Tải bản đầy đủ

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 12 năm 2016 - 2017

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 12 năm 2016 - 2017
Bài 1
Câu 1: Tìm giá trị của x, thỏa mãn (x - 2)(x - 3) = 6
Câu 2: Giá trị của biểu thức

Câu 3: Giá trị của a4 biết a2 = 25
Câu 4: Tìm giá trị của x, thỏa mãn: 2x2 + 6x = 0
Câu 5: 2016.2016:2016 - 2017
Câu 6: Giá trị của biểu thức A = x2 - 5x + xy - 5y tại x = 2016 và y = -2017
Câu 7: Giá trị của biểu thức (x - y)/(x + y’) biết x2 - 2y2 = xy và xy ≠ 0
Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản (.../...)
Câu 8: Giá trị của A = (x - 2)(x + 2) khi x2 = 2016
Câu 9: Giá trị của x, thỏa mãn 4.2x = 64
Bài 2: Mười hai con giáp
Câu 1: Số dư của phép chia x100 + 3 cho x + 1 là
A. 4

B. 2


C. 3

D. 1

Câu 2: Biết đa thức a2 + ax + b chia cho x + 1 dư 7, chia cho x - 3 dư 5. Khi đó giá trị
của a là
A. -(15/2)

B. 7/5

C. 5/7

D. 31/2

Câu 3: Một đa giác đều có tổng tất cả các góc ngoài và một góc trong bằng 500º. Số cạnh
của đa giác đều đó là ...
A. 12

B. 9

C. 11

D. 10

Câu 4: Hình thang cân có một góc vuông là
A. Tam giác vuông

B. Hình chữ nhật

C. Hình bình hành

D. Hình thoi

Câu 5: Tìm các giá trị của x thỏa mãn (x + 4)(x + 2) + (x + 2)(x + 6) = 0
A. 96

B. 10

C. 48


D. 24


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Câu 6: Cho ABCD là hình thoi có góc A bằng 90º biết AC cắt BD tại O. Khi đó góc BOC
có số đo là ...
A. 45º

B. 180º

C. 60º

D. 90º

Câu 7: Số các giá trị của x thỏa mãn đẳng thức: x(x2 + 1)(x2 - 8x + 15) = 0
Câu 8: Một hình vuông và một tam giác có chu vi bằng nhau. Độ dài các cạnh tam giác
7cm, 8cm, 9cm. Khi đó diện tích của hình vuông là ...
A. 48 cm2

B. 36 cm2

C. 64 cm2

D. 24 cm2

Câu 9: Hình thoi ABCD có góc A bằng 90º, biết AB = 3 cm. Khi đó diện tích tứ giác
ABCD là
A. 15 cm2

B. 9 cm2

C. 21 cm2

D. 36 cm2

Câu 10: Một hình thang cân, có góc ở đáy bằng 45º, cạnh bên bằng 2cm, đáy lớn bằng
3cm. Độ dài đường trung bình của hình thang là
A. 3 + √2

B. (6 - √2)/2

C. 3 - √2

D. 3 - 2√2

Bài 3: Đừng để điểm rơi
Câu 1: Kết quả phép tính

(với x ≠ - 1) là ...

Câu 2: Cho tam giác ABC cân tại A, biết góc B bằng 70º. Khi đó số đo góc ngoài tại
đỉnh A của tam giác ABC bằng ...º
Câu 3: Kết quả của phép tính

(với x, y ≠ 0) là ...

(Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản)
Cây 4: Kết quả của phép tính

(x ≠ y) là ...

Câu 5: Kết quả của phép tính
là ...
Câu 6: Nếu x2yz3 = 43 và xy2 = 49 thì giá trị của xyz là ...

(với x ≠ - 5; x ≠ 4)


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Câu 7: Phân tích đa thức x2 - 8x + 15 thành nhân tử có dạng (x + a)(x + b) khi đó Ia - bI
có giá trị là ...
Câu 8: Nếu

(với a, b ≠ 0; a ≠ - b) thì giá trị của biểu thức b/a + a/b là ...


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 12 năm 2016 - 2017
Bài 1
Câu 1: 5

Câu 6: - 2011

Câu 2: 2

Câu 7: 1/3

Câu 3: 625

Câu 8: 2012

Câu 4: - 3

Câu 9: 4

Câu 5: - 1
Bài 2
Câu 1: A

Câu 6: D

Câu 2: A

Câu 7: 3

Câu 3: B

Câu 8: B

Câu 4: B

Câu 9: B

Câu 5: B

Câu 10: C

Câu 1: 1

Câu 5: 0

Câu 2: 140

Câu 6: 256

Câu 3: 1/10

Câu 7: 8

Câu 4: 2

Câu 8: 2

Bài 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×