Tải bản đầy đủ

BÀI tập TRẮC NGHIỆM NGUYÊN hàm

Thầy Bùi Văn Du – TPHCM

ĐT: 0933105777

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM NGUYÊN HÀM

1
.
2x 1

Câu 1: Tìm nguyên hàm của hàm số f ( x )

A.

f ( x )dx

2x

1

C.


f ( x )dx

1
2x
2

C.
1

C.

C. F ( x )

1
3x 1
1
3x 1

1
1

x
3

3

C. f ( x )

sin x
(2 cos x ) 2

2

1
sin x

1)

1


C. F ( x )

x2
2

1
x2

1
x

B. f ( x )

x

A.

f ( x )dx

C.

C.

.

1
1

C
.
3x 1

sin x
2 sin x

D. f ( x )

C.

2017 x
ln 2017

C.

cos x
.
(2 sin x ) 2

C.

Câu 5: Tìm nguyên hàm của f ( x )

1
2x 1

1
3x 1

1

C. F ( x )

C.

ln x

C.

1) 2

(x

2

Câu 4: Tìm các hàm số F ( x ) thỏa mãn điều kiện F '( x )
A. F ( x )

1

1
2

B. F ( x )

C.

Câu 3: Tìm các hàm số f ( x ) , biết f '( x )

A. f ( x )

(3x

C.

1

x

2 2x

f ( x )dx

D.

Câu 2: Tìm hàm số F ( x ) , biết rằng F '( x )

A. F ( x )

f ( x )dx

B.

1
cos x
x

C.

C.

1
.
x

B. F ( x )

x2
2

ln x .

D. F ( x )

x2
2

ln x

C.

2017 x

C.

2017x .
B.
1

f ( x )dx

C.


Thầy Bùi Văn Du – TPHCM

2017 x 1
x 1

f ( x )dx

C.

ĐT: 0933105777

C.

Câu 6: Tìm nguyên hàm của f ( x )
A.

f ( x )dx

x
ln x

B.

f ( x )dx

.x

f ( x )dx

B.

f ( x )dx

C.

f ( x )dx

2017 x ln 2017 C .

x .

C.
1

D.

C.

1

x

C.

1

x

C.
x2
(x

Câu 7: Hàm số nào sau đây không là nguyên hàm của hàm số f ( x )

A. F ( x )

C. F ( x )

x2

1

x
1

x

B. F ( x )

.

x2 1
.
x 1

D. F ( x )

cot x

C. F ( x )

tan x

2

2

1

x
x2

B. F ( x )

cot x

1.

D. F ( x )

tan x

3x 2

2x

.

3x 3
.
x 1

1.

Câu 9: Tìm hàm số F ( x ) biết F '( x )

1

x

1
biết F
sin 2 x
2

Câu 8: Tìm nguyên hàm F ( x ) của hàm số f ( x )

A. F ( x )

x2

2x
.
1) 2

.

.

2
2

1 và đồ thị y

2

.

F ( x ) cắt trục tung tại điểm

có tung độ bằng e .
A. F ( x )

x2

x

e.

C. F ( x )

x3

x2

x

Câu 10: Biết
A.

f (u)du
f (1 2 x )dx

e.

B. F ( x )

x3

x2

e.

C. F ( x )

x3

x2

x

1.

F (u) C . Tìm khẳng định đúng.
2F (x ) 1 C .

B.

2

f (2 x 1)dx

F ( 2x

1)

C.


Thầy Bùi Văn Du – TPHCM
C.

f (2 x

ĐT: 0933105777

1
F (1 2 x )
2

1)dx

C . D.

f (2 x 1)dx

Câu 11: Cho hàm số f ( x ) thỏa các điều kiện f '( x )

2

2 F (1 2 x )

cos2 x và f '

C.
2 . Tìm khẳng

2

định sai:
A. f ( x )

2x

C. f (0)

.

1
sin 2 x
2

B. f ( x )

.

D. f

Câu 12: Tìm nguyên hàm F ( x ) của hàm số f ( x )

A. F ( x )

2 x ln 2 1
.
e x (ln 2 1)

C. F ( x )

2 x ln 2
.
e x (ln 2 1)

C. F ( x )

2
x2

3cos x

3cos x

sin 2 x

.

0.

2

2x 1
biết F (0)
ex

B. F ( x )

1
2
ln 2 1 e

x

1.
1
e

x

1
.
ln 2 1

x

D. F ( x )

Câu 13: Tìm nguyên hàm F ( x ) của hàm số f ( x )
A. F ( x )

2x

2 ln x

3sin x

B. F ( x )

C.

C.

D. F ( x )

Câu 14: Tìm nguyên hàm F ( x ) của hàm số f ( x )
A. F ( x )

3sin x

3x 1
ln 3

C. F ( x )

3sin x

3x 1 ln3 C .

C.

2
.
e
2
.
x
2
x2

C.

ln x

C.

3cos x

3cos x

3cos x

3x 1 .

B. F ( x )

3sin x

3x 1
ln 3

D. F ( x )

3sin x

3x 1 ln3 C .

C.

Câu 15: Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau
A.

2 sin 2 xdx

x

1
sin 2 x
2

C.

B.
3

tan 2 xdx

tan x

x

C.


Thầy Bùi Văn Du – TPHCM
C.

cot 2 xdx

ĐT: 0933105777

cot x

x

C.

D.

cos 4 x

sin 4 x dx

sin 2 x

C.

Câu 16: Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau
A.

C.

1

2x 2

x2

3

2 3
x
3

dx

2dx
(2 x 1) 2

1
2x 1

33 x

C.

B.

C.

D.

1
dx
2x 1

2x

2x

(2 x 1)3
3

1dx

1

C.

C.

Câu 17: Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau

(x

10

A.

(x

1) dx

C.

sin(3x

1)11
11

C.

1
cos(3x
3

1)dx

1)

C.

B.

ln x
dx
x

ln 2 x
2

D.

e 2 x 1dx

1 2x
e
2

C.
1

C.

Câu 18: Phát biểu nào sau đây đúng?
2

A.

x

1
dx
x
2

C.

1
dx
x

x

1
x
3

1
x

1 3
x
3

3

2

C.

x

2 x

2

1
x

2x

B.

1
dx
x

C.

1
dx
x

1 3
x
3

1
x

C.

2x

1
x

x

cos x

C.

x

cos x

C.

D.

x

C.

B.

x
sin
2

x
cos
dx
2

D.

x
sin
2

x
cos
dx
2

x2

dx

x2
2

2x

4 ln x

2

C.

dx

x2
2

2x

4 ln x

2

C.

Câu 19: Phát biểu nào sau đây đúng?
A.

C.

2

x
sin
2
x
sin
2

x
cos
dx
2

x

2

2 cos x

1
x
sin
3
2

x
cos
dx
2

C.

x
cos
2

3

C.

2

2

Câu 20: Phát biểu nào sau đây đúng?
A.

C.

x2
2

x
x2
x

2

dx

x2
2

dx

x2
2

2x

2x

ln x

ln x

2

2

C.

B.

C.

D.
4

2

x
x2
x

2


Thầy Bùi Văn Du – TPHCM

ĐT: 0933105777

Câu 21: Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau
A.

B.

C.

D.

3x

1

4x

2

4x

2

dx

5x
3x

1

5x
3x

1

4x
5x

3x

1

4x
5x

Câu 22: Cho a, b

x

3
3
5

1

dx

3
ln 3 ln 5 5

dx

3
3
5

2

2

x 1

C.

x 1

3
ln 5 ln 3 5

1
ln 4

1 4
16 5

3

dx

x

1 4
16 5

x

4
ln 5 5

x 2

C.

x 1

C.
1
4
16(ln 4 ln 5) 5

x

C.

0 . Phát biểu nào sau đây đúng?

,a

A.

dx
ax b

1
ln ax
a

C.

dx
ax b

a
ax

b

b

C.

C.

B.

dx
ax b

ln ax

D.

dx
ax b

1
ln ax
a

b

C.

b

C.

Câu 23: Khẳng định nào sau đây sai?
A.

C.

ln 4 x
dx
x

ln 4 x
dx
x

ln 5 x
5

ln 5 x
5

C.

.

B.

ln 4 x
dx
x

ln 5 x
5

e.

D.

ln 4 x
dx
x

ln 5 x

C.

Câu 24: Khẳng định nào sau đây đúng?
A.

dx
x (2 ln x

C.

dx
x (2 ln x

1)

1)

2

2

1
2(2 ln x
1
2(2 ln x

1)

1)

C.

C.

B.

dx
x (2 ln x

D.

dx
x (2 ln x

B.

e3

1)

1)

1
2 ln x

2

2

1
(2 ln x

Câu 25: Khẳng định nào sau đây đúng?
A.

e3

2x

dx

e3

2x

C.
5

2x

dx

1 3
e
2

2x

C.

1

1)

C.

C.


Thầy Bùi Văn Du – TPHCM
C.

e3

2x

1 3
e
2

dx

ĐT: 0933105777

2x

C.

D.

e3

2x

B.

xe

x2

D.

xe

x2

B.

dx
x
e
e

D.

dx
x
e
e

dx

2e 3

2x

C.

Câu 26: Khẳng định nào sau đây đúng?
A.

xe

x2

dx

e

x2

C.

xe

x2

dx

e

x2 1

C.
C.

1
e
2

dx
dx

1
e
2

x

C.

x2

C.

Câu 27: Khẳng định nào sau đây đúng?
A.

dx
x
e
e

C.

dx
x
e
e

x

x

ex
ln x
e

1
1

ex
ln x
e

1
1

C.

C.

x

x

1 ex
ln
2 ex

1
1

C.

1 ex
ln
2 ex

1
1

C.

Câu 28: Khẳng định nào sau đây đúng?
A.

C.

e

x

e

x

dx
e x
dx
e x

1
2

e

x

C.

1
1

2

e

x

1

B.

C.

D.

e

dx
e x

x

e

dx
e x

x

2

2

ln e x

e

x

2

C.

ln e x

e

x

2

C.

Câu 29: Khẳng định nào sau đây đúng?
A.

C.

3

cos x sin xdx
3

cos x sin xdx

cos 4 x
4

C.

cos4 x
4

B.

C.

D.

3

cos x sin xdx
3

cos x sin xdx

Câu 30: Khẳng định nào sau đây đúng?
A.

sin 5x cos3xdx

B.

sin 5x cos3xdx

1
sin 8 x
16
1
sin 8 x
16

1
sin 2 x
4
1
sin 2 x
4
6

C.
C.

sin 4 x
4
sin 4 x
4

C.
C.


Thầy Bùi Văn Du – TPHCM
C.

sin 5x cos3xdx

D.

sin 5x cos3xdx

ĐT: 0933105777

1
sin 8 x
16

1
sin 2 x
4

1
sin 8 x
16

1
sin 2 x
4

C.
C.

Câu 31: Khẳng định nào sau đây đúng?
A.

C.

sin 3 x
dx
cos2 x

sin3 x
dx
cos2 x

1
cos x

1
cos x

cos x

cos x

C.

C.

B.

sin 3 x
dx
cos2 x

1
cos x

cos x

C.

D.

sin3 x
dx
cos2 x

1
cos x

cos x

C.

sin x

dx

3

cos x

dx

3

cos2 x

Câu 32: Khẳng định nào sau đây đúng?
A.

C.

sin x
3

dx

2

cos x
sin x

3

2

cos x

dx

3

3

cos x

C.

cos2 x

B.

C.

D.

3

2

cos x
sin x

3

2

cos x

Câu 33: Khẳng định nào sau đây đúng?
A.

cos x sin x
dx
sin x cos x

B.

cos x sin x
dx
sin x cos x

C.

cos x sin x
dx
sin x cos x

D.

cos x sin x
dx
sin x cos x

1
sin x
2
1
sin x
2

cos x

cos x

2 sin x

C.

cos x

2 sin x

C.

C.

cos x

C

Câu 34: Khẳng định nào sau đây đúng?
A.

sin x cos x
2

2

a sin x

2

2

b cos x

dx

1
b

2

a

2

a 2 sin 2 x

7

b 2 cos2 x

C.

C.

C.


Thầy Bùi Văn Du – TPHCM
B.

C.

D.

ĐT: 0933105777

sin x cos x
2

2

2

a sin x

2

b cos x

sin x cos x
2

2

a sin x

2

2

b cos x

2

2

a sin x

a

2

b

2

a 2 sin 2 x

b 2 cos2 x

C.

dx

(a 2

b 2 ) a 2 sin 2 x

b 2 cos2 x

C.

dx

(b 2

a 2 ) a 2 sin 2 x

b 2 cos2 x

C.

sin x cos x
2

1

dx

2

b cos x

Câu 35: Khẳng định nào sau đây sai?
A.

tan xdx

ln cos x

C.

C.

tan 2 2 xdx

1
tan 2 x
2

x

C.

B.

cot xxdx

ln sin x

D.

cot 2 2 xdx

C.

1
cot 2 x
2

x

C.

Câu 36: Khẳng định nào sau đây đúng?
A.

1
1
sin dx
2
x
x

cos

1
x

C.

B.

1
1
sin dx
2
x
x

cos

1
x

C.

C.

1
1
sin dx
2
x
x

sin

1
x

C.

D.

1
1
sin dx
2
x
x

sin

1
x

C.

Câu 37: Khẳng định nào sau đây đúng?
A.

C.

x
1 x

x
1 x2

2

1 x2

dx

1

dx

1 x2

C.

B.

C.

D.

x
1 x

2

x
1 x2

dx

dx

1 x2

1
1 x2

C.

C.

Câu 38: Khẳng định nào sau đây đúng?
A.

x2 3 1

x 3 dx

C.

x2 3 1

x 3 dx

1
1
4

41

x3

x3

3

3

1

x3

1

x3

C.

C.

B.

x2 3 1

x 3 dx

D.

x2 3 1

x 3 dx

Câu 39: Khẳng định nào sau đây đúng?
8

1
1
4

41

x3

3

x3

x3

1
3

1

x3

C.

C.


Thầy Bùi Văn Du – TPHCM
A.

C.

ĐT: 0933105777

1

x
dx
(1 x 2 ) 2

2(1

x )

2
1 x2

x
dx
(1 x 2 )2

C.

2

C.

1

B.

x
dx
(1 x 2 )2

2(1

D.

x
dx
(1 x 2 )2

2
1 x2

C.

x2)
C.

Câu 40: Khẳng định nào sau đây đúng?
A.

1
dx
(1 x ) x

ln

1
1

x
x

C.

B.

1
dx
(1 x ) x

ln

C.

1
dx
(1 x ) x

ln

1
1

x
x

C.

D.

1
dx
(1 x ) x

ln

1
1

x
x

1
1

C.

x
x

C.

Câu 41: Khẳng định nào sau đây đúng?
A.

C.

1
1

x
1

1

x

dx

2

dx

2

ln 1

x

x

ln 1

x

C.

x

1

B.

C.

D.

1

x
1

1

x

2

dx

dx

2

x

x

ln 1

ln 1

x

x

C.

C.

Câu 42: Khẳng định nào sau đây đúng?
A.

C.

(1

dx
x )(1 2 x )

1
1 x
ln
3 1 2x

(1

dx
x )(1 2 x )

3ln

1 x
1 2x

C.

B.

C

D.

(1

dx
x )(1 2 x )

1 1 2x
ln
3
1 x

(1

dx
x )(1 2 x )

1
ln 1
2

Câu 43: Khẳng định nào sau đây đúng?
A.

x 1
dx
( x 2)( x 3)

B.

x 1
dx
( x 2)( x 3)

C.

x 1
dx
( x 2)( x 3)

3
ln x
5

2

3
ln x
5
3
ln x
5

2

2

2
ln x
5

3

2
ln x
5
2
ln x
5
9

3

3

C.

C.

C.

C.

x .ln 1 2 x

C.


Thầy Bùi Văn Du – TPHCM
D.

ĐT: 0933105777

x 1
dx
( x 2)( x 3)

3
ln x
5

2
ln x
5

2

3

C.

Câu 44: Khẳng định nào sau đây đúng?
A.

xe x dx

C.

xe x dx

xe x

ex

xe x

C.

ex

C.

B.

xe x dx

xe x

D.

xe x dx

ex

xe x

C.
ex

C.

Câu 45: Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
C.

x cos xdx

x sin x

cos x

C.

B.

x cos xdx

x sin x

cos x

C.

x cos xdx

x cos x

sin x

C.

D.

x cos xdx

x cos x

sin x

C.

ln xdx

Câu 46: Khẳng định nào sau đây đúng?
A.

ln xdx

x ln x

x

C.

B.

C.

ln xdx

x ln x

x

C.

D.

1
x

ln xdx

C.

x ln x

x

2x

1 e x dx

C.

Câu 47: Khẳng định nào sau đây đúng?
A.

B.

C.

D.

x ln( x

x ln( x

x ln( x

x ln( x

1)dx

1 2
x
2

1)dx

1 2
x
2

1)dx

1 2
x
2

1)dx

1
1 x 2 ln x
2

1 ln x

1 ln x

1 ln x

1

x2
4

x
2

C.

1

x2
4

x
2

C.

1

x2
4

x
2

C.

1

x2
4

x
2

C.

B.

x2

Câu 48: Khẳng định nào sau đây đúng?
A.

x2

2x

1 e x dx

e x (1 x 2 )

C.
10

e x (x 2

1)

C.


Thầy Bùi Văn Du – TPHCM
C.

x2

2x

ĐT: 0933105777

1 e x dx

x2)

e x (1

C.

x2

D.

2x

Câu 49: Khẳng định nào sau đây đúng?
A.

x sin(2 x

1)dx

x
cos(2 x
2

1)

1
sin(2 x
4

1)

C.

B.

x sin(2 x

1)dx

x
cos(2 x
2

1)

1
sin(2 x
4

1)

C.

C.

x sin(2 x

1)dx

D.

x sin(2 x

x
cos(2x
2
x
cos(2 x
4

1)dx

1
sin(2x
4

1)

1
sin(2 x
2

1)

Câu 50: Khẳng định nào sau đây đúng?
A.

(1 x ) cos xdx

( x 1) sin x

cos x

C.

B.

(1 x ) cos xdx

(1 x ) sin x

cos x

C.

C.

(1 x ) cos xdx

(1 x ) sin x

cos x

C.

D.

(1 x ) cos xdx

(x

cos x

C.

1) sin x

Câu 51: Khẳng định nào sau đây đúng?
A.

cos x
sin x 3sin x
2

B.

cos x
sin x 3sin x

C.

cos x
sin x 3sin x

D.

2

2

cos x
sin x 3sin x
2

2

2

2

dx

ln

sin x
sin x

1
3

C.

dx

1 sin x
ln
2 sin x

1
3

C.

dx

1 sin x
ln
2 sin x

3
1

C.

2

dx

ln

sin x
sin x

3
1
11

C.

1) C .
1)

C.

1 e x dx

e x (2 x

2)

C.


Thầy Bùi Văn Du – TPHCM

ĐT: 0933105777

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×