Tải bản đầy đủ

123doc bai tap tien luong tien cong phan tinh thuong co loi giai

25/02/2
25/02/2

4
4

Bài tập tiền lương-tiền công (phần tính thưởng) - có lời giải
Bài tập tiền lương-tiền công (phần tính thưởng) - có lời giải

www.doko.vn/tai-lieu/bai-tap-tien-luong-tien-cong-phan-tinh-thuong-co-loi-giai-156117
cong-phan-tinh-thuong-co-loi-giai-156117

1/13www.doko.vn/tai-lieu/bai-tap-tien-luong-tien1/13


25/02/2
25/02/2

4
4


Bài tập tiền lương-tiền công (phần tính thưởng) - có lời giải
Bài tập tiền lương-tiền công (phần tính thưởng) - có lời giải

Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

www.doko.vn/tai-lieu/bai-tap-tien-luong-tien-cong-phan-tinh-thuong-co-loi-giai-156117
cong-phan-tinh-thuong-co-loi-giai-156117

2/13www.doko.vn/tai-lieu/bai-tap-tien-luong-tien2/13


25/02/2
25/02/2

4
4

Bài tập tiền lương-tiền công (phần tính thưởng) - có lời giải
Bài tập tiền lương-tiền công (phần tính thưởng) - có lời giải

www.doko.vn/tai-lieu/bai-tap-tien-luong-tien-cong-phan-tinh-thuong-co-loi-giai-156117
cong-phan-tinh-thuong-co-loi-giai-156117

3/13www.doko.vn/tai-lieu/bai-tap-tien-luong-tien3/13


25/02/2
25/02/2

4
4

Bài tập tiền lương-tiền công (phần tính thưởng) - có lời giải
Bài tập tiền lương-tiền công (phần tính thưởng) - có lời giải

www.doko.vn/tai-lieu/bai-tap-tien-luong-tien-cong-phan-tinh-thuong-co-loi-giai-156117
cong-phan-tinh-thuong-co-loi-giai-156117

4/13www.doko.vn/tai-lieu/bai-tap-tien-luong-tien4/1325/02/2
25/02/2

4
4

Bài tập tiền lương-tiền công (phần tính thưởng) - có lời giải
Bài tập tiền lương-tiền công (phần tính thưởng) - có lời giải

Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

01

Hãy tính tiền thưởng cho một số cá nhân sau
Tên công nhân
Nguyễn hồng sơn
Lê thị hằng
Phạm tiến công
Đỗ ngọc tân
Ngô thị hương

Được xếp hạng
A
3,49
B
2,42
C
2,42
A
2,90
Khuyến khích

Hệ số lương

2,01

Bài làm

Bước 1: Tính quỹ lưởng chính của từng hạng thành tích
QLCi = mi . TLBQi
QLCA = mA . TLBQA = 35 . 2150000 = 75250000 (đồng)
QLCB = mB . TLBQB = 20 . 1970000 = 39400000 (đồng)
QLCC = mC . TLBQC = 20 . 1876000 = 37520000 (đồng)
QLCkh = mkh . TLBQkh =10 . 1815000 = 18150000 (đồng)
Bước 2: Tính quỹ lương chính quy đổi của từng hạng thành tích
QLCqdi = QLCi . Hi
QLCqdA = QLCA . HA = 75250000 . 1,2 = 90300000 (đ)
QLCqdB = QLCB . HB = 39400000 . 1,0 = 39400000 (đ)
QLCqdC = QLCC . HC = 37520000 . 0,9 = 33768000 (đ)
QLCqdKH = QLCkh . Hkh = 18150000 . 0,3 = 5445000 (đ) Tổng QLC
qd = 168913000 (đ)
Bước 3: Tính quỹ khen thưởng của từng hạng thành tích
QKTi = (tổngQKT / tổngQLC qd ) . QLCqdi
QKTA = (tổngQKT / tổngQLC qd ) . QLCqdA
= (175356000 : 168913000) . 90300000 = 93744394 QKTB
= (175356000 : 168913000) . 39400000 = 40902870
QKTC =(175356000 : 168913000) . 33768000 =35056043
QKTkh = (175356000 : 168913000) . 5445000 = 5652694
Bước 4: tính tiền thưởng của từng cá nhân
01

TTJ = ( QKTi / QLCi ) . MLj
TTsơn = (QKTA / QLCA) . MLsơn
= (93744394 : 75250000 ) . (3,49 . 730000) = 3173855
TThằng = ( QKTB / QLCB ) . MLhằng
= (40902870 : 39400000) . (2,42 . 730000) =1833985
www.doko.vn/tai-lieu/bai-tap-tien-luong-tien-cong-phan-tinh-thuong-co-loi-giai-156117
cong-phan-tinh-thuong-co-loi-giai-156117

5/13www.doko.vn/tai-lieu/bai-tap-tien-luong-tien5/13


25/02/2
25/02/2

4
4

Bài tập tiền lương-tiền công (phần tính thưởng) - có lời giải
Bài tập tiền lương-tiền công (phần tính thưởng) - có lời giải

TTcông = ( QKTC / QLCC ) . MLcông
= (35056043 / 37520000) . (2,42 . 730000) =1650587
TTtân = QKTA / QLCA) . MLtân
= (93744394 : 75250000 ) . (2,9 . 730000) =2637301
Tiền thưởng cho công nhân khuyến khích
TThương = (QKTkh / mkh ) = 5652694 : 10 = 565269

Bài tập 2: Tổng số lao động trong doanh nghiệp A là 250 người. Cuối năm doang
nghiệp tiến hành bình xét thi đua và chia thưởng từ lợi nhuận với quỹ lương là 550
triệu đồng. Kết quả xếp hạng thành tích như sau:
STT

Hạng thành Hệ số thưởng Số người

A

1,4

Tiền lương
tích

1

60

bình quân (đ)

2130000

www.doko.vn/tai-lieu/bai-tap-tien-luong-tien-cong-phan-tinh-thuong-co-loi-giai-156117
cong-phan-tinh-thuong-co-loi-giai-156117

6/13www.doko.vn/tai-lieu/bai-tap-tien-luong-tien6/13


25/02/2
25/02/2

4
4

Bài tập tiền lương-tiền công (phần tính thưởng) - có lời giải
Bài tập tiền lương-tiền công (phần tính thưởng) - có lời giải

2

3
4

1,2
75
C
0,9
Không thuộc

1835000
95
1950500
20
diện xét

B

Hãy tính tiền thưởng cho các cá nhân sau:
1.
Nguyễn thị lan bậc 3/7 hệ số lương 2,31 xếp hạng A
2.
Hà văn lân bậc 4/7 hệ số lương 2,71 xếp hạng B
3.
Ngô văn cần bậc 2/7 hệ số lương 1,96 xếp hạng C Biết mức lương tối thiểu theo quy định hiện hành của nhà
nước.
www.doko.vn/tai-lieu/bai-tap-tien-luong-tien-cong-phan-tinh-thuong-co-loi-giai-156117
cong-phan-tinh-thuong-co-loi-giai-156117

7/13www.doko.vn/tai-lieu/bai-tap-tien-luong-tien7/13


25/02/2
25/02/2

4
4

Bài tập tiền lương-tiền công (phần tính thưởng) - có lời giải
Bài tập tiền lương-tiền công (phần tính thưởng) - có lời giải

Bài làm

www.doko.vn/tai-lieu/bai-tap-tien-luong-tien-cong-phan-tinh-thuong-co-loi-giai-156117
cong-phan-tinh-thuong-co-loi-giai-156117

8/13www.doko.vn/tai-lieu/bai-tap-tien-luong-tien8/13


25/02/2
25/02/2

4
4

Bài tập tiền lương-tiền công (phần tính thưởng) - có lời giải
Bài tập tiền lương-tiền công (phần tính thưởng) - có lời giải

ớc 1: Tính quỹ lưởng chính của từng hạng thành tích
QLCi = mi . TLBQiQLCA = mA . TLBQA = 60 . 2130000 = 127800000 (đồng)
QLCB = mB . TLBQB = 75 . 1835000 = 137625000 (đồng)
QLCC = mC . TLBQC = 95 . 1950500 = 185297500 (đồng)
Bước 2: Tính quỹ lương chính quy đổi của từng hạng thành tích
www.doko.vn/tai-lieu/bai-tap-tien-luong-tien-cong-phan-tinh-thuong-co-loi-giai-156117
cong-phan-tinh-thuong-co-loi-giai-156117

9/13www.doko.vn/tai-lieu/bai-tap-tien-luong-tien9/13


25/02/2
25/02/2

4
4

Bài tập tiền lương-tiền công (phần tính thưởng) - có lời giải
Bài tập tiền lương-tiền công (phần tính thưởng) - có lời giải

QLCqdi = QLCi . Hi
QLCqdA = QLCA . HA = 127800000 . 1,4 = 178920000 (đ)
QLCqdB = QLCB . HB = 137625000 . 1,2 = 165150000 (đ)
QLCqdC = QLCC . HC = 185297500 . 0,9 = 166767750 (đ)
Tổng QLC

qd

= 178920000 + 165150000 + 166767750 = 510837750 (đ)

Bước 3: Tính quỹ khen thưởng của từng hạng thành tích
QKTi = (tổngQKT / tổngQLC qd ) . QLCqdi
QKTA = (tổngQKT / tổngQLC qd ) . QLCqdA
= (550000000 / 510837750) . 178920000 = 192636507 (đ)
QKTB = (550000000 / 510837750) . 165150000 = 177810861 (đ)
QKTC =(550000000 / 510837750) . 166767750 = 179552632 (đ)
Bước 4: tính tiền thưởng của từng cá nhân
TTJ = ( QKTi / QLCi ) . MLj
TTlan = (QKTA / QLCA) . MLlan
= (192636507 : 127800000 ) . (2,31 . 730000) = 2541807 (đ)
TTlân = ( QKTB / QLCB ) . MLlân
= (177810861) . (2,71 . 730000) =2555954 (đ)
TTcần = ( QKTC / QLCC ) . MLcần
= (179552632 : 185297500) . (1,96 . 730000) = 1386440 (đ)

01

www.doko.vn/tai-lieu/bai-tap-tien-luong-tien-cong-phan-tinh-thuong-co-loi-giai-156117
cong-phan-tinh-thuong-co-loi-giai-156117

10/13www.doko.vn/tai-lieu/bai-tap-tien-luong-tien10/13


25/02/2
25/02/2

4
4

Bài tập tiền lương-tiền công (phần tính thưởng) - có lời giải
Bài tập tiền lương-tiền công (phần tính thưởng) - có lời giải

tập 3: Có số liệu về một tổ sản xuất như sau:

3
4
5
6
7
8
9
10

STT Họ và tên Hệ số lương Hệ số thưởng Hạng 1 Nguyễn Lan 3,28 1,4 A
2 Hà Thị Hoa 3,28 1,2 B
Phạm Hạnh 2,71
1.4
A
Ngô Hà 2,24
0,9
C
Trần Anh 1,18
0,3
KK
Phạm Huệ 2.24
1,2
B
Mai Phương 2,71 0,9
C
Hoa Hồng 2,24
0,9
C
Nguyễn nam 2.71 1,2
B
Phan H.anh 2,71 1,4
A

www.doko.vn/tai-lieu/bai-tap-tien-luong-tien-cong-phan-tinh-thuong-co-loi-giai-156117
cong-phan-tinh-thuong-co-loi-giai-156117

Bài

11/13www.doko.vn/tai-lieu/bai-tap-tien-luong-tien11/13


25/02/2
25/02/2

4
4

Bài tập tiền lương-tiền công (phần tính thưởng) - có lời giải
Bài tập tiền lương-tiền công (phần tính thưởng) - có lời giải

Hãy chia thưởng từ lợi nhuận cho bộ phận trên. Biết tiền thưởng được trích là
25050000 đồng. Tiền lương tối thiểu theo quy định hiện hành của Nhà Nước
Bài làm
Từ bảng số liệu ta có
Hạng thành tích Số lượng người Hệ số thưởng Tiền lương bình quân
A
B
C
Kk

1

3
3
3
0,3

1,4
1,2
0,9
861400

2117000
2002633
1749567

Bước 1: Tính quỹ lưởng chính của từng hạng thành tích
QLCi = mi . TLBQi
QLCA = mA . TLBQA = 3 . 2117000 = 6351000 (đồng)
QLCB = mB . TLBQB = 3 . 2002633 = 6007899 (đồng)
QLCC = mC . TLBQC = 3 . 1749567 = 5248701 (đồng) QLCkh = mkh
. TLBQkh= 1 . 861400 = 861400 (đ)
Bước 2: Tính quỹ lương chính quy đổi của từng hạng thành tích
QLCqdi = QLCi . Hi
QLCqdA = QLCA . HA = 6351000 . 1,4 = 8891400 (đ)
QLCqdB = QLCB . HB = 6007899 . 1,2 = 7209479 (đ)
01

www.doko.vn/tai-lieu/bai-tap-tien-luong-tien-cong-phan-tinh-thuong-co-loi-giai-156117
cong-phan-tinh-thuong-co-loi-giai-156117

12/13www.doko.vn/tai-lieu/bai-tap-tien-luong-tien12/13


25/02/2
25/02/2

4
4

Bài tập tiền lương-tiền công (phần tính thưởng) - có lời giải
Bài tập tiền lương-tiền công (phần tính thưởng) - có lời giải

CqdC = QLCC . HC = 5248701 . 0,9 = 4723831 (đ)
QLCqdKH = QLCkh . Hkh = 861400 . 0,3 = 258420 (đ)
Tổng QLC qd = 8891400 + 7209479 + 4723831 + 258420 = 21083130 (đ)

QL

Bước 3: Tính quỹ khen thưởng của từng hạng thành tích
QKTi = (tổngQKT / tổngQLC qd ) . QLCqdi
QKTA = (tổngQKT / tổngQLC qd ) . QLCqdA
= (25050000 : 21083130) . 8891400 = 10564350 (đ) QKTB
= (25050000 : 21083130) . 7209479= 8565970 (đ)
QKTC =(25050000 : 21083130) . 4723831 = 5612638 (đ)
www.doko.vn/tai-lieu/bai-tap-tien-luong-tien-cong-phan-tinh-thuong-co-loi-giai-156117
cong-phan-tinh-thuong-co-loi-giai-156117

13/14www.doko.vn/tai-lieu/bai-tap-tien-luong-tien13/14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×