Tải bản đầy đủ

Những điều cơ bản nhất về luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam

IPR Brief
Subject matter

Rights

Infringement

Exception

Term of
protection

Copyright

Art.14

Art.19 (moral)
Art.20 ($)

Art.28


Art.25

Art.27 (50y)

Trademark

Art.72
(sign+distinctive
)

Art.123.1
(use+prevent)
Art.124.5 (use)

Art.129.1

Art.125.2.b
(exhaustion)

Art.93.6 (10y)

Tradename

Art.76 (sign)

Art.123.1
Art.124.6 (use)

Art.129.2

Art.125.2.h

GI

Art.4.22 (Geo
sign)
Art.79
(origin+quality)

Art.88 (state)

Art.123.2 (permit
and prevent)
Art.124.7 (use)

Art.129.3

Art.125.2.g

Patent

Art.4.12
(prdct+prcs
invtn)
Art.58.1
(Novelty/Inventi
ve/Indstrl)
Art.60,61,62)

Art.123.1
Art.124.1 (use)

Art.126

Art.125.2.a, b, Art.93.2 (20y)
c, d –Art.134
(prior use),
đ-Art.145,146
(compulsory
licensing)

Art.93.7
(indefinite)


IPR Brief
Subject matter

Rights

Infringement

Exception

Term of
protection

Industrial
Design

Art.4.13
Art.63 = Patent
(Art.65,66,67)

Art.123.1
Art.124.2 (use)

Art.126

Art.125.2

Art.93.3 (5y)

Integrated
Circuit

Art.4.15
Art.68
(Originality +
commercial
novel)
+ Art.70, 71

Art.123.1
Art.124.3 (use)

Art.126

Art.125.2.e

Art.93.5 (10y)

Trade secret

Art.4.23
Art.84

Art.6.3.c
Art.123.1
Art.124.4 (use)

Art.127

Art.125.3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×