Tải bản đầy đủ

Trong libreoffice writer

Trong LibreOffice Writer, để dán dữ liệu từ bộ nhớ tạm (Clipboard) vào vị trí con trỏ nháy, ta nhấn tổ
hợp phím nào sau đây?
Select one:
a. Shift + V
b. Ctrl + Alt + V
c. Alt + V
d. Ctrl + V

Phản hồi
The correct answer is: Ctrl + V
Câu hỏi 2
Sai
Đạt điểm 0,00 trên 1,00
Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi
Biết số ngày gửi ngân hàng là 250 ngày. Trong LibreOffice Calc, lập công thức tính số tháng gửi
(tháng tính 30 ngày):
Select one:
a. =MOD(250/30)
b. =MOD(250;30)


c. =INT(250/30)
d. =INT(250;30)

Phản hồi


The correct answer is: =INT(250/30)
Câu hỏi 3
Sai
Đạt điểm 0,00 trên 1,00
Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi
Trong LibreOffice Writer, thực hiện chèn hình từ máy quét như thế nào là đúng?
Select one:
a. Không chèn hình được từ máy quét.
b. Vào menu Chèn\Hình ảnh\Quét, chọn kiểu ảnh muốn quét vào
c. Vào menu Chèn\Hình ảnh\Quét\Yêu cầu, chọn kiểu ảnh muốn quét vào
d. Vào menu Chèn\Đối tượng\Quét\Tập tin, chọn kiểu ảnh muốn quét vào

Phản hồi
The correct answer is: Vào menu Chèn\Hình ảnh\Quét\Yêu cầu, chọn kiểu ảnh muốn quét vào
Câu hỏi 4
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00
Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi
Trong LibreOffice Calc, để chọn nhiều trang tính không liên tiếp nhau, ta dùng thêm phím:
Select one:
a. Alt


b. Ctrl

c. Shift
d. Tab

Phản hồi

The correct answer is: Ctrl
Câu hỏi 5
Sai
Đạt điểm 0,00 trên 1,00
Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi
Trong LibreOffice Writer, muốn lưu văn bản hiện hành thành tập tin khác, ta nhấn tổ hợp phím nào
sau đây?
Select one:
a. Ctrl + Shift + S
b. Ctrl + S

c. Alt + S
d. Alt + Shift + S

Phản hồi
The correct answer is: Ctrl + Shift + S
Câu hỏi 6
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00


Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi
Trong LibreOffice Calc, khái niệm “Lọc dữ liệu” được hiểu là?
Select one:
a. Lọc ra những mẫu tin thỏa mãn điều kiện nhất định từ cơ sở dữ liệu ban đầu

b. Lọc ra những dữ liệu cần thiết
c. Lọc ra những mẫu tin cần thiết
d. Trích lọc ra những mẫu tin từ cơ sở dữ liệu

Phản hồi
The correct answer is: Lọc ra những mẫu tin thỏa mãn điều kiện nhất định từ cơ sở dữ liệu ban đầu
Câu hỏi 7
Sai
Đạt điểm 0,00 trên 1,00
Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi
Trong LibreOffice Writer, để mở hộp thoại phông chữ ta thực hiện thao tác nào sau đây?
Select one:
a. Vào menu Định dạng\ Ký tự
b. Vào menu Xem\ Ký tự


c. Vào menu Công cụ\ Ký tự

d. Vào menu Sửa\ Ký tự

Phản hồi
The correct answer is: Vào menu Định dạng\ Ký tự
Câu hỏi 8
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00
Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi
Trong LibreOffice Calc, để lọc dữ liệu tự động ta thực hiện thao tác nào sau đây?
Select one:
a. Vào trình đơn Sắp xếp\Tự động lọc
b. Nhấn vào nút Tự động lọc trên thanh công cụ
c. Vào trình đơn Lọc\Tự động lọc
d. Vào trình đơn Dữ liệu lọc\Lọc\Tự động lọc

Phản hồi
The correct answer is: Vào trình đơn Dữ liệu lọc\Lọc\Tự động lọc
Câu hỏi 9
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00


Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi
Trong Ubuntu, để thay đổi hình nền, ta thực hiện:
Select one:
a. Nhấn vào biểu tượng “Thiết lập hệ thống” trên thanh Launcher, chọn mục “Màn hình”.
b. Nhấn vào biểu tượng “Thiết lập hệ thống” trên thanh Launcher, chọn mục “Thiết bị hiển thị”
c. Nhấn phải chuột lên màn hình nền, chọn mục “Đổi ảnh nền màn hình”.

d. Nhấn vào biểu tượng 2 máy tính ở thanh ngang bên trên, chọn mục “Đổi ảnh nền màn hình”.

Phản hồi
The correct answer is: Nhấn phải chuột lên màn hình nền, chọn mục “Đổi ảnh nền màn hình”.
Câu hỏi 10
Sai
Đạt điểm 0,00 trên 1,00
Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi
Trong LibreOffice Writer, để mở hộp thoại Tìm & Thay thế ta nhấn tổ hợp phím nào sau đây?
Select one:
a. Ctrl + Shift + F

b. Ctrl + Alt + F


c. Alt + F
d. Ctrl + F

Phản hồi
The correct answer is: Ctrl + Alt + F
Câu hỏi 11
Sai
Đạt điểm 0,00 trên 1,00
Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi
Trong cửa sổ chương trình quản lý tập tin của Ubuntu, để dán một tập tin/thư mục từ bộ nhớ, ta
thực hiện:
Select one:
a. Vào menu Định dạng\Dán
b. Vào menu Chỉnh sửa\Dán
c. Vào menu Tập tin\Dán

d. Vào menu Trình bày\Dán

Phản hồi
The correct answer is: Vào menu Chỉnh sửa\Dán
Câu hỏi 12
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00


Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi
Trong LibreOffice Calc, cho biết công dụng của hàm LEN?
Select one:
a. Chuyển đỗi một chuỗi bất kỳ thành chữ in hoa.
b. Trả về là lấy n kí tự bên trái của một chuỗi.
c. Trả về là lấy n kí tự bên phải của một chuỗi.
d. Trả về độ dài của một chuỗi

Phản hồi
The correct answer is: Trả về độ dài của một chuỗi
Câu hỏi 13
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00
Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi
Trong LibreOffice Calc, để thực thi một công thức thì trước công thức đó ta sử dụng dấu nào sau
đây:
Select one:
a. +
b. <


c. >
d. =

Phản hồi
The correct answer is: =
Câu hỏi 14
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00
Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi
Trong LibreOffice Writer, khi trộn thư để in nội dung thư mời ta thực hiện?
Select one:
a. Vào menu Xem\In
b. Không in được
c. Vào menu Xem\Tập tin\In
d. Vào menu Tập tin\In

Phản hồi
The correct answer is: Vào menu Tập tin\In
Câu hỏi 15
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00


Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi
Trong LibreOffice Calc, cho bảng tính theo dõi thuê khách sạn gồm có cột Ngày thuê phòng (ô B3),
cột Ngày trả phòng (ô C3). Để tính cột Số ngày lẻ khách ở, chúng ta dùng công thức nào sau đây
đúng?
Select one:
a. =MOD((C3-B3);7)

b. =INT((C3-B3)/7)
c. =INT(C3-B3)/7
d. =MOD(C3-B3)/7

Phản hồi
The correct answer is: =MOD((C3-B3);7)
Câu hỏi 16
Sai
Đạt điểm 0,00 trên 1,00
Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi
Trong LibreOffice Writer, để chèn tổng số trang, thao tác nào sau đây là đúng?
Select one:
a. Writer không cho phép chèn tổng số trang.


b. Vào menu Chèn\Trường\Tổng số trang
c. Vào menu Chèn\Trường\Đếm trang
d. Vào menu Chèn\Tổng số trang

Phản hồi
The correct answer is: Vào menu Chèn\Trường\Đếm trang
Câu hỏi 17
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00
Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi
Tổ hợp phím nóng dùng để mở 1 tập tin LibreOffice Calc đã lưu là:
Select one:
a. Ctrl + M
b. Ctrl + O

c. Ctrl + S
d. Ctrl + N

Phản hồi
The correct answer is: Ctrl + O
Câu hỏi 18
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00


Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi
Trong LibreOffice Writer, để định dạng kiểu chấm điểm và đánh số ta thực hiện thao tác nào sau
đây?
Select one:
a. Vào menu Định dạng\Kiểu dáng và định dạng
b. Vào menu Định dạng\Đoạn văn, chọn Chấm điểm và đánh số.
c. Vào menu Định dạng\Chấm điểm và đánh số

d. Vào menu Định dạng\Trang.

Phản hồi
The correct answer is: Vào menu Định dạng\Chấm điểm và đánh số
Câu hỏi 19
Sai
Đạt điểm 0,00 trên 1,00
Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi
Trong LibreOffice Writer, để in nhãn thư, ta thực hiện như thế nào là đúng?
Select one:
a. Vào menu Chèn\Mới\Nhãn…
b. Vào menu Chèn\Nhãn…


c. Vào menu Tập Tin\Nhãn…
d. Vào menu Tập Tin\Mới\Nhãn…

Phản hồi
The correct answer is: Vào menu Tập Tin\Mới\Nhãn…
Câu hỏi 20
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00
Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi
Trong LibreOffice Writer, để mở tập tin có sẳn trên máy tính ta thực hiện thao tác nào sau đây?
Select one:
a. Vào menu Xem\ Mở
b. Vào menu Xem\ Mới\ Mở
c. Vào menu Tập tin\ Mở

d. Vào menu Tập tin\ Mới\ Mở

Phản hồi
The correct answer is: Vào menu Tập tin\ Mở
Câu hỏi 21
Sai
Đạt điểm 0,00 trên 1,00
Đặt cờ


Đoạn văn câu hỏi
Trong LibreOffice Calc, để tạo một đồ thị mới sau khi đã chọn vùng dữ liệu, ta thực hiện:
Select one:
a. Nhấp phải chuột vào đồ thị chọn kiểu Đồ thị
b. Vào trình đơn Vẽ \ Đồ thị

c. Vào trình đơn Chèn \ Đồ thị
d. Vào trình đơn Tạo \ Đồ thị

Phản hồi
The correct answer is: Vào trình đơn Chèn \ Đồ thị
Câu hỏi 22
Sai
Đạt điểm 0,00 trên 1,00
Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi
Trong LibreOffice Writer, để ẩn hay hiện thanh công cụ Định dạng ta thực hiện thao tác nào sau
đây?
Select one:
a. Vào menu Định dạng\ Thanh công cụ\ Định dạng

b. Vào menu Xem\ Thanh công cụ\ Định dạng
c. Vào menu Xem\ Định dạng
d. Vào menu Định dạng\ Định dạng

Phản hồi


The correct answer is: Vào menu Xem\ Thanh công cụ\ Định dạng
Câu hỏi 23
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00
Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi
Trong LibreOffice Calc, để dò tìm giá trị từ một bảng dữ liệu khác, giá trị ở bảng dữ liệu khác được
nhập trên từng cột. Vậy chúng ta có thể dùng hàm nào sau đây để dò tìm?
Select one:
a. MATCH
b. HLOOKUP
c. INDEX
d. VLOOKUP

Phản hồi
The correct answer is: VLOOKUP
Câu hỏi 24
Sai
Đạt điểm 0,00 trên 1,00
Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi
Trong cửa sổ chương trình quản lý tập tin của Ubuntu, bấm phím nào sau đây để hiển thị hoặc ẩn
thanh slidebar?
Select one:


a. F5
b. F8
c. F9
d. F12

Phản hồi
The correct answer is: F9
Câu hỏi 25
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00
Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi
Trong LibreOffice Calc, giả sử tại ô A2=23, A3=AB, A4=12AC, A5=22. Với kết quả là 45 thì cách tính
nào đúng sau đây.
Select one:
a. =COUNTIF(A2:A5)
b. =COUNT(A2:A5)
c. =SUM(A2:A5)

d. =SUMIF(A2:A5)

Phản hồi
The correct answer is: =SUM(A2:A5)
Câu hỏi 26
Đúng


Đạt điểm 1,00 trên 1,00
Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi
Hệ đếm thập phân sử dụng những ký tự nào sau đây để biểu diễn?
Select one:
a. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B
b. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C
c. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

d. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Phản hồi
The correct answer is: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Câu hỏi 27
Sai
Đạt điểm 0,00 trên 1,00
Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi
Tài khoản root trong Ubuntu được xem như là…
Select one:
a. Tài khoản của khách vãng lai.
b. Tài khoản có quyền không giới hạn


c. Tài khoản có quyền bị giới hạn.
d. Một tài khoản của một user thường.

Phản hồi
The correct answer is: Tài khoản có quyền không giới hạn
Câu hỏi 28
Sai
Đạt điểm 0,00 trên 1,00
Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi
Trong LibreOffice Calc, trước khi vào trình đơn chọn lọc cấp cao thì ta phải tạo gì?
Select one:
a. Vùng đích
b. Trang tính
c. Vùng tiêu chuẩn
d. Vùng dữ liệu

Phản hồi
The correct answer is: Vùng tiêu chuẩn
Câu hỏi 29
Sai
Đạt điểm 0,00 trên 1,00


Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi
Trong cửa sổ chương trình quản lý tập tin của Ubuntu, để đổi tên một tập tin/thư mục, ta thực hiện:
Select one:
a. Vào menu Tập tin\Đổi tên

b. Vào menu Định dạng\Đổi tên
c. Vào menu Trình bày\Đổi tên
d. Vào menu Chỉnh sửa\Đổi tên

Phản hồi
The correct answer is: Vào menu Chỉnh sửa\Đổi tên
Câu hỏi 30
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00
Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi
Trong LibreOffice Writer, khi soạn thảo văn bản ta nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + S là để làm gì?
Select one:
a. Đóng tập tin hiện hành.
b. Mở một tập tin đã có sẳn trên đĩa.


c. Lưu cập nhật văn bản.
d. Lưu văn bản hiện hành thành một tập tin khác.

Phản hồi
The correct answer is: Lưu văn bản hiện hành thành một tập tin khác.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×