Tải bản đầy đủ

12 đề kiểm tra 15 phút ngữ văn 10 kì 2

Trường THPT Yên Định 2
Họ và tên:............................................................

BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT SỐ 1- HỌC KÌ 2

Lớp:....................................................................

MÔN: Ngữ Văn khối 10
Thời gian: 15 phút
Ngày kiểm tra:....................................

Điểm

Lời nhận xét của giáo viên

Đề bài: Đề A
Trình bày hoàn cảnh ra đời và giá trị nội dung tư tưởng của tác phẩm “ Đại cáo bình Ngô” ( Nguyễn Trãi).
Bài làm
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Trường THPT Yên Định 2


Họ và tên:............................................................

BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT SỐ 1- HỌC KÌ 2

Lớp:....................................................................

MÔN: Ngữ Văn khối 10
Thời gian: 15 phút
Ngày kiểm tra:....................................

ĐiểmLời nhận xét của giáo viên

Đề bài: Đề B
Tư tưởng nhân nghĩa và chân lí độc lập dân tộc của Đại Việt được thể hiện như thế nào trong phần I tác phẩm:
“Đại cáo bình Ngô” ( Nguyễn Trãi).
Bài làm
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Trường THPT Yên Định 2
Họ và tên:............................................................

BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT SỐ 1- HỌC KÌ 2


Lớp:....................................................................

MÔN: Ngữ Văn khối 10
Thời gian: 15 phút
Ngày kiểm tra:....................................

Điểm

Lời nhận xét của giáo viên

Đề bài: Đề C
Trong phần II của tác phẩm “ Đại cáo bình Ngô”, Nguyễn Trãi đã tố cáo, lên án tội ác của giặc Minh như thế nào?
Bài làm
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Trường THPT Yên Định 2
Họ và tên:............................................................

BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT SỐ 1- HỌC KÌ 2

Lớp:....................................................................

MÔN: Ngữ Văn khối 10


Thời gian: 15 phút
Ngày kiểm tra:....................................
Điểm

Lời nhận xét của giáo viên

Đề bài: Đề D
Anh ( Chị) hiểu như thế nào về nội dung, tư tưởng của hai câu sau:
“Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo.”
Trích “ Đại cáo bình Ngô”- Nguyễn Trãi
Bài làm
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Trường THPT Yên Định 2
Họ và tên:............................................................

BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT SỐ 2- HỌC KÌ 2

Lớp:....................................................................

MÔN: Ngữ Văn khối 10
Thời gian: 15 phút


Ngày kiểm tra:....................................
Điểm

Lời nhận xét của giáo viên

Đề bài: Đề A
Tính cách của nhân vật Trương Phi trong đoạn trích: “Hồi trống Cổ Thành” ( Trích hồi 28: “ Tam quốc diễn nghĩa”La Quán Trung ).
Bài làm
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Trường THPT Yên Định 2
Họ và tên:............................................................

BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT SỐ 2- HỌC KÌ 2

Lớp:....................................................................

MÔN: Ngữ Văn khối 10
Thời gian: 15 phút
Ngày kiểm tra:....................................


Điểm

Lời nhận xét của giáo viên

Đề bài: Đề B
Tính cách của nhân vật Quan Công trong đoạn trích: “Hồi trống Cổ Thành” ( Trích hồi 28: “ Tam quốc diễn nghĩa”La Quán Trung ).
Bài làm
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Trường THPT Yên Định 2
Họ và tên:............................................................

BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT SỐ 2- HỌC KÌ 2

Lớp:....................................................................

MÔN: Ngữ Văn khối 10
Thời gian: 15 phút
Ngày kiểm tra:....................................


Điểm

Lời nhận xét của giáo viên

Đề bài: Đề A
Ý nghĩa nhan đề “Hồi trống Cổ Thành” ( Trích hồi 28: “ Tam quốc diễn nghĩa”- La Quán Trung ).
Bài làm
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

Trường THPT Yên Định 2
Họ và tên:............................................................

BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT SỐ 2- HỌC KÌ 2

Lớp:....................................................................

MÔN: Ngữ Văn khối 10
Thời gian: 15 phút
Ngày kiểm tra:....................................


Điểm

Lời nhận xét của giáo viên

Đề bài: Đề D
Nêu ngắn gọn những hiểu biết của Anh ( chị ) về thể loại truyền kì và tập truyện: “ Truyền kì mạn lục” của Nguyễn
Dữ.
Bài làm
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Trường THPT Yên Định 2
Họ và tên:............................................................

BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT SỐ 3- HỌC KÌ 2

Lớp:....................................................................

MÔN: Ngữ Văn khối 10
Thời gian: 15 phút
Ngày kiểm tra:....................................

Điểm

Lời nhận xét của giáo viên


Đề bài: Đề A
Theo anh( chị ) những yếu tố nào kết tinh nên thiên tài Nguyễn Du?
Bài làm
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Trường THPT Yên Định 2
Họ và tên:............................................................

BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT SỐ 3- HỌC KÌ 2

Lớp:....................................................................

MÔN: Ngữ Văn khối 10
Thời gian: 15 phút
Ngày kiểm tra:....................................

Điểm

Lời nhận xét của giáo viên


Đề bài: Đề B
Cảm nhận của anh ( chị ) về tâm trạng của Thúy Kiều trong đoạn thơ sau:
“ Cậy em, em có chịu lời
Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa
Giữa đường đứt gánh tương tư
Keo loan chắp mối tơ thừa mặc em”
(Trích “Trao duyên”- Truyện Kiều, Nguyễn Du)
Bài làm
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Trường THPT Yên Định 2
Họ và tên:............................................................

BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT SỐ 3- HỌC KÌ 2

Lớp:....................................................................

MÔN: Ngữ Văn khối 10
Thời gian: 15 phút
Ngày kiểm tra:....................................

Điểm

Lời nhận xét của giáo viên


Đề bài: Đề C
Cảm nhận của anh ( chị ) về tâm trạng của Thúy Kiều trong đoạn thơ sau:
“ Chiếc vành với bức tờ mây
Duyên này thì giữ, vật này của chung
Dù em nên vợ, nên chồng
Xót người mệnh bạc ắt lòng chẳng quên
Mất người còn chút của tin
Phiếm đàn với mảnh hương nguyền ngày xưa”
(Trích “ Trao duyên”- Truyện Kiều, Nguyễn Du)
Bài làm
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Trường THPT Yên Định 2
Họ và tên:............................................................

BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT SỐ 3- HỌC KÌ 2

Lớp:....................................................................

MÔN: Ngữ Văn khối 10
Thời gian: 15 phút
Ngày kiểm tra:....................................

Điểm

Lời nhận xét của giáo viên


Đề bài: Đề D
Anh ( chị) hiểu về nhân vật Từ Hải như thế nào qua đoạn thơ sau:
“ Nửa năm hương lửa đương nồng
Trượng phu thoắt đã động lòng bốn phương
Trông vời trời bể mênh mang
Thanh gươm, yên ngựa lên đường thẳng rong”.
( Trích: “ Chí khí anh hùng”- Truyện Kiều, Nguyễn Du).
Bài làm
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×