Tải bản đầy đủ

Động Vật có xương sống Câu hỏi ôn tập

CÂU HỎI ÔN TẬP HỌC PHẦN:
ĐỘNG VẬT HỌC ĐỘNG VẬT CÓ XƢƠNG SỐNG

(Dành cho sinh viên hệ chính quy ngành Sinh học chuẩn)
*********************
1. Đặc điểm chung của ngành động vật có dây sống và mối quan hệ giữa ngành nửa dây
sống, ngành da gai và ngành dây sống?
2. Đặc điểm chung của phân ngành Có bao (Tunicata)? Tại sao còn gọi phân ngành Có bao
(Tunicata) là phân ngành Đuôi sống (Urochordata)?
3. Đặc điểm chung của phân ngành Đầu sống (Cephalochordata)? Tại sao phân ngành này
có tên là phân ngành Đầu sống?

4. Hãy nêu những đặc điểm chứng minh rằng: cá Lƣỡng tiêm có đủ 4 đặc điểm
chung của ngành Dây sống nhƣng lại có những đặc điểm làm cho cá Lƣỡng tiêm
không thể tiến hoá thành động vật có xƣơng sống?
5. Những đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa cá Bám (Cephalaspidomorphi) và cá
Mixin (Mixini)?

6. Đặc điểm chung cá Sụn (Chondrichthyes)? Hãy nêu những đặc điểm chứng tỏ rằng, cá
Sụn vừa có những đặc điểm nguyên thuỷ vừa có những đặc điểm tiến bộ?


7. Sự đa dạng của cá Sụn?
8. Nguồn gốc và hƣớng tiến hoá của cá Sụn (Chondrichthyes)?
9. Đặc điểm chung của cá Xƣơng (Osteichthyes)?
10. Nêu các bộ cá điển hình của lớp cá vây thịt và cá vây tia, kèm theo đại diện của từng
bộ?
11. Nguồn gốc và mối quan hệ họ hàng của các nhóm cá?
12. Thức ăn, tập tính kiếm mồi, màu sắc ẩn nấp, cơ quan tấn công và tự vệ của cá?
13. Những đặc điểm sai khác giữa cá Sụn và cá Xƣơng?
14. Nêu những đặc điểm chứng tỏ rằng, Lƣỡng cƣ (Amphibia) đã có những đặc điểm tiến bộ
để thích nghi với môi trƣờng trên cạn nhƣng vẫn còn những đặc điểm nguyên thuỷ của
động vật có xƣơng sống ở nƣớc ?

15.Những đặc điểm cấu tạo thích nghi với kiểu chuyển vận nhảy và hô hấp theo kiểu
"nuốt khí" của Lƣỡng cƣ không đuôi (Anura)? Tại sao Lƣỡng cƣ không đuôi có kiểu
hô hấp theo kiểu "nuốt khí" đặc biệt này?
16. Nguồn gốc và hƣớng tiến hoá của Lƣỡng cƣ (Amphibia)? Tại sao cá vây tay cổ và cá
phổi đều đƣợc xét đến khi đi tìm nguồn gốc của lƣỡng cƣ nhƣng nguồn gốc của lƣỡng cƣ
lại là cá vây tay cổ mà không phải là vây tay hiện sống ((cá Latime) hoặc cá phổi?
17. Phân loại Lƣỡng cƣ đến bộ và nêu các đại diện điển hình của Việt Nam cho từng bộ?

1


18. Điều kiện sống, nơi phân bố và các nhóm sinh thái theo nơi ở của Lƣỡng cƣ?
19. Sinh sản của Lƣỡng cƣ?
20. Nêu những đặc điểm để chứng minh Bò sát là động vật có xƣơng sống ở cạn chính thức.
Ngoài các đặc điểm chung của lớp Bò sát, bộ cá Sấu còn có những đặc điểm tiến bộ nào
gần với lớp Thú.
21. Sơ bộ phân loại Bò sát đến bộ và nêu các đại diện điển hình của từng bộ?
22. Nguồn gốc và sự tiến hóa của Bò sát? Nguyên nhân nào đã dẫn đến sự tuyệt diệt của
các loài Bò sát cổ và sự tồn tại của các nhóm Bò sát hiện nay?
23. Điều kiện sống, nơi phân bố và các nhóm sinh thái theo nơi ở của Bò sát?
24. Thức ăn và hoạt động ngày mùa của Bò sát?
25. Những đặc điểm sai khác giữa Lƣỡng cƣ và Bò sát?
26. Những đặc điểm về hình thái và cấu tạo của Chim thích nghi đời sống bay trên không?
27. Phân loại lớp Chim (Aves) đến tổng bộ? Nêu các bộ Chim điển hình của từng tổng bộ và
đại diện của chúng?
28. Nguồn gốc và hƣớng tiến hoá của Chim (Aves)?
29. Chuyển vận và sự di cƣ của Chim?
30. Hoạt động ngày mùa và thức ăn ở Chim?

31. Sinh sản và tập tính sinh sản ở Chim?
32. Đặc điểm chung của lớp Thú (Mammalia)?
33. Phân loại lớp Thú (Mammalia) đến dƣới lớp (Infraclass)? Nêu các bộ Thú điển hình
của từng dƣới lớp và đại diện của chúng?
34. Nguồn gốc và hƣớng tiến hoá của Thú?
35. Lãnh thổ, vùng sống, thức ăn và dinh dƣỡng của Thú?
36. Các nhóm sinh thái và hoạt động ngày, mùa của Thú?

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×