Tải bản đầy đủ

HĐNGLL THÁNG 9 (KHỐI 9)

Trường THCS Kim Đồng
Chủ điểm tháng 9
-----Tiết 1 :

Kế hoạch hoạt động NGLL 9

TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
BẦU CÁN BỘ LỚP;
NHIỆM VỤ HỌC SINH CUỐI CẤP
TRUNG HỌC CƠ SỞ

Ngày soạn : 09/09/2016
Ngày t.hiện :
12/09/2016

I. Mục tiêu giáo dục: Giúp học sinh:
- Hiểu trách nhiệm của bản thân trong năm học cuối cấp và thống nhất phương
hướng hoạt động của lớp trong năm học này. Lựa chọn được đội ngũ cán bộ lớp năng
động, sáng tạo để góp phần phát huy truyền thống cúa nhà trường, của lớp.
- Hiểu rõ nhiệm vụ học sinh cuối cấp trung học cơ sở là để thực hiện quyền phát
triển tối đa nhân cách, tài năng trí tuệ và thể chất của các em. Tự xác định được trách

nhiệm của bản thân phải hoàn thành tốt các nhiêm vụ đó, tôn trọng ý kiến của bạn, chân
thành góp ý kiến với bạn chưa đúng.
- Tự giác, tích cực hợp tác trong mọi hoạt động của lớp .
II. Nội dung và hình thức hoạt động:
a. Nội dung:
- Tổng kết hoạt động của lớp, của cán bộ lớp trong năm học vừa qua và thông qua
phương hướng hoạt động của năm học mới .
- Bầu cán bộ lớp mới
b. Hình thức:
- Báo cáo và thảo luận
- Bầu cán bộ lớp
III. Chuẩn bị hoạt động:
a. Về phương tiện:
- Bảng tổng kết hoạt động của lớp trong năm học lớp 8 và phương hướng hoạt
động trong năm học lớp 9
- Phiếu bầu.
- Một số tiết mục văn nghệ
b.Về tổ chức:
+ Đánh giá hoạt động của lớp và cán bộ lớp trong năm học vừa qua.
+ Thống nhất phương hướng hoạt động trong năm học mới .
+ Phân công nhiệm vụ cụ thể :
- Lớp trưởng viết bản tổng kết năm học lớp 8 và phương hướng hoạt động năm học
lớp 9
- Một số tiết mục văn nghệ: Hai tổ một tiết mục
- Giáo viên chủ nhiệm góp ý cho bản dự thảo tổng kết
- Mỗi học sinh chuẩn bị một ý kiiến đóng góp về phương hướng hoạt động của lớp,
lựa chọn để bầu cán bộ lớp .
IV. Tiến hành hoạt động:
1/ Đọc báo cáo và thảo luận về hoạt động của lớp, của cán bộ lớp trong năm học vừa
qua và phương hướng hoạt động trong năm nầy .
2/ Bầu cán bộ lớp:
- Người điều khiển chương trình nhắc lại những tiêu chuẩn của đội ngũ cán bộ lớp .
Sau đó đề nghị mọi người tự ứng cử, đề cử một danh sách mới .


- Cử ban kiểm phiếu
- Đại diện ban kiểm phiếu nói rõ thể lệ bầu.
- Tiến hành bỏ phiếu
- Công bố kết quả
- Cán bộ lớp mới nhận nhiệm vụ

- Giáo viên chủ nhiệm phát biểu ý kiến.
3/ Thảo luận về nhiêm vụ học sinh cuối cấp trung học cơ sở
- Người điều khiển chương trình nêu tình huống và giao nhiệm vụ cho các nhóm
- Học sinh thảo luận theo nhóm, tổ,thư kí ghi kêt quả thảo luận của các nhóm
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả của nhóm trước lớp
- Các nhóm khác nhận xét bổ sung
- Người điều khiển chương trình gợi ý cho các bạn nói thêm về ý nghĩa và biện
pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ của người học sinh lớp 9, sau đó chốt lại : Nhiệm
vụ của người học sinh là phải phấn đấu toàn diện, phát huy tối đa của bản thân để
dạt kết quả cao nhất cụ thể là:
+ Phải hoàn thành chương trình học có kết quả tốt
+ Phải lựa chọn cho mình con đường phấn đấu cho phù hợp với năng lực của mình
+ Phải chuẩn mực cho bản thân một cách sống có trách nhiệm trong xã hội theo
tinh thần hiểu biết , hoà bình, khoan dung, bình đẳng, biết kính trọng mọi người .
V. Kết thúc hoạt động: Giáo viên chủ nhiệm đánh giá kết quả hoạt động.
1. Về ưu điểm:
- Ý thức, kỉ luật, trật tự
- Tinh thần tham gia, kết quả vai trò người điều khiển.
2. Nhược điểm:
- Chuẩn bị, các bước tiến hành, ý thức
3. Giáo viên chủ nhiệm giao nhiệm vụ cho cán bộ lớp, cho tập thể lớp.

Tổ: Toán – Lý

GV: Phạm Thị Lệ Khương

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×