Tải bản đầy đủ

trắc nghiệm toán 12 chương I hàm số

Tài liệu ôn thi TN THPT QG môn Toán 2017

Khánh Pen

TỔNG KẾT CHƯƠNG I: Hàm Số
Câu 1. Trong các hàm số sau, hàm số nào có cực đại, cực tiểu và
A.
.
C.
B.
.
D.

?
.
.

Câu 2. Cho hàm số
. Khẳng định nào sao đây đúng?
)
)

A. Hàm số đồng biến trên (
C. Hàm số nghịch biến trên (
)
B. Hàm số đồng biến trên (
D. Hàm số nghịch biến trên (
).
Câu 3. Gọi số
là tổng số các đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
. Tìm
.
A.
.
B.
.
C.
.
D.
Câu 4. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số
cos
cos (
) trên .
A.
.
B.
.
C.
.
D.
Câu 5. Cho đồ thị ( )
Khẳng định nào sao sau đây là đúng?
A. ồ thị ( ) có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang.
B. ồ thị ( ) có tiệm cận đứng.
C. ồ thị ( ) có tiệm cận ngang.
D. ồ thị ( ) không có tiệm cận.
(
)
Câu 6. Cho hàm số
, với là tham số thực. Hỏi hàm số không có ba điểm
cực trị nếu nhận giá trị nào trong các giá trị sau?
A.

.
B.
.
C.
.
D.
.
Câu 7. ồ thị hàm số sau thuộc hàm số nào?
A.
C.
B.
D.
2
1
-1

𝑜

0,5

Câu 8. Hàm số

đồng biến trên khoảng nào?
)
)
)
A. (
B. (
C. (
Câu 9. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số
trên đoạn
A.
.
B.
.
C.
Câu 10. Tìm giá trị cực tiểu
của hàm số
A.

.

Câu 11. ồ thị của hàm số
A. Không có.

B.


B. 1.

C.

.

có tất cả bao nhiêu tiệm cận ngang?
C. 2.

D. (

)

.
D.
D. 7.
D. 3.

Câu 12. Cho hàm số
. Khẳng định nào sao đây đúng?
)
A. Hàm số nghịch biến trên (
C. Hàm số nghịch biến trên (
)
B. Hàm số đồng biến trên (
D. Hàm số đồng biến trên (
Câu 13. Cho hàm số
. khẳng định nào sao đây đúng?
)
A. Hàm số đồng biến trên khoảng (
B. Hàm số nghịch biến trên .
)
C. Hàm số đông biến trên (
).
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (
Câu 14. Hàm số nào sao đây không có giá trị lớn nhất?
A.
C.
sin
sin

B.
D.


---Trang 1---

).
)


Tài liệu ôn thi TN THPT QG môn Toán 2017
Câu 15. Tìm phương trình tiệm cận ngang của đò thị hàm số
A.
B.
C.
Câu 16. Cho hàm số
Khẳng định nào sao đây sai?


Khánh Pen
D.

A. Hàm số đạt cực tiểu tại điểm
C. Hàm số có một cực trị là

B. Hàm số đạt cực đại tại điểm
D. Tập xác định của hàm số
Câu 17. Hàm số

Nghịch biếm trong khoảng nào sau đây?
)
)
)
A. (
B. (
C. (
D. (0;1).
Câu 18. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số
trên đoạn
A.
B.
C.
D.
Câu 19. Cho bảng bên. Hỏi bảng đó là bảng biến thiên của hàm số nào?
Trong các hàm số sau?
A.
B.
C.
D.
Câu 20. Hàm số
có tất cả bao nhiêu điểm cực trị?
A. 1.
B. không có cực trị.
C. 2.
Câu 21. Tìm để hàm số
đồng biến trên .
A.
B.
C.
Câu 22. ồ thị hàm số nào sao đây không có tâm đối xứng?
A.
C.
B.
D.
Câu 23. Hàm số
nghịch biến trên khoảng nào?
)
)
A.
B. (
C. (
Câu 24. Tìm tọa độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số
)
)
A. (
B. (
C. (

+

2
2
D. vô số cực trị
D.

.

D. (
)

D. (

(
)
Câu 25. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để hàm số
trị.
(
)
(
A.
C.
)
B.
(
) (
)
D.
Câu 26. Tìm để phương trình
có ba nghiệm phân biệt.
A.
.
B.
C.
Câu 27. Tìm để hàm số
A.
B.
ho c

(

Câu 28. Tìm TC của đồ thị hàm số ( )
A.
B.
Câu 29. Tìm để hàm số
A. {

B. không có

)

D.

.
C. không có tiệm cận
D.
cắt trục hoành tại điểm phân biệt.
C.

Câu 30. Tìm phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
A.
B.
C.

---Trang 2---

)
)
có đúng một cực

đồng biến trên
C.
D.
ho c


+

D.
.
D.


Tài liệu ôn thi TN THPT QG môn Toán 2017
CÂU
A
CÂU
A
CÂU
A

1
A
11
C
21
A

2
D
12
A
22
B

3
D
13
D
23
D

Khánh Pen
4
D
14
D
24
A

ÁP ÁN
5
A
15
D
25
A

---Trang 3---

6
D
16
A
26
B

7
A
17
D
27
A

8
D
18
D
28
B

9
D
19
A
29
A

10
B
20
B
30
CTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×