Tải bản đầy đủ

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 12 năm 2016 - 2017

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 12 năm 2016 - 2017
Bài 1: Bức tranh bí ẩn

Câu 1: Giá trị của biểu thức

Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản (.../...)
Câu 2

Câu 3: Giá trị của x thỏa mãn 23x + 2 = 4x + 5
Câu 4: Giá trị nhỏ nhất của C = (x2 + 13)2
Câu 5

Câu 6: Tổng các giá trị x thỏa mãn 3x2 - 50x = 0
Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản (.../...)
Câu 7: Giá trị của x biết 5/9 - x = 4/5
Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản (.../...)


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Câu 8

Câu 9: Số hữu tỉ bé nhất trong dãy:
Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản (.../...)
Bài 2: Đập dế
Câu 1: Đồ thị hàm số y = (2m + 5)x đi qua điểm B (3; 9) thì m bằng
A. 1

B. 8

C. -1

D. 4

Câu 2: Một người đi ô tô với vận tốc không đổi là 60 km/h. Như vậy, thời gian mà người
đó đi
A. Tỉ lệ thuận với quãng đường đi được theo hệ số tỉ lệ là 60
B. Tỉ lệ thuận với vận tốc đi theo hệ số tỉ lệ là 60
C. Tỉ lệ thuận với vận tốc đi theo hệ số tỉ lệ là 1/60
D. Tỉ lệ thuận với quãng đường đi được theo hệ số tỉ lệ là 1/60
Câu 3: Điểm (-2; 5) nằm trong góc phần tư thứ mấy
A. (I)

B. (IV)

C. (II)

D. (III)

Câu 4: Cho các điểm A(0,5; -4/3); B(3/2; 4); c(-9/10; 1,5); D(1,5; - 4); E(2,5; -2/3). Có
tất cả bao nhiêu điểm thuộc đồ thi hàm số y = (-8/3)x
A. 3

B. 1

C. 4

D. 2


Câu 5: Để đặt một quãng đường sắt phải dùng 480 thanh ray dài 8m. Nếu thay bằng
những thanh ray dài 12m thì cần bao nhiêu thanh ray?
A. 400

B. 720

C. 320

D. 200

Câu 6: Vận tốc riêng của một ca nô là 24km/h, vận tốc dòng nước là 3km/h. Với khoảng
thời gian để ca nô chạy ngược dòng được 35km thì ca nô chạy xuôi dòng được bao nhiêu
km?
A. 30km

B. 54km

C. 45km

D. 35km

Câu 7: Tìm m để điểm A (m; 3m) thuộc đồ thị hàm số y = 5x - 6
A. m = 1

B. m = 3

C. m = 6

D. m = 9


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Câu 8: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A (2; -7) và C là điểm đối xứng với điểm A qua
gốc tọa độ. Khi đó tọa độ điểm C là
A. (7; 2)

B. (-7; 2)

C. (-2; 7)

D. (2; 7)

Câu 9: Sắp xếp các số hữu tỷ a = 584, b = 3126, c = 2168 theo thứ tự từ nhỏ đến lớn ta được
A. c < b < a

B. b < a < c

C. a < b < c

D. c < a < b

Bài 3
Câu 1: Giá trị của m biết A (5/3; m) thuộc đồ thị hàm số y = 6x là ...
Câu 2: Cho tam giác ABC có góc A = 1200, I là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia
IA lấy điểm K sao cho IK = IA. Khi đó, số đo góc BKC bằng ... 0
Câu 3: Cho tam giác ABC có

Tia phân giác của góc A cắt BC tại D.

Số đo góc ADC là ... 0
Câu 4: Cho hàm số y = f(x) = x2 - 3x + 2. Tính f(-3)
Trả lời: f(-3) = ...
Câu 5: Biết x/2 = y/3 = z/5 và x2 - 2y2 + z2 = 44. Khi đó giá trị của biểu thức A = (x + y +
z)2 là ...


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 11 năm 2016 - 2017
Bài 1
Câu 1: 1/6

Câu 6: 50/3

Câu 2: 34

Câu 7: - (11/45)

Câu 3: 8

Câu 8: 56

Câu 4: 169

Câu 9: - (7/4)

Câu 5: 42
Bài 2: Đập dế
âu 1: C

Câu 6: C

Câu 2: D

Câu 7: B

Câu 3: C

Câu 8: C

Câu 4: A

Câu 9: D

Câu 5: C
Bài 3
Câu 1: 10

Câu 4: 20

Câu 2: 120

Câu 5: 400

Câu 3: 80Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×