Tải bản đầy đủ

TƯ vấn mở cửa HÀNG KINH DOANH THỰC PHẨM SẠCH

M ỞC Ử
A HÀNG TH Ự
C PH Ẩ
M SẠ
CH NH ƯTH ẾNÀO ?
Hôm nay tôi s ẽchia s ẻkinh nghi ệm r ất th ực t ếmà chính tôi là ng ư
ờ i đã tr ải qua, tr ảgiá b ằ
ng r ất
nhi ều công s ức, tâm huy ết và ti ền b ạc... Tôi mong mu ốn các b ạn, các anh ch ị đa ng mong mu ố
n
kh ởi nghi ệp thành công v ới ngành th ực ph ẩm s ạch, tr ư
ớ c khi b ư
ớ c chân vào l ĩnh v ực này có thêm
m ột cái nhìn m ới v ềngành th ực ph ẩm s ạch hi ện nay c ụth ểh ơn n ữa là t ại Hà N ội.
Tr ư
ớ c tiên là ti ềm n ăng v ềngành tôi c ũ
ng ch ẳng c ần ph ải nói rõ vì m ột khi b ạn đã mu ốn tham gia
ngành này thì b ạn đã bi ết rõ ti ềm n ăng c ủa nó là l ớn nh ưth ếnào r ồi nh ưng t ại sao c ứkho ả
ng 10
c ửa hàng m ởra thì sau 1 n ăm không quá 2 c ửa hàng t ồn t ại đ
ư

ợ c ? ( Theo nhìn nh ậ
n củ
a tôi )
Trong khi c ạnh tranh c ủa ngành không th ực s ựgay g ắt, hi ện nay b ạn có th ểtìm th ấy vô s ốđ
ị a đi ểm
t ại Hà N ội trong bán kính 2 km không có c ửa hàng th ực ph ẩm s ạch nào khác )
Nhu c ầu v ềth ực ph ẩm s ạch hi ện nay ở HN vô cùng l ớn g ần nh ưai c ũ
ng có nhu c ầ
u nh ất là nh ững
ng ư
ờ i có thu nh ập khá tr ởlên và có ki ến th ức m ột chút.
L ợi nhu ận c ủa m ặt hàng này c ũ
ng khá cao t ừ15% đ
ế n 30% doanh s ốmà quay vòng v ố
n lạ
i nhanh
g ần nh ưtrong 1 ngày ho ặc m ột vài ngày là có th ểbi ết lãi l ỗ…
M ột trong nh ững đi ều tôi thích nh ất ở l ĩnh v ực này là luôn đ
ư
ợ c s ống và làm vi ệc đú ng v ới b ản ch ất
c ủa con ng ư
ờ i mình, đú ng v ới đ
ạo đ
ứ c và không có m ột chút l ừa d ối ở đâ y. Khách hàng chính là
ng ư
ờ i s ẽđá nh giá, quy ết đ
ị n h r ất công b ằng và đú ng v ới nh ững gì b ạ
n đã c ố
ng hi ế
n.
=>> Nói tóm l ại tôi và c ảb ạn đ
ề u th ấy đâ y là m ột ngành r ất đá ng đ
ư
ợ c quan tâm kinh doanh , đ
ầu t ư
công s ức và ti ền b ạc.
Trong bài vi ết này tôi s ẽkhông trình bày c ụth ểt ừng lý do t ại sao m ột c ửa hàng l ại thành công b ởi
qu ảth ực có quá nhi ều lý do khác nhau nh ưng tôi s ẽtrình bày m ột s ốnh ững đi ểm c ốt lõi nh ất ản h

ởng đ

ế n s ựt ồn t ại và phát tri ển m ột c ửa hàng thông qua t ừng b ư
ớ c c ụth ểt ừkhi b ắ
t đ
ầ u chu ẩn
b ị m ởc ửa hàng đ
ế n khi c ửa hàng đi vào ho ạt đ
ộ n g ổn đ
ị nh, phát tri ển t ốt.


Giai đoạn đầu : Chuẩn bị mở cửa hàng.
- Đặt tên thươ ng hiệu, khẳng định sứ mệnh, tầm nhìn và những gì bạn có thể mang lại cho xã hội
thông qua việc kinh doanh của mình.
Lưu ý : Phải tạo ra sự khác biệt và ấn tượ ng trong cái tên, slogan, logo, nhận diện th ương hiệu
không được trùng lặp với những thươ ng hiệu khác hoặc quá dài khó nh ớ.
Ví dụ : Thươ ng hiệu Sói Biển được khách hàng khá ấn t ượ ng và họ th ường hỏi tại sao lại tên là Sói
Biển ? ( Tôi lại có cơ hội kể cho khách hàng nghe về câu chuyện bám biển của anh Mai Phụng L ưu,
được bác chủ tịch nước tặng thưởng và m ở cửa hàng cùng tôi nh ư thế nào… Nh ư vậy khách hàng
sẽ hiểu và nhớ đến mình rất lâu )
Bạn nên tự tạo tên thươ ng hiệu, logo hoặc nh ờ bạn bè thiết kế giúp . Nếu không có bạn bè thì vào
Google tự tìm hiểu đảm bảo sau 3 ngày sẽ làm xong…
- Tìm địa điểm mở cửa hàng: Địa điểm mở cửa hàng là vô cùng quan trọng tôi nghĩ nó chiếm t ới
40% thành bại của cửa hàng.

Bạn cần lưu ý chọn địa điểm sau :
+ Khu vực đông dân cư thu nhập khá tr ở lên và có tri thức càng tốt.
+ Khu vực đông ngườ i đi qua lại và tiện cho việc ghé qua mua th ực phẩm ví dụ nh ư gần ch ợ, gần
trườ ng học, gần các tòa nhà cao tầng ( dân công s ở ).


+ Khu vực có thu nhập cao vẫn chưa có nhiều cửa hàng th ực phẩm sạch nh ư: các quận nh ư Đống
Đa, Cầu Giấy, Mỹ Đình…Hoặc một số khu đô thị nơi xa ch ợ hoặc siêu thị lớn m ở cửa hàng ở tầng 1
tòa nhà cao tầng cũng rất tốt.
+ Diện tích cửa hàng ban đầu tôi nghĩ khoảng t ừ 35m2 đến 50m2 là đẹp ( Không quá to cũng không
quá hẹp đủ để phát triển kinh doanh mang lại thu nhập tốt )
+ Mặt tiền : Mặt tiền càng rộng càng tốt, tốt nhất là 2 mặt tiền do có thể tiếp cận v ới khách hàng tốt
hơn và có nhiều chỗ để xe hơn, mặt tiền ít nhất là 3 mét.
+ Giá thuê/ tháng : Tầm từ 6 đến 12 triệu đối v ới khu vực các quận ngoại một chút còn nh ững quận
trung tâm với những vị trí đắc địa thườ ng ít nhất là 15 triệu đến 35 triệu. Tùy theo số vốn đầu t ư ban
đầu mà bạn có thể quyết định mức giá thuê nhưng theo tôi cửa hàng đầu tiên nên thuê ở m ức t ừ 6
đến 15 triệu cho an toàn.

Bạn cần bao nhiêu vốn để mở cửa hàng thực phẩm sạch thành công ?


Tôi đã đượ c rất nhiều bạn hỏi câu này và cũng đã chứng kiến rất nhiều cửa hàng th ực phẩm sạch
mở ra chỉ tầm khoảng 60 đế n 80 triệu nhưng bán khá tốt và ngày càng đông khách h ơn sau đó lại
tái đầ u tư vào cửa hàng và sau khoảng 1 năm họ đã thành công. Tuy nhiên cũng có một số c ửa
hàng rất to mở cách đị a điểm Sói Biển chỉ vài chục mét đầ u tư t ới h ơn 400 triệu nh ưng chỉ sau 4
tuần đã đóng cửa.
Vấn đề không nằm ở bạn có bao nhiêu vốn để m ở cửa hàng mà nằm ở chỗ bạn có đủ tâm huyết,
chăm chỉ và quyết tâm m ở cửa hàng hay không? Theo tôi v ới tính toán chi phí hiện nay ( 2014 ) bạn
mở cửa hàng mới ít nhất cũng phải tầm 80 triệu tr ở lên đế n 250 triệu là con số theo tôi là h ợp lý...
- Tìm nguồn sản phẩm thực phẩm sạch, tìm hiểu trướ c cách s ơ chế, đóng gói, bảo quản…
+ Cửa hàng của bạn bắt buộc phải có những nguồn hàng riêng, chất l ượ ng, khác biệt và tỷ suất l ợi
nhuận ở mặt hàng đó cao h ơn các cửa hàng khác nếu không có đượ c điều này bạn sẽ rất khó khăn
để tồn tại trong 6 tháng đầu.
=>> Việc này xem có vẻ khó khăn nhưng cũng không khó nếu bạn chịu khó đi tìm hiểu tại th ực tế ví
dụ có thể về các vùng quê, liên hệ v ới những c ơ s ở sản xuất, nuôi trồng uy tín và đặ t vấn đề phân
phối độ c quyền với họ để có nguồn hàng chất lượ ng và ổn đị nh…

Tôm sú tại Sói Biển 100% là tôm đánh bắt tự nhiên

Tôm sú t ại Sói Bi ển 100% là tôm đánh b ắt t ự nhiên


+ Các s ơ ch ế, đóng khay, s ử d ụng màng b ọc th ực ph ẩm và b ảo qu ản th ực ph ẩm ở t ủ mát, t ủ đông
nh ư th ế nào ??? T ốt nh ất là tìm hi ểu qua google n ếu có gì ch ưa hi ểu thì sang tìm hi ểu ở nh ững c ửa
hàng th ực ph ẩm s ạch khác và nh ờ h ọ giúp…
+ Tìm địa chỉ cung c ấp v ới giá t ốt nh ất nh ững v ật d ụng tiêu hao t ại c ửa hàng nh ư túi nilon, khay
th ực ph ẩm, màng b ọc, b ăng keo… T ại Hà N ội, t ốt nh ất b ạn có th ể ra Ph ố Hàng Chi ếu v ới vô s ố
nh ững m ặt hàng có th ể l ựa ch ọn v ới giá t ốt nh ất.

- Tuy ển d ụng và đào t ạo nhân s ự:
Th ời gian đầu chính b ạn là ng ườ i ph ải tr ực ti ếp làm vi ệc ở c ửa hàng và ch ỉ c ần tuy ển d ụng 1 ho ặc 2
ng ườ i h ỗ tr ợ thêm. R ất nhi ều các c ửa hàng th ất b ại b ởi ngay t ừ ban đầu đã thuê ng ườ i khác làm
vi ệc, qu ản lý không t ốt, hàng t ồn quá nhi ều, không t ận tâm ch ăm sóc khách hàng… B ạn chính là


ng ườ i làm t ốt nh ất nh ững đi ều này và sau kho ảng 6 tháng tr ực ti ếp làm m ọi vi ệc ở c ửa hàng, hi ểu
h ết v ề m ọi vi ệc ở c ửa hàng b ạn có th ể vi ết ra quy trình làm vi ệc và đào t ạo nhân viên làm t ốt h ơn
bạn…

- Marketing : Tr ướ c khi m ở c ửa hàng c ần chu ẩn bị kho ảng t ừ 2000 đến 5000 t ờ r ơi và t ờ gi ới thi ệu
v ề c ửa hàng. Tìm hi ểu và quan h ệ tr ướ c v ới bà con quanh khu v ực c ửa hàng, chính quy ền địa
ph ươ ng đặc bi ệt là công an ph ườ ng… Chu ẩn b ị k ế ho ạch phát t ờ r ơi và qu ảng bá truy ền mi ệng v ề
c ửa hàng.
- Mua s ắm trang thi ết bị : C ửa hàng c ần có ít nh ất 1 t ủ đông lo ại t ủ m ặt kính để tr ưng bày hàng đông
l ạnh. Theo tôi nên mua luôn lo ại 800 đến 1000 lít để khi bày hàng đượ c b ắt m ắt h ơn lo ại 300 lit.
- 1 t ủ mát đự ng thịt l ợn, bò, gà, vịt, cá h ồi… và các lo ại th ịt động v ật khác.
- 1 t ủ đến 2 t ủ đự ng hoa qu ả để tr ưng bày bán hoa qu ả và b ảo qu ản rau khi không bán h ết…
- B ạn nào ở Hà N ội c ần mua cân đi ện t ử | T ủ đông | T ủ mát mà không b ị h ớ có th ể g ửi mail mình s ẽ
chỉ giúp địa chỉ bán m ấy đồ đó giá r ất t ốt.
Ngoài ra còn có nhi ều v ật d ụng khác nh ư qu ầy, k ệ, bàn thu ngân, máy tính, máy in t ốt nh ất nên mua
thanh lý ở nh ững c ửa hàng khác h ọ thanh lý c ửa hàng mua s ẽ đượ c r ẻ h ơn kho ảng 30%.
- Trang trí c ửa hàng : C ửa hàng th ực ph ẩm s ạch nên ch ọn màu sáng, tr ắng ho ặc xanh lá cây t ạo
c ảm giác s ạch và thân thi ện h ơn nh ững gam màu t ối khi tr ưng bày s ẽ không b ắt m ắt.


+ M ặt ti ền c ủa c ửa hàng có các h ệ th ống bi ển ngang, d ọc và bi ển ph ướ n ra bên ngoài v ỉa hè để thu
hút khách hàng. ( Bi ển để ra vỉa hè r ất hút khách nh ưng th ườ ng b ị công an ph ườ ng thu nên b ạn c ần
làm vi ệc v ới h ọ tr ướ c )
+ Trong c ửa hàng nên treo m ột s ố nh ững hình ảnh b ạn đi th ực t ế các ngu ồn th ực ph ẩm đầu vào,
gi ấy ch ứng nh ận ngu ồn g ốc xu ất x ứ s ản ph ẩm, m ột vài câu nói kh ẳng định s ứ m ệnh, t ầm nhìn và
tâm huy ết c ủa b ạn ở nh ững n ơi khách hàng d ễ th ấy nh ất….
- V ề th ủ t ục đăng ký kinh doanh, đăng ký c ơ s ở đủ đi ều ki ện an toàn v ệ sinh( Lên Qu ận h ỏi??? )
gi ấy t ờ ch ứng minh ngu ồn g ốc xu ất x ứ hàng hóa nên có đầy đủ để tránh m ọi v ướ ng m ắc khi các c ơ
quan nhà n ướ c đến ki ểm tra tuy nhiên trong 3 tháng đầu khai tr ươ ng b ạn ch ưa c ần quá quan tâm
đến vi ệc này ( Thông th ường sau 3 ho ặc 6 tháng h ọ m ới ki ểm tra v ậy nên sau 3 tháng ho ạt động t ốt
b ạn hoàn thi ện c ũng đượ c )

Giai đo ạn 2 : Khai tr ươ ng, duy trì và phát tri ển c ửa hàng.
- Khai tr ươ ng : Ngày khai tr ươ ng nh ất định b ạn ph ải làm đượ c m ột vi ệc quan tr ọng đó là làm cho
c ửa hàng th ật đông khách và t ạo s ự thu hút, chú ý t ới ng ườ i dân xung quanh, khách hàng ti ềm n ăng
và nh ững ng ườ i quan tâm khác
- Không quan tr ọng vi ệc b ạn bị l ỗ trong nh ững ngày khai tr ươ ng mà quan tr ọng b ạn có bao nhi ều
khách hàng ti ềm n ăng đến c ửa hàng và nghe nói đến c ửa hàng.
Thu hút khách đến ngày khai tr ươ ng b ằng cách
+ Gi ảm giá s ốc t ừ 30 đến 50% ( s ản ph ẩm b ạn t ự tin v ề ch ất l ượ ng nh ất ) trong vòng 3 ngày ho ặc 1
tu ần khai tr ươ ng.
+ Mi ễn phí ăn th ử s ản ph ẩm
+ Quà t ặng khách hàng độc đáo và ý ngh ĩa
+ Phát phi ếu gi ảm giá, th ẻ khách hàng VIP
+ Treo b ăng giôn, ph ướ n xung quanh c ửa hàng, m ở loa đài nh ạc thu hút khách hàng, m ời th ật đông
b ạn bè đến ủng h ộ….V..V… =>> Làm m ọi cách để c ửa hàng trông th ật đông đúc nh ững ngày khai
tr ươ ng t ạo s ự tò mò cho nh ững khách hàng ti ềm n ăng.


Duy trì đư a c ửa hàng v ề đi ểm hòa v ốn : Sau khi khai tr ươ ng c ửa hàng kho ảng 1 tu ần đến 2 tu ần là
th ời gian khó kh ăn nh ất, là th ời gian th ử thách tính gan lì và b ản l ĩnh kinh doanh c ủa b ạn. Thông
th ườ ng nó kéo dài đến tháng th ứ 3 ho ặc th ứ 6 đển b ạn kéo c ửa hàng t ăng doanh s ố và tr ở v ề đi ểm
doanh s ố hòa v ốn. Trong th ời gian này b ạn bu ộc ph ải làm đượ c m ột s ố vi ệc sau n ếu nh ư không
mu ốn đóng c ửa hàng.
+ Tìm hi ểu và ghi l ại thông tin, s ở thích và nhu c ầu c ủa khách hàng.
+ Th ườ ng xuyên t ổ ch ức các ch ươ ng trình thu hút khách đến c ửa hàng nh ư khuy ến m ại, m ở bán
s ản ph ẩm m ới ( Ngày đó tôi cho m ổ cá ng ừ t ươ i to đến 90 kg hàng tu ần gây ra m ột tin r ất Hot t ới
nh ững khách hàng ti ềm n ăng )
+ Xây d ựng m ối quan h ệ thân thi ết v ới khách hàng : Nh ớ tên, địa ch ỉ, nhu c ầu, ngh ề nghi ệp, tính
cách, s ở thích…. C ủa càng nhi ều khách hàng càng t ốt để ti ện vi ệc ch ăm sóc và hi ểu rõ khách hàng
h ơn.
+ Đào t ạo nhân viên tâm huy ết v ới ngh ề, trung th ực và chân thành trong t ừng hành động, l ời nói v ới
khách hàng để t ạo ấn t ượ ng t ốt v ề cung cách ph ục v ụ…
+ Hoàn thi ện v ề ch ất l ượ ng s ản ph ẩm, lo ại b ỏ nh ững m ặt hàng có nhi ều ph ản h ổi tiêu c ực, tích c ực
tìm hi ểu nh ập thêm nhi ều lo ại s ản ph ẩm m ới đa d ạng h ơn…
Qu ản lý c ửa hàng nh ư th ế nào ?


Đầu tiên m ột mình b ạn ph ải làm m ọi vi ệc t ừ đặt hàng t ừ các nhà cung c ấp hàng ngày, ki ểm tra ch ất
l ượ ng khi h ọ giao hàng để đánh giá ch ất l ượ ng c ủa t ừng nhà cung c ấp sau đó kho ảng vài tháng b ạn
có th ể phân công cho ng ườ i khác đảm nh ận.
+ V ề các lo ại s ổ sách nh ất thi ết b ạn ph ải có nh ững s ổ sau :
# S ổ khách hàng : L ưu l ại thông tin c ủa khách hàng nh ư tên, tu ổi, địa ch ỉ, s ở thích, nhu c ầu, ngh ề
nghi ệp, s ố đi ện tho ại…
# S ổ đặt hàng : L ưu l ại thông tin khách đặt hàng hàng ngày để tránh b ị quên
# S ố công n ợ : L ưu l ại thông tin khách n ợ…
# S ổ thu chi : L ưu l ại thông tin thu chi c ủa c ửa hàng…
Và các lo ại s ổ khác n ếu b ạn th ấy c ần thi ết cho vi ệc qu ản lý…
Đào t ạo nhân viên bán hàng và bán hàng th ực ph ẩm s ạch nh ư th ế nào ?
Tôi đị nh vi ết nh ững chia s ẻ này ra nh ưng hôm nay tình c ờ đọc đượ c chia s ẻ c ủa Tony Bu ổi Sáng v ề
ch ủ đề này r ất hay và c ũng đúng nh ư suy ngh ĩ c ủa tôi nên xin phép đượ c trích ra luôn cho ti ện...


" Sau đây là vài k ỹ n ăng bán hàng nho nh ỏ, Tony th ấy trên truy ền hình Hàn Qu ốc có d ạy, nên nói l ại
các bạn nè...

1. V ới hàng hóa, mình làm nh ẹ tay, nâng niu, tâm huy ết c ủa ng ườ i nông dân c ả. Mình c ứ t ưở ng
t ượ ng đấy là c ủa mình tr ồng đượ c, t ừ cái h ạt gi ống, đến cây con, đến lúc tr ổ hoa k ết trái, ngày nào
c ũng ng ắm nhìn. Mình ph ải th ươ ng hàng hóa thì động tác s ẽ đi ều ch ỉnh phù h ợp.
2. Trong lúc không có khách, mình b ỏ vô bao cân tr ướ c. Ví d ụ n ấm mèo ng ườ i ta mua 1kg, 2kg là
ch ủ y ếu, mình cân tr ướ c c ột dây thun để đó. Không làm gì thì c ũng ph ải lau chùi d ọn d ẹp, d ọn b ớt
rác để cu ối gi ờ kh ỏi m ệt. Đừ ng đứ ng x ớ r ớ, d ượ ng th ấy có m ấy b ạn nói ra ph ụ ch ứ đứ ng x ớ r ớ,
tr ưở ng nhóm kêu làm gì m ới làm, g ươ ng m ặt u u mê mê d ại d ại th ế nào, trong mu ốn quánh quá.
3. Ti ền th ối c ũng chu ẩn bị s ẵn, d ự trù các ph ươ ng án th ối ti ền. Ví d ụ 1kg cà chua giá 12,000 đồng,
khách n ếu mua 2kg, h ọ s ẽ đư a 25 ngàn ho ặc 30 ngàn, nên t ờ 1 ngàn và 6 ngàn ph ải d ự trù s ẵn. Ví
d ụ v ậy… Đừ ng lúc đó r ồi lúng túng g ọi ầm ĩ lên.
4. Khách t ới, mình ch ạy ra d ắt xe cho h ọ lên l ề. Mỉm c ườ i chào anh chào ch ị, g ươ ng m ặt toát lên v ẻ
thông minh lanh l ợi cho d ượ ng. H ọ mua xong cúi đầu xu ống h ết và đồng thanh nói “cám ơn
cô/chú/anh/ch ị đã ủng h ộ nông s ản s ạch Vi ệt nam”, nói chân thành, không m ắc c ỡ. D ễ th ươ ng thì ai
c ũng yêu m ến, mu ốn cái gì đượ c cái đó. Mu ốn d ễ th ươ ng thì ph ải ngh ĩ v ề ng ườ i khác tr ướ c, mình
sau. Nh ườ ng nhịn, b ỏ qua, không s ĩ di ện nh ảm nhí, không lên gân lên c ốt, không ăn mi ếng tr ả
mi ếng… để mình h ơn. Khách mua nhi ều mình nói để con ch ở v ề nhà cô/chú luôn cho. Lúc nào c ũng
d ặn lòng, lúc nào c ũng c ườ i, c ũng nhìn ng ườ i khác b ằng ánh m ắt ấm áp. Mình th ươ ng ng ườ i ta thì
ng ườ i ta th ươ ng l ại. Xin l ỗi cám ơn luôn mi ệng...C ườ i luôn mi ệng nhé. M ệt không đượ c cáu. Cáu là
hành vi kém v ăn minh c ủa m ấy c ậu ấm cô chiêu "...

X ử lý hàng t ồn không bán h ết trong ngày nh ư th ế nào ?
Ví d ụ nh ư thịt l ợn bán trong ngày nên ph ải nh ập l ượ ng v ừa ph ải, b ảo qu ản t ốt, n ếu bán trong ngày
không h ết c ấp đông ngay bán h ạ giá ph ần c ấp đông. N ếu c ấp đông nhi ều quá thì cho ra làm ru ốc
sạch.
Rau bán trong ngày, có m ột s ố lo ại rau bán qua ngày đượ c nh ư rau ngót, m ồng t ơi... S ơ ch ế liên t ục
lo ại b ỏ rau héo để rau trông b ắt m ắt nên d ễ bán. Bán qua ngày thì h ạ giá bán... Quan tr ọng nh ất là
c ăn l ượ ng hàng chu ẩn để nh ập.

Công th ức chung đối v ới t ất c ả các lo ại m ặt hàng là.

Nh ập hàng chu ẩn s ố l ượng, ki ểm tra tr ả hàng l ỗi ngay khi nh ập hàng, đóng gói b ảo qu ản t ốt,
trong quá trình bán ph ản liên t ục ki ểm tra và s ơ ch ế, hàng để ko còn t ươi nh ư lúc m ới nh ập
đẩy m ạnh bán h ạ giá luôn, n ếu h ạ giá ko h ết thì cho ch ế bi ến thành s ản ph ẩm khác ho ặc bán
r ẻ ra quán c ơm....

Ph ần m ềm qu ản lý c ửa hàng có nên s ử d ụng ngay không ?


Khi b ắt đầu khai tr ương theo tôi n ếu b ạn ch ưa ch ắc ch ắn thành công cao thì ch ưa nên đầu t ư máy
tính, máy in, ph ần m ềm b ởi ban đầu khách hàng còn ít, ch ưa quan tr ọng và t ốn khá nhi ều chi phí
nh ưng sau khi phát tri ển ổn định b ạn nên đầu t ư đầy đủ h ết nh ững th ứ nêu trên.
B ạn có th ể dùng ph ần m ềm h ợp đồng theo tháng c ủa Maybanhang.net để tiết kiệm chi phí đầu tư
phần mềm…( Bên mình đang sử dụng thấy khá ổn )
sau một thời gian bạn sẽ không còn thấy phần mềm này ổn nữa thì chuyển sang dùng phần mềm
khác đắt tiền hơn…
Có nên lắp Camera giám sát không ?
Ban đầu bạn thườ ng xuyên ở cửa hàng thì chưa cần thiết nh ưng sau khi bạn tách khỏi c ửa hàng thì
nên lắp để tiện cho việc giám sát và quản lý cửa hàng. Bạn có thể xem camera qua điện thoại bất
cứ lúc nào, bất cứ nới đâu có 3G, wifiiiiiiiiiiii…
…………………………………………………………………………………………………..

Phát triển, tái đầu tư và đẩy mạnh thươ ng hiệu
- Sau khi cửa hàng đã thoát khỏi điểm hòa vốn bắt đầu có lãi mang lại thu nhập cho bạn thì tôi
khuyên bạn đừng nên tiêu số lợi nhuận đó mà hãy tái đầu tư vào c ửa hàng để ngày càng hoàn thiện
hơn về chất lượ ng sản phẩm, quy trình quản lý, kiểm tra giám sát sản phẩm, m ở rộng mặt hàng
mới, đầu tư vào thươ ng hiệu, chăm sóc khách hàng… để cửa hàng được phát triển ổn định và bền
vững.
- Khi cửa hàng đã phát triển ổn bạn m ới nên đầu tư vào kênh online kiếm thêm khách hàng và
quảng bá thươ ng hiệu b ởi ban đầu sản phẩm chưa đảm bảo, phục vụ chưa tốt thì chưa nên quảng
bá và bán hàng qua mạng…


Nói tóm lại theo kinh nghiệm của tôi để xây dựng và phát triển thành công một c ửa hàng th ực phẩm
sạch bạn cần phải có:
- Đầu tiên bạn phải thực sự có tâm với nghề, thực sự tâm huyết và quyết tâm làm bằng được.


- Thứ 2 : Chọn đúng địa điểm tốt, phù hợp với cửa hàng thực phẩm sạch
- Thứ 3 : Có được nhiều nguồn hàng tốt, đảm bảo chất lượng ổn định, khác biệt và độc quyền phân
phối. ( Tôi sẵn sàng chia sẻ nguồn hàng qua Email bên dưới )
- Thứ 4 : Kiểm tra, giám sát chất lượng thật tốt, xây dựng đội ngũ làm việc tận tâm, trung thực và
lắng nghe ý kiến khách hàng đặt lợi ích khách hàng là ưu tiên số 1.

Trên đây là tất cả những gì tôi vừa nghĩ ra vừa viết v ới tất cả s ự chân thành và chia sẻ mong các
bạn sớm triển khai mở cửa hàng thực phẩm sạch thành công h ơn mong đợi.

Tôi hi vọng bạn cũng sẽ chia sẻ kiến thức trong bài viết này bằng cách SHARE bài viết lên
Facebook của bạn và gửi mail cho tôi qua Email : haisansoibien@gmail.com
Rất vui được làm quen và kết bạn facebook v ới các bạn...!


Nếu bạn đọc được đến tận dòng cuối cùng này mà vẫn thấy thích thú thì tôi tin bạn sẽ m ở c ửa hàng
thực phẩm sạch thành công. Với công sức tôi bỏ ra để viết bài viết này, tôi muốn giúp được nhiều
ngườ i nhất có thể. Để công bằng, bạn like thì phải share lại cho càng nhiều ng ười càng tốt nhé.
Cùng chung sức xây dựng ngành thực phẩm sạch l ớn mạnh nào ! ( LIKE và SHARE )Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×