Tải bản đầy đủ

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 12 năm 2016 - 2017

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 12 năm 2016 - 2017
Bài 1: Sắp xếp

Trả lời: ... < ... <... <... <... <... <... <... <... <... <... <... <... <... <... <... <... <... <... <...
Bài 2: Mười hai con giáp

Câu 1: Phương trình
A. 2/5

B. 12/5

có nghiệm là:
C. -(12/5)

D. -(2/5)

Câu 2: Cho hàm số y = f(x) = -2x + 1. Với f(x) = -3, thì x nhận giá trị nào sau đây
A. 1


B. -2

C. 2

D. 3

Câu 3: Tính
A. 0,045
Câu 4: Cho
Trả lời: x = ...

B. 0,675

C. 0,0225

D. 0,225
Tìm x > 1 sao cho P = - 4.


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

A.

B.

C. 2

D. -2

Câu 5: Căn bậc hai số học của 20 là
A. √20

B. 2√10

C. -2√10

Câu 6: Cho

D. -√20
Tìm x > 1 sao cho P = - 4.


Trả lời: x = ...
A. 1

B. 2

C. 4

D. 3

Câu 7: Tính: 4. √(-0,5)2
A. -20

B. 2

C. 20

D. -2

Câu 8: Tập hợp tất cả các giá trị của x để biểu thức
A. {0; 4; 9}

B. {0, -4; -9}

C. {4; 9}

B. 5 - 3√2

C. 5 -√2

đạt giá trị nguyên là:
D. 0; 4; 9

Câu 9: Tính
A. 3 - 4√2

D. 2√2 + 1

Câu 10: Cho đường thẳng d: y = -x + 1 và điểm M (0; 1). Khoảng cách từ M tới đường
thẳng d là ...
A. 0

B. 1

C. √2

D. 2

Bài 3: Đừng để điểm rơi
Câu 1: Căn bậc hai số học của 144 là

Câu 2: Tính:
Câu 3: Tính sin15° - cos 75°
Câu 4: Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 12cm, tanB = 3/4. Vậy AC = ...cm

Câu 5: Giá trị của x thỏa mãn


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Câu 6: Tính
Câu 7: Tính: (sinα + cosα)2 + (sinα - cosα)2 = ...

Câu 8: Tính
Câu 9: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

Trả lời: Giá trị nhỏ nhất của A là ...


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 12 năm 2016 - 2017
Bài 1
Trả lời: 10 < 4 < 9 < 7 < 1 < 8 < 3 < 6 < 5 < 2; (10) < (4) < (9) < (7) < (1) < (8) < (3) < (6)
< (5) < (2)
Bài 2
Câu 1: B

Câu 6: C

Câu 2: C

Câu 7: B

Câu 3: D

Câu 8: A

Câu 4: A

Câu 9: D

Câu 5: A

Câu 10: A

Câu 1: 12

Câu 6: 1

Câu 2: 1

Câu 7: 2

Câu 3: 0

Câu 8: 4

Câu 4: 9

Câu 9: 2

Bài 3

Câu 5: 64Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×