Tải bản đầy đủ

một bài vật lí về công thức mặt phẳng nghiêng

Đưa 1 vật có m = 80kg lên cao 6m
a. Nếu kéo vật theo phương thẳng đứng thì lực kéo ít nhất = bao nhiêu
b. Nếu tăng chiều dài 9m thì lực kéo vật trên mặt phẳng nghiêng = bao nhiêu
c. Nếu tăng chiều dài mặt phẳng nghiêng lên 3m thì lực kéo vật trên mặt
phẳng nghiêng tăng hay giảm? Tại sao?Tính lực kéo vật trên mặt phẳng
nghiêng đó.
Bài giải :
a)Trọng lượng của vật đó là : P = 10m = 10. 80 = 800(N)
Nếu kéo vật theo phương thẳng đứng thì lực kéo ít nhất bằng 800N
b)Nếu tăng chiều dài 9m thì lực kéo vật trên mặt phẳng nghiêng nhỏ hơn
800N
c) Nếu tăng chiều dài mặt phẳng nghiêng lên 3m thì lực kéo vật trên mặt
phẳng nghiêng giảm. Tại khi tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng thì mặt
phẳng sẽ nghiêng ít nên lực kéo vật lên sẽ nhỏ hơn lúc đầu dẫn đến lực kéo
vật lên giảm.
Chú ý : Nếu muốn tính lực kéo vật trên mặt phẳng nghiêng thì ta tính theo
công thức sau : FP=hlFP=hl
h là chiều cao của mặt phẳng nghiêng
l là chiều dài --------------------------------
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×