin x

 1  3cos xdx
0

4

0

15)

cos x

 1  sin x dx
014)

cos x

 1  cos x dx
0

2

11)

dx

 1  cos x
0

0

10)

sin   x 
dx (  const )
cos 2 x

cos xdx
1  cos 2 x 1  sin x  .cos x.dx
3

2

32)

0

0

9

dx

 1  sin 2 x


33)

2

2

sin 3x
0 cos x  1 dx

38)4

35)

sin 3 x
0 cos2 x dx

39)1  cos 2xdx

0dx
 sin 2 x  2sin x

3

40)


cos x  sin x
dx
3  sin 2 x

4

2

36)

1  sin 2 x  cos 2 x
dx
sin x  cos x

634)
sin 2 x dx
0 (1  cos2 )2

2

37)

cos 2 x

 cos x  sin x dx
0

Câu 15. Tính các tích phân sau
1  sin x
 sin 2 x dx

1)

8)

6

4

 sin

3tg 2 x  2
 sin 2 x dx

3

3

2)

3  2 c otg 2 x
 cos2 x dx

3

3

4

2

x tgx dx

9)

0

6

4

3)

 tg x.dx

2 3

2

10)

0

4)

 cot g

5)

 tg

2

3

xdxxdx

11)

cos x  2sin x
0 4 cos x  3sin x dx

dx
0 cos4 x

12)

cos 2 xdx
 sin x  3 cos x

4


4

6)


4

7)

sin 3 x  sin x
cot gxdx
sin 3 x

1  tgx
dx
cos 2 x

4

Câu 16. Tính các tích phân sau

10


/ 2


2

sin x sin 2 x cos 5 x
dx
ex  1



1)ln 2

1

2)

3)

2 x3x
 9 x  4 x dx

cos x  sin x
4

0

2

x4
 1  2x dx
1

cos 4 x6)7)

0
/ 48)

dx
e 5
ln 1  tgx  dx

0

sin 6 x  cos6 x
dx

6x  1
 / 4
/ 25)

3

dx

x

/ 4

4)

4

/ 2

I

9)x 2 sin x

 / 2

1 2

x

dx

sin xdx
sin x  cos x

Câu 17. Tính các tích phân sau
4

1)3

x 2  6 x  9 dx

4)

2

3

3

2)2

| x2-4 | dx

5)

4

3
4

3)

  x  2  x  2  dxx

2

 x dx

0

cos 2 x  1 dx


4

 y  x 2  2 x (1)

(2 )
Câu 18. Tính diện tích S hình phẳng (H) giới hạn bỡi  y  x  2
x  0
(3)

y  4 x  3.2 x
Câu 19. Tính diện tích S hình phẳng giới hạn bỡi : 
y  2  0

(4)
(5)

Câu 20. Cho miÒn (A) giíi h¹n bëi ®å thÞ hµm sè (P) y=-x2-1, tiÕp tuyÕn (d) víi (P) t¹i ®iÓm M(1;y0) thuéc (P) vµ trôc tung:
1) TÝnh diÖn tÝch cña miÒn (A).
2) TÝnh thÓ tÝch khèi trßn xoay sinh ra khi quay (A) quanh trôc Ox, trôc Oy
Câu 21. MiÒn (B) giíi h¹n bëi ®å thÞ (C) cña hµm sè y 

x 1
vµ hai trôc täa ®é.
x 1

1) TÝnh diÖn tÝch cña miÒn (B).
2) TÝnh thÓ tÝch khèi trßn xoay sinh ra khi quay (B) quanh trôc Ox, trôc Oy
11


Cõu 22. Miền (D) giới hạn bởi đồ thị (C) của hàm số y

x 1
và hai tiệm cận của (C) và hai
x 1

đ-ờng thẳng x=3, x=-3.
1) Tính diện tích của miền (D).
2) Tính thể tích vật thể sinh ra khi quay (D) quanh trục Ox, trục Oy
Cõu 23. Miền (E) giới hạn bởi

y=ex ; y=lnx , x=1 , x=e .

1) Tính diện tích của miền (E).
2) Tính thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay (E) quanh trục Ox.

thi ca mt s trng H
b

1)

x ln

2xdx

4)

1ln 2

2

x cos xdx

5)

2

e2x

dx
e 1
x

dx3)0

0

2/ 3 x

6)

sin xdx

0

/ 2

2)

cos x

x2 1

Cho hàm số: f(x) sin x.sin2x.cos5x
a) Tìm họ nguyên hàm của g(x).
b) Tính tích phân: I


2

f(x)
dx
x
e

120

/ 48)

0
1

9)

/3

x2 1
dx
x 1

1

7)

/3

cos x 2sin x
dx
4cos x 3sin x

12)

dx
sin x sin(x / 6)
/62

3dx

13)ln(x 1)
x2

1

0

10)

tg 2 x cot g 2 x 2dx

/6

1 x3

111)

3

dx

x 4 4x 2 3

14)

00

12

dx

x 5. 1 x 2 dx


15)

1/ 9 0

/ 2

x3x

5


sin 2 (2x  1)

x  cos x / 2 4  sin
 219)

0

sin x cos3 x
1  cos x
2 / 4 cos

0x
2

27)

dx

2

I

/ 228)

/30

cos 2 x cos 2 2xdx

29)

/ 2

x2

30)

sin x cos 2xdx

38)

x  sin x
cos 2 x

dx

1

5

34)

40)dx

dx

x

sin 4x
dx
sin 6 x  cos6 x
5

e

41)(1  x 3 )6 dx
ln x

2
1/ 2 (1  x)

/ 442)

dx

cos 2 x cos 4xdx

0
1

4sin x
(sin x  cos x)

3

43)

dx

 (1  x  x

2 2

) dx

0

1
2

dx

0

1  xdx

/ 2

/ 4

x 2  2x  9

0

 x 2 (1  x)
0

x  3x  1031)

dxx 2  2x  9

/ 4

1

39)

x  2x 2  10x  1

0

0

4

cos2x

1 2
2

I   ln(x  1  x 2 )  dx


2
1

dx

1  sin xdx

0

2

37)

x 1
2

1 3

0

33)

x

 sin x  cosx  2 3

0

0

J

dx

0

 x sin x cos xdx

24)

6

x325)

0

23)

sin 2 x

/ 422)

5cosx  4sin x
dx
(cosx  sin x)3

/3

17)

dx

/ 2
01

x x 116)

x

x2  1
2

/2

1 
 dx
5
4x  1 

dx

2

20)

21)

24

44)

sin x cos xdx

 x(1  x)

0

0

13

19

dx


/2

cos6 x
 sin 4 x dx
/ 4

45)

/ 246)

3sin x  4cos x
2

0

2

1

dx

55)x  2x  xdx
3

2

56)

 x lg


0

1/ 2

sin x.cosx
dx
sin 2x  cos2x

/ 2

sin x cos xa 2 cos2 x  b2 sin 2 x

057)

2/20

dx ; a,b  0 58)

/ 2cos x ln(x  1  x 2 )dx

 / 2

/ 459)

x2
1  x2

0

51)

1

60)

x(2cos 2 x  1)dx

/ 4

54)0
1

63)

4sin 3 x
1  cos 4 x

/ 262)

4sin 3 x
dx
1  cos x

/3

dx

sin 3 x  sin x
sin 3 x

cot gxdx

dx
2  cos 2 x
1/ 3

dx

11  x 
/ 2

64)0

0

0

xdx

/ 4

 x 4  x 2  1 dxxdx

0

x

/ 2

2

 (x  1)2

61)

1

53)

 xtg

0

dx

0

52)

xdx

dx
1  cos x

1

50)

2

1

/ 4

49)

(1  x 2 )3 dx

0

0

48)10

3

47)

3sin x  4cos x65)

1  x2

0

cos x ln(1  cos x)dx
b

0

66)


0

14

dx
(2x 2  1) x 2  1

a  x2

a  x 
2

2

dx


a

67)

2
2
2
 x x  a dx,a  0

68)

0

0

2

69)

1

2
 (x ln x) dx

73)

171)

1  sin 2x
2

1

74)

75)

dx01  x

 ln(1  x)dx
1

x 4  sin x

1

x2  1/ 2

3dx76)

3

0
1

1

2
 x .sin xdx

79)

x

3

dx

dx
2  sin x  cos x
1  x 2 dx

0

0

a

78)

e dx

1

cos x

0

77)

2 2x

2

3

ln 2  ln 2 x
dx

x
1
/ 4

72)

 (1  x)

0

e

70)

x sin xdx

 2  cos2 x

x

a 2  x 2 dx

2

(a  0)

0
/ 280)

(sin10 x  sin10 x  cos 4 x sin 4 x)dx

0
2

81)1 x

282)

/ 2

xdx
2

 x sin

383)

0

dx
sin x  cos x

xdx

0

2

1

84)

dx
1 x
0

1

85)86)1

1

88)

x2  1
ln x
x27

(x 2  x)dx

0
2

87)

dx
2  x 1
2

x
x 2
 (e sin x  e x )dx

1
3

dx

89)

 t 2  2t  1 dt

0

15

t3


2

90)

91)

92)


1

2 x dx

2
/2

1  3ln x.ln x
dx
x

e

 ln  x
3

x
 1  x  1 dx
193)

0
/2

94)


0

sin 2x  sin x
dx
1  3cosx
sin 2x.cosx
dx
1  cosx

1

95)

 x  2 e

2x

dx

0

x5  2x3

3

96)x 1
2

0

x4

2

97)x5  1

0

/ 298)

0
1

99)/8
2

106)

(x  3)3

1

/ 2

xdx

 (x  1)3

107)

a

x 1

 x 4  1 dx

108)

e

2a
2x

2

sin xdx

109)

/ 20
2

104)

a

0

103)dx

dx
sin 2 x cos 2 x

dx
x 1  x 1
4sin 3 xdx
1  cos x
x 2  a 2 dx

0

0

102)0

1 2

1

0

101)105)

(3x  1)dx

0

100)

3 / 8

sin x  cos x  1
dx
sin x  2cos x  3

dx

cos xdx
2  cos 2x
1  sin xdx

0

Một số đề thi ĐH dự bị
16

x 2  a 2 dx ,(a>0)


3

110)


1

/ 4

dx
x  x3

0

ln 8

111)e  1.e dx
x

124)

2x

ln 3

ln5

e2x

ln 2

e 1x

1

2

112)123)

1  2sin 2 x
dx
1  sin 2x125)

x.sin xdx

dx

2

3 x
 x e dx
0

0

x2  1
 x ln xdx
1
e

1

113)

126)

 x 1  xdx
0

e

114)

127)

2

ln x
dx
ln x  1

x
1

/2

 (2x  1)cos

2

ee

0

 xe

x

0

118)

2x

129)

/ 4

13

6

131)132)

1  cos x.sin x.cos xdx
5121)

0

dx

x

cos2 x  4sin 2 x
dx

 2x  1 

4x  1

2

134)

  x  2  ln xdx
1

xdx
1  cos2x

1

122)

sin 2x2

x x 4

/ 4

ln xdx

6

2

5

2

/2

133)120)

x
1

0
2 3

3cosx dx

e

 x  1 dx
3

sin x

0

dx

3

 tgx  e

0

/2

130)

x

1

119)

x4  x2  1
 x2  4 dx
0
2

x3
 x2  1 dx
0
ln 2

sin 2 xtgxdx

0

xdx

1

117)128)

0

116)

 3 x  1dx
0

/2

115)

x2

7

3

ln5

135)

1  x 2 dx

dx
dx
x
e

2e

3
ln310

136)

0

dx
x 1

 x2
5

17

x

dxTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×