Tải bản đầy đủ

100 cau TN nguyen ham tich phan ung dungLTDH

CHUYấN TCH PHN.

ễN TP :NGUYấN HM- TCH PHN - NG DNG
100 CU TRC NGHIM V NGUYấN HM- TCH PHN - NG DNG

A . PH N NGUYấN HM
Cõu 1: Mt nguyờn hm ca hm s: y =

cos x
l:
5sin x 9

1
1
ln 5sin x 9
C. ln 5sin x 9
5
5
Cõu 2: Tớnh: P = x.e x dx A. P = x.e x + C
B. P = e x + C
C. P = x.e x e x + CA. ln 5sin x 9

Cõu 3: Tỡm
A. ln

ũx

B.

2

D. 5 ln 5sin x 9
D. P = x.e x + e x + C .

dx
l:
- 3x + 2

1
1
- ln
+C
x- 2
x- 1

B. ln

x- 2
+C
x- 1

C. ln

x- 1
+C
x- 2

D. ln( x - 2)( x - 1) + C


Cõu 4: Hm s no sau õy l mt nguyờn hm ca hm s f ( x) = x 2 + k vi k ạ 0?
x 2
k
1 2
x
x + k + ln x + x 2 + k
x + k + ln x + x 2 + k
A. f ( x ) =
B. f ( x ) =
2
2
2
2
1
k
2
C. f ( x) = ln x + x + k
D. f ( x) = 2
2
x +k
Cõu 5: Nu f ( x) = (ax 2 + bx + c) 2 x -1 l mt nguyờn hm ca hm s


1
10 x 2 - 7 x + 2
; +Ơ ữ
g ( x) =
trờn khong ỗ


ữthỡ a+b+c cú giỏ tr l

ố2

2 x -1
A. 3
B. 0
C. 4
D. 2
Lc gii:
ỡù a = 2
2
2
ùù
5ax
+
(
2a
+
3b)x
b
+
c
10x
7x
+
2
Â
(ax 2 + bx + c) 2x - 1 =
=
ớ b =- 1 ị a + b + c = 2
ùù
2x - 3
2x - 3
ùùợ c = 1
2
Cõu 6: Xỏc nh a, b, c sao cho g ( x) = (ax + bx + c ) 2 x - 3 l mt nguyờn hm ca hm s
ổ3

20 x 2 - 30 x + 7
; +Ơ ữ
f ( x) =
trong khong ỗ
ố2

2x - 3
A.a=4, b=2, c=2
B. a=1, b=-2, c=4
C. a=-2, b=1, c=4
D. a=4, b=-2, c=1
Lc gii:
ùỡ a = 4
2
2
 5ax + (- 6a + 3b)x - 3b + c 20x - 30x + 7 ùù
2
(ax + bx + c) 2x - 3 =
=
ớ b =- 2
ùù
2x - 3
2x - 3
ùùợ c = 1

(

)

(

)

Cõu 7: Mt nguyờn hm ca hm s: f ( x) = x sin 1 + x 2 l:
A. F ( x) = 1 + x 2 cos 1 + x 2 + sin 1 + x 2

B. F ( x) = 1 + x 2 cos 1 + x 2 sin 1 + x 2

C. F ( x) = 1 + x 2 cos 1 + x 2 + sin 1 + x 2
Lc gii:

D. F ( x) = 1 + x 2 cos 1 + x 2 sin 1 + x 2

Dựng phng phỏp i bin, t t = 1 + x 2 ta c I = ũ t sin tdt

2
t I = ũ ( x sin 1 + x )dx

Cõu 8: Trong cỏc hm s sau:
(I) f ( x) = x 2 +1
GV HOA HONG TUYấN

(II) f ( x) = x 2 +1 + 5

(III) f ( x ) =

1

1
2

x +1

(IV) f ( x ) =

1
2

x +1

-2


CHUYÊN ĐỀ TÍCH PHÂN.
2
Hàm số nào có một nguyên hàm là hàm số F ( x) = ln x + x +1

A. Chỉ (I)

B. Chỉ (III)

C. Chỉ (II)

æ
ç
è

3
Câu 9: Một nguyên hàm của hàm số f ( x ) = ç
ç x+

ö
1 ÷
là hàm số nào sau đây:
÷
ø

3

ö
1 æ3
1 ÷
B. F ( x ) = ç
x+
÷
ç
÷

è

3 3 2
12 5 6
x
D. F ( x) = x x + ln x +
5
5

3 3 2 12 6 5
x + ln x
A. F ( x) = x x +
5
5

(

C. F ( x ) = x 3 x + x

)

D. Chỉ (III) và (IV)

2

2

2
¢ æ
ö
æ
ö
3 3 2 12 6 5
1 ÷
3
÷
ç
ç
x x +
x + ln x ÷
x+
÷
ç
÷= ç
ç5
ç
è
ø
è
ø
5


Lược giải:

Câu 10: Xét các mệnh đề
2

æ x

- cos ÷
÷
ç
è 2
ø

4
3
x
3
(II) F ( x ) = + 6 x là một nguyên hàm của f ( x) = x +
x
4
(III) F ( x) = tan x là một nguyên hàm của f ( x ) = -ln cos x
(I) F ( x) = x + cos x là một nguyên hàm của f ( x) = ç
çsin

Mệnh đề nào sai ?
A. (I) và (II)
Lược giải:

B. Chỉ (III)

(-

C. Chỉ (II)

D. Chỉ (I) và (III)

ln cos x ) ¢= tan x (vì - ln cos x là một nguyên hàm của tanx)

Câu 11: Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào đúng ?
(I)

òx

xdx
1
= ln( x 2 + 4) + C
+4 2

2

A. Chỉ (I)
Lược giải:

(II)

1

ò cot xdx = - sin

B. Chỉ (III)

2

x

+C

(III)

C. Chỉ (I) và (II)

xdx
1 d(x 2 + 4) 1
2
=
ò x 2 + 4 2 ò x 2 + 4 = 2 ln(x + 4) + C
ex
Câu 13: Nguyên hàm của hàm số: y = x là:
2
x
ex
e
+C
A. x
B.
+C
(1 − ln 2)2 x
2 ln 2
2 x
Câu 14: Nguyên hàm của hàm số: y = cos là:
2
1
1
A. ( x + sin x ) + C
B. (1 + cosx ) + C
2
2

òe

2cos x

sin xdx =-

C.

ex
+C
x.2 x

C.

1
x
cos + C
2
2

C.

1 3
sin x + C
3

òe

2cos x

1
sin xdx = - e 2cos x + C
2
D. Chỉ (I) và (III)

1
1
e 2cos x d(cos x) =- e 2cos x + C
ò
2
2

e x ln 2
+C
2x

D.

D.

1
x
sin + C .
2
2

Câu 15: Nguyên hàm của hàm số: y = cos2x.sinx là:
A.

1
cos3 x + C
3

B. − cos3 x + C

Câu 16: Một nguyên hàm của hàm số: y =
A.2 ln(e x + 2) + C

ex
là:
ex + 2

B. ln(e x + 2) + C3
Câu 17: Tính: P = sin xdx

GV HOA HOÀNG TUYÊN

1
3

3
D. − cos x + C .

C. e x ln(e x + 2) + C

D. e2 x + C.

1
3

3
B. P = − sin x + sin x + C

A. P = 3sin 2 x.cos x + C

2


CHUYÊN ĐỀ TÍCH PHÂN.

1
3

1
3

3
C. P = − cos x + cos x + C

x3

Câu 18: Một nguyên hàm của hàm số: y =

(

1 2
x +4
3

B. −

A. x 2 − x 2

)

2 − x2

3
D. P = cosx + sin x + C .

là:

1
C. − x 2 2 − x 2
3

2 − x2

D. −3 ( x 2
1

−4

)

2 − x2

B. PHẦN :TÍCH PHÂN
π
4

Câu 19: Tích phân I = tan 2 xdx bằng:


A. I = 2

C. I = 1 −

B. ln2

0

12
Câu 20: Tích phân L = x 1 − x dx bằng: A. L = −1

B. L =

0
2

1
4

π
4

D. I =

π
3

D. L =

C. L = 1

1
3Câu 21: Tích phân K = (2 x − 1) ln xdx bằng:
1

A. K = 3ln 2 +

1
2

B. K =

1
2

D. K = 2 ln 2 −

C. K = 3ln2

1
2

πCâu 22: Tích phân L = x sin xdx bằng: A. L = π

B. L = −π C. L = −2

D. K = 0

0

π
3Câu 23: Tích phân I = x cos xdx bằng: A.
0
ln 2

Câu 24: Tích phân I =

∫ xe

−x

dx bằng: A.

0
2

Câu 25: Tích phân I =
5

Câu 26: Giả sử

π 3 −1
π 3 −1
B.
6
2

1
( 1 − ln 2 )
2

B.

C.

π 3 1

6
2

1
( 1 + ln 2 )
2

C.

D.

π− 3
2

1
( ln 2 − 1)
2

D.

1
( 1 + ln 2 )
4

ln x
1
1
1
1
dx bằng: A. ( 1 + ln 2 ) B. ( 1 − ln 2 ) C. ( ln 2 − 1) D. ( 1 + ln 2 )
2
x
2
2
2
4
1dx

∫ 2 x − 1 = ln K . Giá trị của K là:

A. 9

B. 8

C. 81

D. 3

1

3

Câu 27: Biến đổi

f ( t ) = 2t 2 − 2t

x
∫0 1 + 1 + x dx thành

2
B. f ( t ) = t + t
1

Câu 28: Đổi biến x = 2sint tích phân


0

Câu 29: Tích phân I =

π
2
π
4

π

Câu 30: Cho I =

e2


1

dx

∫ sin

2

x

2

∫ f ( t ) dt , với t =
1

1 + x . Khi đó f(t) là hàm nào trong các hàm số sau: A.

2
C. f ( t ) = t − t

dx
4 − x2

bằng: A. 4

trở thành: A.

2
D. f ( t ) = 2t + 2t

π
6

∫ tdt
0

B. 3

B.

π
6

∫ dt
0

C. 1

C.

π
6

1

∫ t dt
0

D. 2

cos ( ln x ) , ta tính được: A. I = cos1 B. I = 1 C. I = sin1 D.kết quả khác
dx
x

GV HOA HOÀNG TUYÊN

3

D.

π
3

∫ dt
0


CHUYÊN ĐỀ TÍCH PHÂN.
2 3

3Câu 31: Tích phân I =

x x −3
2

2

Câu 32: Giả sử

dx bằng: A.

π
6

B. π

b

b

c

a

c

a

π
3

C.

∫ f ( x)dx = 2 và ∫ f ( x)dx = 3 và a < b < c thì ∫ f ( x)dx

D.

π
2

bằng?

A. 5
B. 1
C. -1
D. -5
Câu 33: Tính thể tích khối tròn xoay tạo nên do quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi các đường y = (1 – x 2), y = 0,
x = 0 và x = 2 bằng: A. 8π 2 B. 2 π

3


1

46π
15

D.


2

π
4

16

Câu 34: Cho I =

C.

xdx và J = cos 2 xdx . Khi đó: A. I < J B. I > J


C. I = J

D. I > J > 1

0

4

Câu 35: Tích phân I =

∫ x − 2 dx bằng:

A. 0

B. 2

C. 8

D. 4

C. 2π 2 − 3

D. 2π 2 + 3

0
π2
Câu 36: Tích phân I = x sin xdx bằng : A. π 2 − 4 B. π 2 + 4
0

Câu 37: Kết quả của

dx
1 x1

là: A.

0

B.-1

2

2

0

0

1
2

C.

D. Không tồn tại

∫ f ( x ) dx = 3 .Khi đó ∫ 4 f ( x ) − 3 dx bằng:A. 2

Câu 38: Cho

3

xCâu 39. Tích phân I =

x −1
2

2

1

∫x

Câu 40. Tích phân I =

3


2

B. 2 2 − 3

1
1 3
dx có giá trị là: A. − ln
+ 4x + 3
3 2

2

0

Câu 41. Tích phân I =

dx có giá trị là: A. 2 2

B. 4

x
x −1
2

dx có giá trị là:A. 2 2

B.

C. 6

D. 8

C. 2 2 + 3

D.

3

1 3
1 3
1 3
D. − ln
ln C. ln
3 2
2 2
2 2

B. 2 2 − 3 C. 2 2 + 3

Câu 42. Cho f ( x ) = 3 x 3 − x 2 − 4 x + 1 và g ( x ) = 2 x 3 + x 2 − 3x − 1 . Tích phân

D.

3

2

∫ f ( x ) − g ( x ) dx bằng với tích phân:

−1
2

A.

∫(x

3

1

)

− 2 x − x + 2 dx
2

B.

−1

∫ (x

)

3

2

)

− 2 x − x + 2 dx +
2

−1

Câu 43. Tích phân

∫(x

3

)

− 2 x 2 − x + 2 dx

2

− 2 x − x + 2 dx −
2

−1

1

C.

∫(x

3

∫(x

3

)

− 2 x 2 − x + 2 dx

1

D. tích phân khác

1

π
2

sin x. cos 3 x bằng: A. 1 − 1 ln 2
∫0 cos 2 x + 1 dx
3 2
1

Câu 44. Cho tích phân I =


0

GV HOA HOÀNG TUYÊN

x
x+3

B.

1 1
+ ln 2
2 2

π
2

C.

1 1
− ln 2
2 3

cos x
dx , phát biểu nào sau đây đúng:
3
sin
x
+
12
0

dx và J =


4

D.

1 1
− ln 2
2 2


CHUYÊN ĐỀ TÍCH PHÂN.

A. I > J

1
ln 5
3

C. J =

B. I = 2

D. I = 2 J

1

2
Câu 45. Cho tích phân I = x (1 + x )dx bằng:


0

1

A.

∫ (x

3

1

+ x 4)dx

1

 x3 x4 
B. 
+ 
4 0
 3

0

x3
C. ( x + )
3 0
2

a

2
2
2
Câu 46. Tích phân ∫ x a − x dx ( a > 0 ) bằng:A.
0

8

Câu 47.Tích phân


1

x −1
141
dx bằng: A.
3
10
x

B.

π .a 4
8

142
10

C.

1 + ln 2 x
1
∫1 x dx có giá trị là:A. 3
1

Câu 49. Tích phân I =

x +1
∫ x.e dx có giá trị là: A.
2

0

π .a 3
C.
16

π .a 4
B.
16

e

Câu 48. Tích phân I =

D. 2

D. một kết quả khác

2
3

B.

e2 + e
2

8
5

B.

π .a 3
D.
8

C. −

e2 + e
3

C.

4
3

4
3

D.

e2 − e
2

D.

e2 − e
3

1

Câu 50. Tích phân I =

∫ (1 − x ) e

x

dx có giá trị là:A. e + 2

B. 2 - e

C. e - 2

D. e

0

0

Câu 51. Tích phân I =Câu 52. Tích Phân

cos x

∫π 2 + sin x dx có giá trị là:

A. ln3

B. 0

C. - ln2

D. ln2

2

π
6

3
∫ sin x.cos xdx bằng: A. 6

B. 5

C. 4

bằng :A. 8

B. 2

D.

0

1

Câu 53. Nếu

∫ f ( x )dx =5 và
0

Câu 54. Tích Phân I =

π
3

1

∫ f ( x )dx = 2 thì
2

∫ tan xdx

là :

A. ln2

1
64

2

∫ f ( x )dx

C. 3

D. -3

0

B. –ln2

C.

0

1
ln2
2

D. -

1
ln2
2

1

Câu 55. Cho tích phân I = x(1 + x )dx bằng:


0

1

A.

∫(x

2

1

+ x )dx

 x2 x3 
B. 
+ 
3 0
 2

3

0

3

Câu 56. Tích Phân I =

∫ ln( x

2

1

x3
C. ( x + )
3 0

− x )dx là : A. 3ln3

2

B. 2ln2

D. 2

C. 3ln3-2

D. 2-3ln3

2

Câu 57. Tích Phân I =

π
4

π
là : A. + 1
x
.cosx
dx

4
0

GV HOA HOÀNG TUYÊN

B.

2
3

C.

5

π 2
2
+
+1
8
2

D.

π 2
2
+
−1
8
2


CHUYÊN ĐỀ TÍCH PHÂN.
3

Câu 58. Tích phân I =

∫ ln[2 + x(x

2

− 3)]dx có giá trị là:

2

A. −4 ln 2 − 3

B. 5ln 5 − 4 ln 2 − 3

C. 5ln 5 + 4 ln 2 − 3

D. 5ln 5 − 4 ln 2 + 3

C.PHẦN ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN

trục Oy là: A.

50p
7

B.

480p
9

C.

Câu 60. Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đường

A.

e
- 2 ( dvdt )
2

B.

e
- 1( dvdt )
2

C.

480p
7

p là: A. p ( 3p - 4)
2
4

e
- 1( dvdt )
3

p là : A. 1
4
2

( dvdt )

B.

48p
7

e
+ 1( dvdt )
2

xc
. os x + sin2 x

y=

C. p ( 3p + 4)

4

B. 1
6

π
2

,

D. p ( 3p + 4)
5

4

y = sin 2x, y = cosx và hai đường thẳng
C. 3

( dvdt )

Câu 63. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi y = x, y = sin 2 x + x
A. π

D.

B. p ( 5p + 4)

Câu 62. Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đường

x = 0,x =

D.

y = ( e + 1) x , y = ( 1 + ex ) x là:

Câu 61. Thể tích của khối tròn xoay được giới hạn bởi các đường

y = 0, x = 0, y =

1
3

) , x = 0 , y = 3 , quay quanh

(

Câu 59. Thể tích của khối tròn xoay được giới hạn bởi các đường y = 2x + 1

D. 1

( dvdt )

2

(0< x <π)

C. 2π

2

( dvdt )

có kết quả là

D.

π
3

Câu 64. Thể tích khối tròn xoay giới hạn bởi y = ln x, y = 0, x = e quay quanh trục ox có kết quả là:
B. π ( e − 1)

A. π e

C. π ( e − 2 )

D. π ( e + 1)

Câu 65. Thể tích khối tròn xoay giới hạn bởi y = ln x, y = 0, x = 1, x = 2 quay quanh trục ox có kết
quả là:

A. 2π ( ln 2 − 1)

2

B. 2π ( ln 2 + 1)

2

C. π ( 2 ln 2 + 1)

Câu 66. Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đường
A. 9
2

( dvdt )

B. 7
2

GV HOA HOÀNG TUYÊN

( dvdt )

C. - 9
2

D. π ( 2 ln 2 − 1)

2

y = x2 - 2x và y = x là :

( dvdt )

D.

6

0 ( dvdt )

2


CHUYÊN ĐỀ TÍCH PHÂN.

Câu 67. Cho hình phẳng (H) được giới hạn bởi đường cong (C ) : y = x3 , trục Ox và đường thẳng x =

hình phẳng (H) là : A. 65

B. 81

64

C. 81

64

3
. Diện tích của
2

D.4

4

Câu 68. Thể tích vật thể quay quanh trục ox giới hạn bởi y = x 3 , y = 8, x = 3 có kết quả là:
A.

π
7

(3

7

−9.25 )

B.

π 7
3 − 9.26 )
(
7

C.

π
7

(3

7

−9.27 )

D.

π
7

(3

7

− 9.28 )

Câu 69. Cho hình phẳng (H) được giới hạn bởi đường cong (C ) : y = ex , trục Ox, trục Oy và đường thẳng x = 2.
Diện tích của hình phẳng (H) là : A. e+ 4

B. e2 - e + 2

C.

Câu 70. Cho hình phẳng (H) được giới hạn bởi đường cong (C ) : y =

e2
+3
2

D. e2 - 1

2x + 1
, trục Ox và trục Oy. Thể tích của khối
x +1

B. 4p ln2 C. (3 - 4ln2)p

tròn xoay khi cho hình (H) quay quanh trục Ox là : A. 3p

D. (4 - 3ln2)p

Câu 71. Cho hình phẳng (H) được giới hạn bởi đường cong (C ) : y = ln x , trục Ox và đường thẳng x = e. Diện tích

của hình phẳng (H) là : A.1

B.

1
- 1
e

C. e

D.2

Câu 72. Cho hình phẳng (H) được giới hạn đường cong (C ) : y = x3 - 2x2 và trục Ox. Diện tích của hình phẳng (H) là :
A.

4
3

B.

5
3

C.

11
12

D.

68
3

Câu 73. Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi hai đường y =

1
2
x và y = x là : A. 2

B.

1
4

C.

1
5

D.

1
3

Câu 74. Hình phẳng giới hạn bởi đường cong y = x2 và đường thẳng y = 4 quay một vòng quanh trục Ox.
Thể tích khối tròn xoay được sinh ra bằng : A.

64p
5

B.

128p
5

C.

256p
5

D.

Câu 75. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi y = sin x; y = cos x; x = 0; x = π là: A. 2

152p
5

B. 3

C. 3 2

D. 2 2

Câu 76. Cho hình phẳng (H) được giới hạn bởi đường cong (C ) : y = sin x , trục Ox và các đường thẳng x = 0, x = p

. Thể tích của khối tròn xoay khi cho hình (H) quay quanh trục Ox là : A.2

B.3

Câu 77. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi y = x + sin x; y = x ( 0 ≤ x ≤ 2π ) là: A. 1

x3
Câu 78. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi y =
; y = x là:A.1
1 − x2

7

2
3

B. 2

D.

3
2

C. 3

D. 4

B. 1 – ln2 C. 1 + ln2 D. 2 – ln2

2
Câu 79. Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi ( C ) : y = 4 x − x ; Ox là: A.

GV HOA HOÀNG TUYÊN

C.

31
3

B. −

31
3

C.

32
3

D.

33
3


CHUYÊN ĐỀ TÍCH PHÂN.

Câu 80. Gọi

( H ) là hình phẳng giới hạn bởi các đường:

khối tròn xoay có thể tích là: A.

81
π
11

y = 3 x − x 2 ; Ox . Quay ( H )

B.

83
π
11

C.

5
2

2
Câu 81. Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi ( C ) : y = x + 2 x ; y = x + 2 là: A.

Câu 82. Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi ( C ) : y =

2
Câu 84. Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi ( C ) : y = x ; ( d ) : y =

( H ) là hình phẳng giới hạn bởi các đường:

được khối tròn xoay có thể tích là:A.
Câu 86. Gọi

7
π
6

B.

5
π
6

( H ) là hình phẳng giới hạn bởi các đường:

ta được khối tròn xoay có thể tích là: A.


3

83
π
10
B.

Ox ta được

D.

7
2

C.

9
2

81
π
10

D.

11
2

1
3
1
1
3
; d : y = −2 x + 3 là: A. −ln 2 B.
C. ln 2 −
D.
4
x
25
4
24

2
Câu 83. Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi ( C ) : y = x ; ( d ) : x + y = 2 là: A.

Câu 85. Gọi

xung quanh trục

x là: A.

7
2

B.

9
2

C.

11
13
D.
2
2

2
3

B.

4
3

C.

5
3

y = x − 1; Ox ; x = 4 . Quay ( H )
7 2
π
6

C.

D.

8π 2
3

1
3

xung quanh trục

Ox ta

5 2
π
6

y = 3 x ; y = x ; x = 1 . Quay ( H )
B.

D.

C. 8π 2

xung quanh trục

Ox

D. 8π

Câu 87. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y = −3x 2 + 3 với x ≥ 0 ; Ox ; Oy là:
A −4
B. 2
C. 4
D. 44
Câu 88. Cho hình (H) giới hạn bởi các đường y = x ; x = 4 ; trục hoành. Quay hình (H) quanh trục Ox ta được
15π
14π
16π
khối tròn xoay có thể tích là:
A.
B.
C. 8π
D.
2
3
3
3
2
Câu 89. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = x − 3 x và trục hoành là:
27
3
27
A. −
B
C.
D. 4
4
4
4
Câu 90. Diện tích hp giới hạn bởi đồ thị hàm số y = −5 x 4 + 5 và trục hoành là:
A. 4
B. 8
C. 3108
D. 6216
Câu 91. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường y = x 3 + 11x − 6 và y = 6 x 2 là:
1
1
A. 52
B. 14
C.
D.
4
2
2048
Câu 92. Diện tích hp giới hạn bởi hai đường y = x 3 và y = 4 x là: A. 4
B. 8
C. 40
D.
105
8
Câu 93. Diện tích hp giới hạn bởi các đường y = 2 x ; y = ; x = 3 là:
x
2
14
A. 5 − 8ln 6
B. 5 + 8ln
C. 26
D.
3
3
6
Câu 94. Cho hình (H) giới hạn bởi các đường y = x + 1 ; y = ; x = 1 . Quay hình (H) quanh trục Ox
x

13π
125π
35π
ta được khối tròn xoay có thể tích là: A.
B.
C.
D. 18π
6
6
3
Câu 95. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y = mx cos x ; Ox ; x = 0; x = π bằng 3π . Khi đó giá trị
của m là: A. m = −3
B. m = 3
C. m = −4
D. m = ±3
2
Câu 96. Cho hình (H) giới hạn bởi các đường y = − x + 2 x , trục hoành. Quay hình (H) quanh trục Ox ta được
16π

496π
32π
khối tròn xoay có thể tích là: A.
B.
C.
D.
15
3
15
15
GV HOA HOÀNG TUYÊN

8


CHUYÊN ĐỀ TÍCH PHÂN.

Câu 97. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y = 2 x − 1 ; y =
A. 4 − 6 ln 6

B. 4 + 6ln

2
3

C.

443
24

6
; x = 3 là:
x
25
D.
6

4
và y = − x + 5 . Quay hình (H) quanh trục Ox ta được khối
x
B. 15 − 4 ln 4
C. 33 − 4 ln 4
D. 9π
2
2

Câu 98. Cho hình (H) giới hạn bởi các đường y =
tròn xoay có thể tích là: A. 9π
2

Câu 99. Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi: ( C ) : y = x ; ( d ) : y = x − 2; Ox là:
A. 10
3

B. 16
3

C. 122
3

D. 128
3

Câu 100. Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi: ( C ) : y = ln x; d : y = 1; Ox; Oy là:
A. e − 2
B. e + 2
C. e − 1
D. e

GV HOA HOÀNG TUYÊN

9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×